Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương VI: Tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp

Chương VI: Tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. xây dựng mức và ban hành mức ở

doanh nghiệp

1. Nội dung xây dựng mức

-Xây dựng hệ thống các mức tiêu dùng

nguyên vật liệu kỳ kế hoạch

- Mức theo chi tiÕt s¶n phÈm

- Møc cơ thĨ cho s¶n phÈm

- Møc tổng hợp cho sản phẩm10II. xây dựng mức và ban hành mức ở

doanh nghiệp

1.Nội dung xây dựng mức

(tiếp)

-Hình thành các

biện pháp khai

thác khả năng tiết

kiệm, bảo đảm

thực hiện mức và

phấn đấu giảm

mức.11II. xây dựng mức và ban hành mức ở

doanh nghiệp2. Duyệt mức và ban hành mức

Để xét duyệt mức đợc chính xác, phải có

sự chuẩn bị đầy đủ về các t liệu có

liên quan, phân công cán bộ theo dõi,

nắm tình hình điều kiện các mặt

của các cơ sở sản xuất.

Yêu cầu của xét duyệt mức là phải làm

rõ cơ sở khoa học của mức, các biện

pháp chủ yếu để thực hiện mức và

phấn đấu giảm mức. Mặt khác, mức đ

ợc xét duyệt cho kỳ kế hoạch phải nhỏ

hơn lợng thực chi bình quân kỳ báo

cáo

12II. xây dựng mức vµ ban hµnh møc ë

doanh nghiƯp

2. Dut møc vµ ban hµnh møc

Néi dung xÐt dut møc bao gåm:

- Xem xÐt kỹ bản thuyết minh và phơng

pháp tính toán có gì mâu thuẫn với

tình hình và đặc điểm sản xuất.

- So sánh, đối chiếu với t liệu lịch sử,

phân tích quy luật tiêu dùng năm báo

cáo.

- Kiểm tra căn cứ tính toán (bản vẽ thiết

kế, các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn

quốc gia)

13II. xây dựng mức và ban hành mức ở

doanh nghiệp2. Dut møc vµ ban hµnh møc

Néi dung xÐt dut møc bao gồm:

- Kiểm tra kết quả thực hiện mức năm

báo cáo

- Kiểm tra phơng pháp tính mức tổng

hợp có chính xác không.

- Trong năm báo cáo, doanh nghiệp đã áp

dụng những biện pháp gì để thực

hiện mức và phấn đấu giảm mức.

- Tình hình chấp hành các chính sách,

chế độ quản lý vật t trong doanh

nghiệp

14II. xây dựng mức và ban hµnh møc ë

doanh nghiƯp

2. Dut møc vµ ban hµnh

møc

VỊ phơng pháp xét duyệt

mức

a. Phơng pháp so sánh

b. Phơng pháp điều tra

điển hình

c. Phơng pháp kiểm tra số

liệu tính toán

d. Phơng pháp bình xét so

sánh

15II. xây dựng mức và ban hµnh møc ë

doanh nghiƯp

2. Dut møc vµ ban hµnh møcSau khi mức đợc xét duyệt,

cấp có thẩm quyền kịp thời

phổ biến mức cho các cơ sở

sản xuất, nhất là đối với các

doanh nghiệp phải phổ

biến mức đến tận các tổ,

đội sản xuất, phân xởng,

các phòng ban và phổ biến

đến tận từng công nhân

sản xuất.16Chơng VI:

Tổ chức và quản lý công tác

định mức ở doanh nghiệp

III. Nội dung và phơng pháp

quản lý thùc hiƯn møc

1. Néi dung qu¶n lý thùc

hiƯn møc

2. Phơng pháp quản lý

thực hiện mức

17III. Nội dung và phơng pháp quản

lý thực hiện mức

* Thực chất quản lý thực hiện

mức là quá trình thực hiện

các biện pháp kinh tế, tổ

chức và kỹ thuật, với sự phối

hợp đồng bộ các hoạt động

của tập thể những ngời lao

động nhằm sử dụng nguyên

vật liệu theo quy định về

số lợng và chất lợng, đồng

thời khai thác và phát huy

khả năng tiết kiệm của sản

xuất bảo đảm sử dụng hợp lý18III. Nội dung và phơng pháp quản

lý thực hiện mức*Mục đích của

quản lý thực hiện

mức là để biến

khả năng tiết kiệm

nguyên vật liệu

thành hiện thực,

tạo điều kiện để

phát

triển

sản

xuất, nâng cao

hiệu

quả

kinh

19III. Nội dung và phơng pháp quản

lý thực hiện mức

* Quản lý thực hiện mức ở doanh

nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu

sau:

- Phòng quản trị vật t nắm vững tình

hình sử dụng nguyên vật liệu một

cách kịp thời và cụ thể; so sánh, đối

chiếu với các mức đã ban hành, tìm

nguyên nhân gây ra tăng (giảm) l

ợng nguyên vật liệu thực tế tiêu

dùng, có biện pháp khắc phục hiện t

ợng gây lãng phí nguyên vật liệu,

động viên nhân tố tích cực để khai

thác khả năng tiết kiệm.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương VI: Tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×