Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
S cn thit ca mc tiờu dựng nguyờn vt liu

S cn thit ca mc tiờu dựng nguyờn vt liu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên

vật liệu-Mức tiêu dùng

ngun vật liệu còn

có tác dụng đối với

hạch

tốn

kinh

doanh3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên

vật liệu

-Mức tiêu dùng ngun vật liệu

còn có vai trò tích cực đối với

việc thúc đẩy khoa học công

nghệ mới, thúc đẩy sáng kiến

cải tiến kỹ thuật công nghệ,

cải tiến tổ chức quản lý sản

xuất kinh doanh và đối với

phong trào thi đua sản xuất

thực hành tiết kiệm ở các

doanh nghiệp…3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật

liệu

-Đối với Việt Nam: việc xây dựng và áp dụng

các mức tiêu dùng nguyên vật liệu là một đòi

hỏi khách quan và là một vấn đề có ý nghĩa

kinh tế - xã hội bức thiết.Thứ nhất, nguồn lực tài nguyên

thiên nhiên cũng như nguồn lực

vật chất kỹ thuật của nước ta có

giới hạn3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệuThứ hai, quy luật cạnh tranh buộc

các doanh nghiệp phải tối ưu hóa

các yếu tố đầu vào trong sản xuất

kinh doanh,3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên

vật liệuThứ ba, áp dụng định mức tiêudùng nguyên vật liệu và các

tiêu chuẩn kỹ thuật, các hệ

thống quản lý chất lượng…

trong sản xuất đòi hỏi phải

nâng cao trình độ áp dụng khoa

học cơng nghệ mới, xóa bỏ các

phương pháp thủ cơng lạc hậu,

áp dụng phương pháp tổ chức

và quản lý sản xuất tiên tiến4. Định mức và cơng tác định mức

Bất kỳ nền sản xuất

nào muốn tiến hành

sản xuất ra sản phẩm

đều phải có hao phí về

ba yếu tố: sức lao

động, tư liệu lao động

và đối tượng lao động4. Định mức và công tác định mức

Bất kỳ nền sản xuất

nào muốn tiến hành

sản xuất ra sản phẩm

đều phải có hao phí về

ba yếu tố: sức lao

động, tư liệu lao động

và đối tượng lao độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

S cn thit ca mc tiờu dựng nguyờn vt liu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×