Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

1. Khái niệm và mục đích của tiêu

chuẩn hóa

a. Khái niệm (tiếp)

Tiêu chuẩn là một văn bản đợc một tổ chức thừa

nhận, phê duyệt để cung cấp những quy

tắc, hớng dẫn hoặc các đặc tính cho những

hoạt động (hoặc kết quả hoạt động), sử dụng

chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt đợc trật tự

tối u trong một khung cảnh nhất định.

Phân tích:

Tiêu chuẩn là một tài liệu

Tiêu chuẩn phải đợc một tổ chức đợc thừa nhận thông qua

Các tiêu chuẩn đợc sử dụng chung và lặp lại nhiều lần

Tiêu chuẩn là giải pháp tối u

Tiêu chuẩn đa ra để sử dụng trong hoàn cảnh nhất địnhI. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

1. Khái niệm và mục đích của

tiêu chuẩn hóa

a. Khái niệm (tiếp)

- Tài liệu quy chuẩn: là thuật ngữ chung để chỉ các tài liệu

nh tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, quy phạm và các văn

bản pháp quy.

- Quy định kỹ thuật là tài liệu mô tả những yêu cầu kỹ

thuật mà một sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình phải

tuân theo (có tính bắt buộc).

- Quy phạm là tài liệu đa ra hớng dẫn thực hành hoặc các

thủ tục thiết kế, sản xuất, lắp đặt bảo dỡng và sử

dụng các thiết bị, công trình hoặc sản phẩm.

- Văn bản pháp quy: là tài liệu đa ra các quy tắc pháp lý

bắt buộc và đợc một cơ quan có thẩm quyền chấp

nhậnI. Khái quát về tiêu chuẩn hóa1. Khái niệm và mục ®Ých

cđa tiªu chn hãa

b. Mơc ®Ých cđa tiªu chn hãa

- Tạo điều kiện cho việc trao đổi thông

tin

- Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật

- ổn định và nâng cao chất lợng sản

phẩm, dịch vụ, bảo vệ ngời tiêu dùng

- Tăng cờng tính thay thế tính đổi lẫn

của sản phẩm trong tiêu dùng

- Thúc đẩy thơng mại toàn cầuI. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

2. Phân loại tiêu chuẩn

a. Theo đối tợng tiêu chuẩn

-Tiêu

Tiêu

Tiêu

Tiêuchuẩn

chuẩn

chuẩn

chuẩn

về

về

vềbản

sản phẩm

dịch vụ

các quá trình,I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

2. Phân loại tiêu chuẩn(tiếp)

b. Theo mục đích của tiêu chuẩn

- Các tiêu chuẩn nhằm mục đích thông

hiểu

- Tiêu chuẩn nhằm giảm bớt sự đa dạng

và đổi lẫn

- Tiêu chuẩn nhằm mục đích chất lợng

- Tiêu chuẩn nhằm mục đích an toàn

vệ sinh

c. Theo vai trò pháp lý của tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn tự nguyện

-Tiêu chuẩn bắt buộcI. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

2. Phân loại tiêu chuẩn(tiếp)

d. Theo cấp tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn cấp công ty, doanh

nghiệp

- Tiêu chuẩn của cấp ngành, hội

- Tiêu chuẩn quốc gia

- Tiêu chuẩn cấp khu vực

- Tiêu chuẩn quốc tếI. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

3. Tác dụng của tiêu chuẩn hóa

a. Đối với ngời sản xuất

- Cho phép giảm khối lợng các công việc thiết kế

sản phẩm

- Tạo điều kiện chuyên môn hóa sản xuất lớn, sản

xuất hàng loạt và nâng cao năng suất lao

động.

- Cho phép các doanh nghiệp giảm chi phí trong

sản xuất kinh doanh

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm

trên thị trờng, tăng doanh thu.

- Làm cho sản phẩm của các doanh nghiệp dễ

dàng thâm nhập thị trờng trong nớc và quốc

tế.I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

3. Tác dụng của tiêu chuẩn hóa (tiếp)

b. Đối với ngời tiêu dùng:

Nhờ có tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ

ngời mua thuận tiện trong lựa

chọn, mua sắm. Tiết kiệm thời

gian, chi phí khi thay thế, sửa

chữa sản phẩm, bảo đảm an toàn

về tài sản và sức khoẻ trong tiêu

dùng nhất là đối với hàng thực

phẩm3. Tác dụng của tiêu chuẩn hóa

(tiếp)

c. Đối với nền kinh tế quốc dân

Tiêu chuẩn là công cụ hữu hiệu để nhà nớc điều

hoà, định hớng nền sản xuất theo những

mục tiêu đã định, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật

và chuyển giao công nghệ góp phần tạo ra

nền sản xuất có chất lợng cao

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung có thể tạo ra nét

đặc thù của nền sản xuất địa phơng, tăng c

ờng đẩy mạnh xuất khẩu.

Các văn bản tiêu chuẩn còn giúp cơ quan nhà nớc

thuận tiện khi xây dựng các văn bản pháp

luật, điều hành nền kinh tế hội nhập vào khu

vực và thế giới.Chơng VII: Tiêu chuẩn hóaII. Xây dựng tiêu chuẩn

1. Các nguyên tắc của tiêu chuẩn

hóa

2. Ban kỹ thuật và quá trình xây

dựng tiêu chuẩn

3. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

thành tiêu chuẩn quốc giaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×