Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

I. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư

dùngưnguyênưvậtưliệu

1. Phơng pháp thống kê báo cáo

Theoư phươngư phápư này,ư trìnhư tựư

địnhưmứcưnhưưsau:

a.ư ư Dùngư phươngư phápư tínhư sốư bìnhư

quân,

- Thu thập số liệu kỳ báo cáo: Căn cứ

vào kết quả sản xuất kỳ báo cáo ng

ời ta thu thập những tài liệu cần

thiết. Số liệu thu thập càng nhiều,

mức độ chính xác càng cao. Những

số liệu đó có thể xếp vào những

biểu theo hệ thống nhất định.I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư

dùngưnguyênưvậtưliệu

1. Phơng pháp thống

kê báo cáo

b.ư Tínhư thựcư chiư bìnhư

quânư vềư nguyênư nhiênư

liệuưđểưsảnưxuấtưraưmộtư

đơnư vịư sảnư phẩmư (hayư

hoànưthànhưmộtưkhốiưlượngư

côngư việc)ư trongư kỳư báoư

cáoI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư

nguyênưvậtưliệu

1. Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP)

Cáchư thứư nhấtư làư dùngư phươngư phápư bìnhư quânư sốư

n

học:

M0pii 1nTrongưđó:

-ưMo:ưThựcưchiưbìnhưquânưvềưnguyênưvậtưliệuưchoưmộtưđơnưvịư

sảnưphẩmưkỳưbáoưcáo;

-ưpi:ưlượngưthựcưchiưvềưnguyênưvậtưliệuưđểưsảnưxuấtưmộtưđơnưvịư

sảnưphẩmưcủaưlầnưquanưsátưthứưi;

-n:ưsốưlầnưquanưsát-ápưdụngưcôngưthứcưnàyưtrongưtrườngưhợpưchỉưnắmưđượcư

lượngưnguyênưvậtưliệuưthựcưchiưquaưtừngưlầnưquanưsátưI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư

nguyênưvậtưliệu

1. Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP)

Cách thứ hai là dùng phơng pháp bình quân

n

gia quyền:

pi qiM 0 i 1n

qii 1

Trong đó:

- qi: lợng sản phẩm sản xuất trong lần quan

sát thứ i

-pi: lợng thực chi về nguyên vật liệu để sản

xuất ra một đơn vị sản phẩm của lần

quan sát thứ i.

PP này áp dụng khi biết lợng sản phẩm sảnI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư

tiêuưdùngưnguyênưvậtư

liệu1. Phơng pháp thống kê báo cáo

c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư

kếưhoạchưKhiưtiếnưhànhưbướcưnàyưcóưthểưxảyưraưbaưtrườngư

hợpưphảiưtínhưmứcưkhácưnhau:-Trườngưhợpưthứưnhất:ưSốưlầnưquanưsátư(n)ư

củaư lượngư thựcư chiư vậtư liệuư choư mộtư sảnư

phẩmưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưkỳư

báoư cáo,ư chiếmư quáư nửaư tổngư sốư lầnư

quanưsátư1

n'

2

nI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư

tiêuưdùngưnguyênưvậtư

liệu1. Phơng pháp thống kê báo cáo

c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư

kếưhoạchư Khiư tiếnư hànhư bướcư nàyư cóư thểư xảyư raư baư trườngư hợpư phảiư

tínhưmứcưkhácưnhau:-Trườngưhợpưthứưnhất:n' 1n 2MứcưM1ưđượcưxácưđịnhưtheoưcôngưthức:

ưM1p'

n'Trongưđó:ư

M1ư-ưMứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưkỳưkếưhoạch

-ưTổngưnhữngưthựcưchiưvậtưliệuưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưđểưsảnưxuấtư

raưmộtưđơnưvịưsảnưphẩm.

n'ư-ưTổngưsốưlầnưquanưsátưcóưthựcưchiưvậtưliệuưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưưI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệu1. Phơng pháp thống kê báo cáo

c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư

kếưhoạchư(tiếp)

n' 1

Trườngưhợpưthứưhai:ưn 2

-Mứcưcủaưkỳưkếưhoạchưsẽưđượcưtínhưnhưưsau:M1p' Mno( n n' )I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệu1. Phơng pháp thống kê báo cáo

c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư

liệuưchoưkỳưkếưhoạchư(tiếp)

- Trườngưhợpưthứư3: n' 1n 2P' MM 1 n'20I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệu1. Phơng pháp thống kê báo cáo

d.ưKiểmưtraưsựưthỏaưmãnưcủaưmứcưtheoưcôngư

thức:Pi min M KH M 0I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệu2. Dùng phơng pháp tính nhịp

độ phát triển bình quân:

Khiư sốư liệuư thốngư kêư báoư cáoư vềư lượngư

thựcưchiưnguyênưvậtưliệuưgiảmưdầnư

theoư thứư tựư thờiư gian,ư taư sẽư tínhư

mứcư theoư nhịpư độư phátư triểnư

bìnhư quânư củaư lượngư thựcư chiư

nguyênư vậtư liệuư ởư ư kỳư báoư cáo.ư

Trìnhưtựưtínhưtoánưnhưưsau:I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệu2. Dùng phơng pháp tính nhịp

độ phát triển bình quân:

(tiếp)

P ợngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuư

- Tínhưnhịpưđộưphátưtriểnưbìnhưquânưcủaưlư

X

kỳưbáoưcáo,ưtheoưcôngưthức:n 11P0Trongưđó:

ư Nhịpư độư phátư triểnư bìnhư quânư củaư lượngư thựcư chiư nguyênư vậtư liệuư kỳư báoư

cáo,ưtínhưbằngư%.

P1:ưLượngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuưlầnưquanưsátưcuốiưcùng.

P0:ưLượngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuưlầnưquanưsátưđầuưtiênư(kỳưgốc).

1

n:ưSốưlầnưquanưsát.

-.ưTínhưmứcưkỳưkếưhoạch:ưMứcưđượcưtínhưtheoưcôngưthức:ưưư

Phươngư phápư nàyư chỉư dùngư khiư điềuư kiệnư sảnư xuấtư củaư kỳư kếư hoạchư vàư kỳưM X .PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×