Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương hướng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Phương hướng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệub. Các biện pháp giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệu+ Cải tiến quy trình công

nghệ và phơng pháp gia

công sản phẩm ®Ĩ gi¶m phÕ

liƯu.

+ C¶i tiÕn tỉ chøc s¶n xt,

thùc hiƯn chuyên môn hóa,

hợp tác hóa nhằm hạn chế và

tận dụng phế liệu phế phẩm

của sản xuất.322. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên

liệu

Các biện pháp

giảmvật

mức

tiêu dùngb.

nguyên vật liệu (tiếp)+ Nâng cao chất lợng công

tác cung ứng vật t: Thực

hiện lập kế hoạch vật t

chính xác; thiết lập quan

hệ hợp lý giữa đơn vị cung

ứng với đơn vị tiêu dùng

nhằm bảo đảm đầy đủ,

đồng bộ, kịp thời vật t với

chất lợng tốt;

332. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên

liệu

Các biện pháp

giảmvật

mức

tiêu dùngb.

nguyên vật liệu (tiếp)+ Cấp phát theo hạn mức và

tăng cờng kiểm tra chặt chẽ

tình hìnhthực hiện mức

tiêu dùng vật t kỹ thuật.

+ Đầu t cải tiến, đổi mới

thiết bị máy móc.

+ Không ngừng bồi dỡng tay

nghề cho cán bộ nhân viên.

342. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên

liệu

Các biện pháp

giảmvật

mức

tiêu dùngb.

nguyên vật liệu (tiếp)+ Không ngừng bồi dỡng tay nghề cho cán bộ nhân viên.

+ Sử dụng các đòn bẩy kinh tế để khuyến khích ngời lao

động quan tâm thực hành tiết kiệm vật t.

+ tăng cờng đầu t cơ sở vật chất kỹ thuật để giảm bớt ảnh

hởng của tự nhiên đến việc thực hiện mức tiêu dùng vật

t kỹ thuật352. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệub. Các biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu

(tiếp)

+ Nâng cao chất lợng công tác cung ứng vật t: Thực

hiện lập kế hoạch vật t chính xác; thiết lập quan

hệ hợp lý giữa đơn vị cung ứng với đơn vị tiêu

dùng nhằm bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời

vật t với chất lợng tốt;

+ Cấp phát theo hạn mức và tăng cờng kiểm tra chặt

chẽ tình hìnhthực hiện mức tiêu dùng vật t kỹ

thuật.362. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệub. Các biện pháp giảm mức tiêu

dùng nguyên vật liệu (tiếp)+ Đầu t cải tiến, đổi

mới thiết bị máy móc.

+ Không ngừng bồi d

ỡng tay nghề cho cán

bộ nhân viên.372. Phơng hớng, biện pháp

giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệub. Các biện pháp giảm mức tiêu dùng

nguyên vật liệu (tiếp)+ Sử dụng các đòn bẩy kinh

tế để khuyến khích ngời

lao động quan tâm thực

hành tiết kiệm vật t.

+ tăng cờng đầu t cơ sở vật

chất kỹ thuật để giảm bớt

ảnh hởng của tự nhiên đến

việc thực hiện mức tiêu dùng

vật t kỹ thuật38III. Phơng hớng và biện pháp giảm

mức tiêu dùng nguyên vật

liệu3. Phơng pháp điều chỉnh mức

Nguồn thông tin để tính toán các mức tiêu dùng tiên

tiến đợc ngời ta sử dụng từ biểu mẫu báo cáo thống

kê mà mỗi doanh nghiệp hàng ngày phải ghi chép,

đó là mẫu Báo cáo về việc thực hiện các mức tiêu

dùng nguyên nhiên vật liệu; mẫu Báo cáo về việc

thực hiện các mức và nhiệm vụ về giảm trung

bình mức tiêu dùng nguyên vật liệu.39III. Phơng hớng và biện pháp giảm

mức tiêu dùng nguyên vật

liệu

3. Phơng pháp điều chỉnh mứcPhân loại các số liệu của các

báo cáo trên theo các sản

phẩm sản xuất và mức tiêu

dùng,

Việc phát hiện các mức tiên

tiến đợc tiến hành trên cơ

sở thông tin từ các báo cáo

về suất tiêu hao vật t đối với

mỗi đơn vị sản phẩm m

40III. Phơng hớng và biện pháp giảm

mức tiêu dùng nguyên vật

liệu3. Phơng pháp điều chỉnh mức

Thấy đợc tầm quan trọng của mức tiến bộ và việc

giảm tổng tiêu hao nguyên vật liệu nhờ sử dụng

mức này trong các doanh nghiệp, bằng công thức d

ới đây, ngời ta tính lợng tiết kiệm có thể (E) víi

®iỊu kiƯn thùc hiƯn réng r·i møc :E = ∑ m1q1 - mnpq141III. Phơng hớng và biện pháp giảm

mức tiêu dùng nguyên vật

liệu3. Phơng pháp điều chỉnh mứcDới dạng chỉ số tơng đối của mức kinh tế

hiện hành, trong doanh nghiệp thờng đợc

dùng làm chỉ số thực hiện mức tiªn tiÕn

nh sau:∑ mn q1 ∑ mnp q1

:

I møc tiªn tiÕn =

∑ q1

∑ q142Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hướng, biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×