Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá

chất lợng sản phẩm

3. Mức chất lợng của sản phẩm

Mức từng chỉ tiêu chất lợng riêng lẻ là tỷ lệ

so sánh giữa mức chất lợng thực tế với

mức qui định (tiêu chuẩn) của sản phẩm.

Thông thờng mức này đợc sử dụng để so

sánh độ bền, độ co dãn, thành phần hoá

họccó thể đại diện cho chất lợng sản

phẩm, đợc tính theo công thức sau:Pitt

Qr =

PitcTrong đó: Qi: Mức chất lợng riêng lẻ theo chỉ

dẫn bên i; Pitt: Mức chất lợng thực tế của

sản phẩm i;

Pitc: Mức chất lợng tiêu

chuẩn của sản phẩm i.

29IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá

chất lợng sản phẩm

Mức chỉ tiêu chất lợng tổng hợp đợc biểu thị

bằng hai phần:

Phần mức tổng hợp chỉ mang tính kỹ thuật

đợc tính theo công thøc sau:∑ Pitt

Qt =

∑ Pitc

Trong ®ã: Qt : Møc chØ tiêu chất lợng tổng

hợp; Pitt :chỉ tiêu chất lợng thực tế loại i;

Pitc : chỉ tiêu chất lợng loại i đã đợc tiêu

chuẩn hoá của sản phẩm;

30IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá

chất lợng sản phẩm

Chỉ tiêu chất lợng tổng hợp có kết hợp cả chỉ

tiêu kinh tế và chỉ tiêu kỹ thuật là chỉ

tiêu biểu thị mối quan hệ giữa giá trị sử

dụng của sản phẩm với chi phí mua, bảo d

ỡng trong sử dụng, đợc tính theo công

thức:G sd

Qt =

F ( M + Bdg )Trong ®ã: Qt: Møc chỉ tiêu chất lợng tổng

hợp có kết hợp cả chỉ tiêu kinh tế và kỹ

thuật;

Gsd: Giá trị sử

dụng của sản phẩm;

F (M + Bdg): chi phí mua và bảo dỡng sản31

phẩmCâu hỏi thảo luận và ôn

tập

1. Quan niệm về chất lợng sản phẩm

và vai trò của chất lợng trong hoạt

động kinh doanh của doanh

nghiệp.

2. Quá trình hình thành chất lợng sản

phẩm và các nhân tố ảnh hởng

đến chất lợng.

3. Nội dung của quản lý chất lợng và

các nhân tố ảnh hởng đến chất l

ợng sản phẩm.

4. Trình bày các phơng pháp quản lý

chất lợng sản phẩm hiện nay.

5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất l32

ợng sản phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×