Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nguyªn lý x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000

III. Nguyªn lý x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Nguyên lý xây dựng và áp dụng hệ

thống quản lý chất lợng theo ISO 90002. Quá trình áp dụng hệ

thống quản lý chất lợng

theo ISO 9000

a. Hoạch định

b. Thực hiện hệ thống chất lợng

c. Kiểm soát chất lợng

d. Duy trì và cải tiến chất lợngIII. Nguyên lý xây dựng và áp dụng hệ

thống quản lý chất lợng theo ISO 90002. Quá trình áp dụng hệ thống

quản lý chất lợng theo ISO

9000

- Xây dựng hệ thống tài liệu chất lợng

Sổ tay chất lợng

Thủ tục quá trình

Bản hớng dẫn công việc

Biểu mẫu

Hồ sơCâu hỏi thảo luận và ôn

tập

1.

2.

3.

4.

5.

6.Khái niệm và vai trò của hệ thống

quản lý chất lợng?

Trình bày các nguyên tắc quản lý chất

lợng của ISO 9000?

Đối tợng áp dụng ISO 9000 và nội dung

của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000-2000?

Lợi ích của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000?

Cho biết nguyên lý xây dựng và vận

hành hệ thống quản lý chất lợng ?

Trình bày quá trình áp dụng hệ thống

quản lý chất lợng theo ISO 9000?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nguyªn lý x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×