Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

2 Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

2. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật

liệu

Ta có thể mô hình hoá phế liệu đợc phép tính trong

H1 và H2 ở Không

thu hồi (1)

Không sử

dụng lại (2)Phế liệu

của sản xuất

Thu hồiQua gia công

(3)Sử dụng lại

Không qua

gia công11Hình 4.1: Mô hình phế liệu phần đợc tính trong H12. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

b. Xác định thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu trong một số trờng hợp

đặc biệt

- Công thức tính mức tiêu dùng nguyên vật

n

liệu trong hợp chất:

xM i = P.i100+ Hi

i =1Trong đó:

Mi: Mức tiêu dùng nguyên vật liệu i để tạo ra

sản phẩm;

P: Trọng lợng sản phẩm sản xuất;

xi: Tỷ lệ nguyên vật liệu i trong sản xuất;

Hi: Các hao phí khác của nguyên vật liệu i 12

trong sản xuất.2. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

b. Xác định thành phần của mức tiêu

dùng nguyên vật liệu trong một số tr

ờng hợp đặc biệt

- Trong trờng hợp đã có mức tiêu dùng

nguyên vật liệu của sản phẩm là hợp

chấtxi

Mi = M

100- Trong ®ã: Mi: Møc tiªu dïng nguyªn

vËt liƯu M: Møc tiªu dùng nguyên vật

liệu tổng hợp để sản xuất sản phẩm;13

xi: Tỷ lệ nguyên vật liệu i trong tổng3. Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu

với lợng thực chi nguyên vật liệu cho

một sản phẩm

Tiêu chí phân biệtMức tiêu dùng nguyªn vËt

liƯuThùc chi nguyªn vËt liƯu1. TÝnh chÊt chi phÝDo các điều kiện sản

xuất quyết địnhDo điều kiện trong và

ngoài sản xuất (cả điều

kiện tự nhiên) quyết

định2. Thành phần hao phíGồm các hao phí trong

sản xuấtCó cả hao phí ngoài sản

xuất3. Phơng pháp tínhTính từng thành phần

cho từng sản phẩm và

tính trớc khi chi vật tTính theo phơng pháp

bình quân và tính sau

khi đã chi vật t4. Về số lợng- Là cơ sở xác định nhu

cầu vật t.

- Luôn nhỏ hơn thực chiLà lợng nguyên vật liệu

chi phí thực tế để tính

giá thành sản phẩm

14Phân biệt Tiêu chuẩn hao phí với

mức tdnvl

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu là một tài liệu ban

đầu về các phế liệu và

mất mát nguyên vật liệu

trong quá trình sản xuất

sản phẩm theo những điều

kiện sản xuất và chuyên

dùng để định mức tiêu

dùng nguyên vật liệu

15Vai trò:

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu làm cho việc tính

mức trở nên đơn giản hơn,

nhanh chóng hơn

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu cũng là đòn bẩy thúc

đẩy sản xuất áp dụng chế

độ làm việc mới, những ph

ơng pháp quản lý thích hợp,

vạch cho sản xuất những ph

ơng hớng trang bị kỹ thuật

mới có năng suất cao

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×