Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phân loại mức TDVTKT

Phân loại theo các tiêu thức:

1. Theo công dụng của nguyên vật liệu

trong quá trình sản xuất

2. Theo phạm vi có hiệu lực của mức

3. Phân loại mức theo thời gian

4. Phân loại mức theo mức độ chi tiết

của đối tợng định mức

5. Phân loại mức theo mức độ chi tiết

của nguyên vật liệu sử dụng2. Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật

liệuChú ý: Tất cả các mức

phân theo những tiêu

thức trên đều có mối

quan hệ khăng khít với

nhau, bổ sung lẫn cho

nhau, chúng hợp thành

một hƯ thèng møc tiªu

dïng nguyªn vËt liƯuSự cần thiết của mức

tiêu dùng nguyên vật liệu

Định

mức tiêu

dùng

nguyên vật liệu trong sản

xuất công nghiệp hiện đại

là một yêu cầu khách

quan để quản lý sản xuất

kinh doanh của doanh

nghiệp

Bởi:

3.Sự cần thiết của

mức tiêu dùng nguyên

vật liệu (tiếp)

- Mức tiêu dùng nguyên

vật liệu là một căn cứ

quan trọng để bảo

đảm lập và thực hiện

kế hoạch hậu cần vật

tư của doanh nghiệp.

3.3. Sựcần thiết của mức

tiêu dùng nguyên vật

liệu(tieps)- Là căn cứ đánh giá

tình hình sử dụng

nguyên vật liệu hợp

lý và tiết kiệm3.Sự cần thiết của mức

tiêu dùng nguyên vật

liệu(tieps)

- Là nhân tố cấu thành

của tổ chức lao động

khoa học ở doanh

nghiệp, để tiết kiệm

lao động xã hội3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên

vật liệu

-Mức tiêu dùng nguyên vật

liệu còn là chỉ tiêu, là thước

đo phản ánh chi phí về vật

chất, trong điều kiện áp

dụng tiến bộ khoa học

cơng nghệ và trình độ tổ

chức quản lý sản xuất kinh

doanh.3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng ngun

vật liệu-Mức tiêu dùng

ngun vật liệu còn

có tác dụng đối với

hạch

toán

kinh

doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×