Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

3 Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

- Tổng cục du lịch và ngành du lịch Hà Nội quan tâm triển khai công tác

nghiên cứu, dự báo thị trường khách du lịch, từ đó cung cấp những luận chứng, luận

cứ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành du lịch theo từng giai đoạn,

đồng thời chủ động phân luồng, đón bắt thời cơ, thời điểm để phục vụ khách tốt

nhất. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế trong hoạt động kinh doanh

du lịch cũng như đào tào, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong

ngành du lịch.

- Đối với các cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách, xây dựng pháp

luật và ban hành văn bản: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản

pháp luật, chính sách về du lịch. Du lịch là một ngành kinh tế - tổng hợp có liên

quan đến nhiều ngành, nghề và lĩnh vực khác, Quốc hội cần rà soát các văn bản

Luật về du lịch và có liên quan đến du lịch để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất

là trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO và xu thế Việt Nam ngày càng hội

nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cũng như quá trình khu vực hóa, tồn cầu

hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì có khi ban hành các văn bản Luật cần tham

chiếu các quy định mang tính quốc tế. Chính phủ và chính quyền địa phương các

cấp cần giải thích, vận dụng và cụ thể hóa Luật, ban hành những quy định phù hợp

với Luật và yêu cầu thực tiễn của Thủ đơ nhằm đảm bảo tính thống nhất, tạo điều

kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền và người dân trong việc áp dụng pháp

luật vào quá trình quản lý nhà nước về du lịch

- Đẩy nhanh quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt

di tích Quốc gia đặc biệt.

- Sớm ban hành quy hoạch tổng thể khu di tích, từ đó có kế hoạch đầu tư cơ

sở hạ tầng, đồng bộ khớp lối với các hệ thống giao thông, thông tin, dịch vụ, vệ sinh

môi trường, nước sạch...

- Ban hành quy chế đặc thù, để tăng quyền hạn của Ban quản lý khu di tích

và thắng cảnh Hương Sơn, đồng thời tăng thu nhập, ổn định đời sống cán bộ. Vì lễ

hội Chùa Hương diễn ra 03 tháng từ tết Nguyên đán cho hết tháng 3 âm lịch.

3.3.2. Kiến nghị đối với UBND huyện Mỹ Đức

- Tăng cường cán bộ có chun mơn để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng

cao.77- Đề nghị UBND huyện Mỹ Đức nghiên cứu áp dụng những nội dung hoạt

động của mơ hình quản lý phù hợp vào thực tế hoạt động quản lý hoạt động du lịch

lễ hội Hương Sơn, có sự phân cơng trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận quản lý

khu di tích.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan của

huyện để tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động du lịch phát triển, để chuẩn

hóa lại các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống ... theo các tiêu chuẩn phục vụ khách du

lịch do Tổng cục du lịch ban hành nhằm tạo ra hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

- Tổ chức mơ hình câu lạc bộ hoặc hội nghề nghiệp. Đây chính là một diễn

đàn giúp cho các doanh nghiệp bày tỏ quan điểm, ý kiến đối với các cơ chế chính

sách, những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh du lịch. Nó còn là nơi trao đổi

kinh nghiệm, cập nhật thơng tin nhanh chóng giữa UBND huyện với Sở.

- Tăng cường xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế, nhất quán trong tuyên

truyền, tạo thành một hình ảnh thống nhất trong du lịch Hương Sơn thể hiện được

những giá trị tài nguyên phong phú của khu vực và thích hợp với những thị trường

mục tiêu.

- Hình thành cơ chế phân phối lợi ích phù hợp giữa các doanh nghiệp, cư dân

địa phương, các cấp xã, huyện. Xây dựng tỷ lệ đóng góp đầu tư cho địa phương nơi

có hoạt động du lịch căn cứ vào kết quả hoạt động của địa phương. Biện pháp này

sẽ giúp cư dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương được hưởng lợi ích từ

hoạt động du lịch và họ sẽ có trách nhiệm hơn đối với sự phát triển của du lịch tại

địa phương.78TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Chương 3, tác giả đã nêu lên định hướng phát triển du lịch của huyện Mỹ

Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra

được một số giải pháp hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và

thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về định hướng,

chiến lược phát triển du lịch thông qua công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Đây là giải pháp quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu hồn thiện quản lý

khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn vì quy hoạch, kế hoạch là những định hướng,

cơ sở pháp lý của quá trình đầu tư, của việc xây dựng các giải pháp phát triển cũng

như các biện pháp thực hiện chúng.

Ngồi ra còn một số giải pháp khác như : Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất

lượng đội ngũ lao động để nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ du lịch ; Bảo đảm

thông tin trong q trình quản lý; Chú trọng bảo vệ, tơn tạo các điểm du lịch, cảnh

quan, môi trường phục vụ du lịch là nhóm giải pháp tăng cường quản lý tại khu di

tích và thắng cảnh Hương Sơn.

Cùng với đó, tác giả mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị để nhằm hỗ trợ hoàn

thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đối với các cơ quan quản lý ngành dọc của Nhà nước và

UBNH huyện Mỹ Đức.79KẾT LUẬN

Trong xã hội văn minh của loài người ngày nay, du lịch đã thực sự trở thành

một nhu cầu của con người, nó khơng chỉ là một nhu cầu đơn thuần mà nhu cầu này

ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Du lịch ngày nay không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế mà du lịch ngày

nay còn là một hiện tượng của lồi người, du lịch giúp con người ta văn minh hơn,

hiểu biết hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, hiểu biết văn hóa của đất nước mình và

của nhân loại từ đó nó tác động trở lại ý thức của con người trong việc bảo tồn các

giá trị văn hóa của lồi người và xem xét lại các hoạt động kinh tế xã hội của con

người có tác động xấu đến thiên nhiên.

Khu di tích Hương Sơn từ lâu đã được du khách biết đến với lễ hội Chùa

Hương, một trong những lễ hội lớn nhất cả nước. Cùng với một hệ thống các cơng

trình kiến trúc phật giáo cổ kính, uy nghiêm kết hợp hài ḥòa với những hang động

và cảnh sắc thiên nhiên núi non đã tạo nên một khu di tích thắng cảnh nổi tiếng của

Hà Nội.

Trong những năm qua hoạt động du lịch ở Chùa Hương phát triển mạnh đã

góp phần khơng nhỏ trong việc cải thiện đời sống nhân dân xã sở tại, tăng thu ngân

sách, góp phần tăng trưởng kinh tế từ đó có điều kiện giải quyết các vấn đề tiêu cực

trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động du lịch tại

Chùa Hương còn nhiều vấn đề bất cập như: bất cập giữa tăng trưởng du lịch với đầu

tư cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch, ý thức người làm công tác du lịch và dịch vụ

du lịch, vệ sinh mơi trường… Xuất phát từ u cầu đó, đề tài “Hoàn thiện quản lý

du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,

thành phố Hà Nội” được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại

Hương Sơn, từ đó xác định các căn cứ và những giải pháp cần thiết để khắc phục

những thực trạng đó tạo điều kiện phát triển du lịch Hương Sơn, nâng cao hiệu quả

kinh tế của du lịch. Tuy nhiên, trong phạm vi của đề tài em chỉ đưa ra một số giải

pháp ở mức độ đề xuất gợi mở. Chắc chắn đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi

những thiếu sót và những nội dung nghiên cứu chưa được sâu, vì vậy em rất mong

nhận được sự nhận xét góp ý của các thầy cơ để cho đề tài được hồn chỉnh.80TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (2011), Quy định hoạt

động và chức năng, nhiệm vụ, Hà Nội.

2. Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (2011), Điều lệ tài chính,

Hà Nội.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thơng tư số 17/2014/TT-BVHTTDL ngày

04/12/2014 quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản

lý, Hà Nội.

4. Bùi Quốc Huy (2014), Quản lý của chính quyền huyện Mỹ Đức nhằm phát

triển du lịch tại Khu di tích Hương Sơn, Luận văn Thạc sỹ, trường Học viện chính

trị Hồ Chí Minh.

5. Cao Đức Hải (2011), Quản lý lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia HN.

6. Đỗ Hồng Ngọc (2007), Kinh nghiệm phát triển Du lịch Quốc tế của Thái

Lan và Singapo, giải pháp phát triển du lịch quốc tế cho Việt Nam, Luận văn Thạc

sỹ trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

7. Hoàng Văn Hoan (2006), Hoàn thiện Quản lý nhà nước về lao động trong

kinh doanh du lịch ở Việt Nam, NXB Thống kê Hà Nội.

8. Lê Hồng Lý (2011), Di sản Văn hóa với phát triển du lịch, Nxb Đại học

Quốc gia Hà Nội.

9. Lê Tướng, Phạm Hoàng Oanh (2014), Chùa Hương di tích văn hóa đặc

biệt quốc gia, Hà Nội.

10. Lê Hồng Lý và cộng sự (2010), Quản lý di sản văn hóa với phát triển du

lịch, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

11. Lê Thanh Thủy, Đinh Văn Đãn (2012), Sản phẩm du lịch Chùa Hương, Tạp

chí Khoa học và Cơng nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, số 2, trang 23.

12. Lê Thị Thu Thủy và cộng sự (2014), Phát triển du lịch chùa Hương: Thực

trạng và giải pháp, Khoa kế tốn và quản trị kinh doanh, trường Đại học Nơng

nghiệp Hà Nội.

13. Nguyễn Thị Lý (2010), Lễ hội chùa Hương, Tham luận khoa học - Trường

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.14. Nguyễn Tiệp (2002), Giáo trình nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội,

Trường Đại học Lao động và Xã hội, Hà Nội.

15. Nguyễn Quang Thành (2012), Lịch sử Chùa Hương, nhà xuất bản văn hố

thơng tin.

16. Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2006), Giáo trình Kinh tế Du lịch,

NXB Lao động xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

17. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2003), Khu di tích lịch sử Hương Sơn trong tiến

trình lịch sử của dân tộc, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia thuộc Bộ

giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

18. Phạm Hồng Long (2008), Quản lý Nhà nước về Du lịch, Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân.

19. Phạm Thị Thanh Quy (2012), Quản lý lễ hội cổ truyền hiện nay, Nxb lao

động.

20. Phùng Quốc Việt (2012), Nghiên cứu, kết nối Du lịch chùa Hương với các

tuyến du lịch mở rộng, Trường Đại học Hùng Vương, Hà Nội.

21. Quốc hội (2005), Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, Hà Nội.

22. Sở VHTT&DL – UBND TP. Hà Nội, 2010, Quy hoạch phát triển du lịch

Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

23. Thích Viên Thành (2010), Chùa Hương ngày nay, NXB văn hố thơng tin.

24. Trần Thu Hà (2005), Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch, NXB Lao

Động, Hà Nội.

25. Trần Thúy Lan-Nguyễn Đình Quang (2008), Giáo trình tổng quan du lịch,

NXB Hà Nội.

26. UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mỹ Đức đến

năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội

27. UBND huyện Mỹ đức (2011), Hương Sơn - tiềm năng phát triển kinh tế và

cơ hội đầu tư, Hà Nội.

28. UBND huyện Mỹ đức (2011), Báo cáo tổng hợp quy hoạch điều chỉnh phát

triển du lịch huyện Mỹ đức, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, HàNội.

29. UBND huyện Mỹ đức, Báo cáo tổng kết lễ hội chùa Hương các năm

2011,2012, 2013, 2014, 2015, Hà Nội.

30. UBND huyện Mỹ đức (2012), Kế hoạch phát triển du lịch huyện Mỹ đức

giai đoạn 2012 – 2015, Hà Nội.

31. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội Hà Nội – UBND TP.Hà Nội

(2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm

2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×