Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm

I. Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khái quát về chất lợng sản phẩm

a. Quan niệm về chất lợng sản phẩm

Cần lu ýThứ nhất, chất lợng đợc đo bởi sự thỏa mãn nhu

cầu của khách hàng và ngời sử dụng

Thứ hai, nhu cầu của con ngời luôn biến động

theo thời gian, không gian và điều kiện sử

dụng

Thứ ba, giữa các đối tợng khác nhau luôn tồn tại

những nhu cầu khác nhau

Thứ t, nhu cầu cũng có thể công bố dới dạng các

quy định tiêu chuẩn rõ ràng hoặc không rõ

ràng hoặc chỉ cảm nhận và phát hiện đợc

trong quá trình sử dụng

Thứ năm, khái niệm chất lợng không chỉ dùng

đối với hàng hóa mà có thể áp dụng cho mọi

thực thể: một sản phẩm, một hoạt động, một

quá trình, một doanh nghiệp hoặc một con

5

ngời1. Khái quát về chất lợng sản phẩm

a. Quan niệm về chất lợng sản phẩm

Một số đặc trng của sản phẩm:

Mỗi sản phẩm sản xuất ra đều nhằm

mục đích thoả mãn một nhu cầu

nào đó của con ngời.

Giá trị sử dụng đợc hình thành từ các

tính chất của sản phẩm đó

Dựa vào giá trị sử dụng của sản phẩm,

có thể xem xét trên một số tính

chất cơ bản

61. Khái quát về chất lợng sản phẩm

b. Vai trò của chất lợng trong hoạt động kinh

doanh

Sản phẩm hàng hoá và dịch vụ có chất lợng

cao, giá hạ sẽ giúp doanh nghiệp có điều

kiện mở rộng và phát triển kinh doanh

một cách bền vững

Nâng cao chất lợng hàng hoá, dịch vụ cung

cấp sẽ làm tăng độ thoả mãn nhu cầu của

ngời tiêu dùng, nâng cao chất lợng sống

của mọi thành viên trong xã hội

Hàng hoá có chất lợng cao, ngời tiêu dùng sẽ

yên tâm cũng nh đợc an toàn khi sử dụng

sản phẩm

Chất lợng ngày nay đã trở thành phơng tiện

cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút khách

hàng, để hội nhập vào nền kinh tế khu

vực và thế giới

7I.

Tổng quan về quản lý chất lợng

phẩm

2. Phânsản

loại chất

lợng của sản phẩm

Chất

Chất

Chất

Chất

Chấtlợng

lợng

lợng

lợng

lợngthiết kế

chuẩn

thực tế

cho phép

tối u8I.

Tổng quan về quản lý chất lợng

sản thành

phẩmvà các nhân tố ảnh hởng

hình3. Sự

đến chất lợng sản phẩma. Sự hình thành chất lợng sản phẩm

Quá trình hình thành chất lợng sản phẩm th

ờng đợc chia thành ba giai đoạn: nghiên

cứu thiết kế, sản xuất và giai đoạn sau

sản xuất9I.

Tổng quan về quản lý chất lợng

chusản

trìnhphẩm

hình thành chất lợng sản phẩm

Marketing

Marketing và

và nghiên

nghiên

cứu

cứu thị

thị tr

trờng

ờng

Xử

Xử lý

lý cuối

cuối chu

chu kỳ

kỳ

sử

sử dụng

dụng

Dịch

Dịch vụ

vụ sau

sau bán

bán

hàng

hàng

Trợ

Trợ giúp

giúp kỹ

kỹ thuật

thuậtThiết

Thiết kế

kế và

và phát

phát

triển

triểnChu

trình

chất lợngHoạch

Hoạch định

định quá

quá

trìnhtriển

trình và triển khai

khai

Cung

Cung ứng

ứngLắp

Lắp đặt

đặt đ

đaa vào

vào sử

sử

dụng

dụngSản

Sản xuất

xuất hay

hay chuẩn

chuẩn

bị

dịch

vụ

bị dịch vụBán,

Bán, phân

phân phối

phốiKiểm

Kiểm tra,

tra, xác

xác nhận

nhận

Đóng

Đóng gói

gói lluu kho

kho10I. Tổng quan về quản lý chất lợng sản

phẩm

3. Sự hình thành và các nhân tố ảnh hởng

đến chất lợng sản phẩmb. Các nhân tố ảnh hởng đến chất l

ợng sản phẩm

-Về nguyên vật liệu

Về kỹ thuật - công nghệ

Về phơng pháp tổ chức quản lý

Yếu tố con ngời

Nhu cầu của nền kinh tế

Phong tục, tập quán và thói quen tiêu dùng

Sự phát triển của khoa học công nghệ

Về cơ chế quản lý

11I. Tổng quan về quản lý chất lợng sản

phẩm

4. Quản lý chất lợng sản phẩm

a. Khái niệm và chức năng

Quản lý chất lợng sản phẩm là tất cả những

hoạt động có chức năng quản lý chung

nhằm đề ra chính sách, mục tiêu, trách

nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện

pháp khác nhau. Quản lý chất lợng là trách

nhiệm của tất cả các cấp, liên quan đến

mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Chức năng của quản lý chất lợng sản phẩm:

Chức năng qui định chất lợng

Chức năng tổ chức thực hiện và nâng cao

chất lợng

Chức năng đánh giá chất lợng

12I. Tổng quan về quản lý chất lợng sản

phẩm

5. Nội dung quản lý chất lợngTheo quá trình hình thành

chất lợng sản phẩm, nội

dung quản lý chất lợng bao

gồm: quản lý chất lợng trớc

quá trình sản xuất; quản lý

chất lợng trong quá trình

sản xuất; quản lý chất lợng

trong khâu lu thông, sử

dụng (quản lý chất lợng sau

quá trình sản xuất).13I. Tổng quan về quản lý chất lợng sản

phẩm

5. Nội dung quản lý chất lợng

Quản lý chất lợng trớc quá trình sản xuất:

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng,

ảnh hởng trực tiếp đến các giai đoạn tiếp

theo của quá trình hình thành chất lợng.

Trong giai đoạn này tập trung vào quản lý

các hoạt động nh: nghiên cứu thị trờng,

xác định tiêu chuẩn chất lợng cần đạt đợc

của doanh nghiệp14I. Tổng quan về quản lý chất lợng sản

phẩm

5. Nội dung quản lý chất lợngQuản lý chất lợng trong quá trình sản

xuất: Nhằm đảm bảo chất lợng

trong quá trình sản xuất, các nhà

quản lý cần xác định rõ chức năng

kiểm tra chất lợng trong quá trình

sản xuất, xác định trách nhiệm của

mỗi tổ chức, mỗi cấp trong doanh

nghiệp, xác định những chỉ tiêu

chất lợng quản lý, đồng thời cần ghi

chép số liệu theo dõi và đánh giá

đúng chất lợng.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×