Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

Tải bản đầy đủ - 0trang

thơng tin chính trị học, số 2 (9)/2001. Cơng trình này đã tập trung phân tích và

làm rõ nạn quan liêu, tham nhũng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xử

lý tệ nạn này nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, cơng chức.

Nhà xuất bản chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách "Luận cứ khoa học

cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức trong thời kỳ đẩy mạnh

cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và

PGS.TS Trần Xn Sầm, 2003; các tác giả của cơng trình nghiên cứu này nghiên

cứu lịch sử phát triển của các khái niệm về cán bộ, cơng chức; góp phần lý giải, hệ

thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng

chức nói chung. Từ đó đưa ra những kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm

củng cố, phát triển đội ngũ này cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu.

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” của TS. Thang Văn Phúc và

TS. Nguyễn Minh Phương, 2004. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm cơ bản

của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt

Nam về vai trò, vị trí người cán bộ cách mạng, cũng như yêu cầu đào tạo, xây

dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; tìm hiểu những bài học kinh nghiệm về việc

tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước

của dân tộc ta, cũng như kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chính quy hiện đại của

các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó xác định hệ thống các yêu cầu, tiêu

chuẩn của cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Đề tài Thạc sĩ: “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, cơng

chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay” của tác giả Trần Ánh Dương

(2006), đi vào nghiên cứu về năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, cơng chức

chính quyền cấp xã, cụ thể là ở tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Sơn (2007) đã có bài viết trình bày một cách khái qt vai

trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững, “Nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và

phát triển kinh tế tri thức”, Viện Triết học (Tạp chí tiếng Việt). Cơng trình nàyđã trình bày một cách khái qt vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển

bền vững. Trên cơ sở phân tích một số nét tích cực và hạn chế của nguồn nhân

lực nước ta hiện nay cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, tác giả đã đề xuất và

luận chứng một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

đáp ứng u cầu của sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước và phát

triển kinh tế tri thức. Cụ thể là: Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo; Nâng cao thể lực

cho con người; Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực; Tăng cường công

tác dự báo nguồn nhân lực; và xây dựng chính sách tiền lương hợp lý.

“Chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội quản

lý trong giai đoạn hiện nay”, Luận án tiến sĩ khoa học chính trị của Cao Khoa

Bảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2012. Đề tài này đã

nghiên cứu và làm rõ các khái niệm, tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ

thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Nội quản lý; rút ra một số kinh nghiệm

bước đầu trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đề xuất một số giải pháp

chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy

Hà Nội quản lý.

Tác giả Tô Tử Hạ - Ngun Phó trưởng ban - Ban Tổ chức Chính phủ có

nhiều bài viết nghiên cứu về cơng chức nhà nước, nhiều tác phẩm được sử dụng

như là giáo trình giảng dạy về cán bộ, công chức nhà nước cho đội ngũ công

chức hiện nay, như bài viết “ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”

được đăng trên địa chỉ website : www.moha.gov.vn. Trong các tác phẩm của

mình, tác giả Tơ Tử Hạ đã tập trung phân tích, lý giải việc xây dựng và đề ra các

giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện

nay, (7)/2015.

Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Hà Nội, 2015 Nguyễn Thị Hồng Dung:

“ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH

tại huyện Diễn Châu, Nghệ An”. Luận văn đã đi sâu làm rõ thực trạng chất lượng

đội ngũ cán bộ công chức của huyện Diễn Châu, Nghệ An đã đáp ứng được u

cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương hay chưa?. Trên cơ sở đó đềxuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơng chức

nhằm đáp ứng những u cầu đó.

Các cơng trình nêu trên là những tư liệu quý để tác giả có thể kế thừa một

cách có chọn lọc và giúp tác giả có được phương pháp tốt khi tiếp cận đối tượng

nghiên cứu. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơng trình, đề tài nào nghiên cứu xây

dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức ở cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện của

Thành phố Hà Nội nói chung và huyện Mỹ Đức nói riêng. Do dó, đây vẫn là vấn

đề cần được nghiên cứu một cách có hệ thống ở một địa bàn đặc biệt - Hà Nội,

Thủ đô của cả nước.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở vận dụng những vấn đề lý luận cơ bản để phân tích và đánh

giá thực trạng; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đáp ứng với yêu cầu phát

triển trong tình hình mới.

3.2. Nhiệm vụ

- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội

ngũ nói chung và đội ngũ cán bộ cơng chức nói riêng.

- Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ tại Ủy ban Nhân dân

huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội; bước đầu nêu ra những mặt mạnh, hạn chế

của đội ngũ đó so với u cầu cơng tác và những tiêu chuẩn cơ bản cần phải có

của người cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,

công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về chất lượng của đội ngũ

cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức; xác định các tiêu chí đánh giá chất lượngđội ngũ cán bộ công chức, các nhân tố tác động tới chất lượng đội ngũ cán bộ

công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức.

- Phạm vi về không gian: Nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán bộ công

chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức; không nghiên cứu đội ngũ cán bộ

viên chức và cán bộ công tác ở khối Đảng, Đoàn thể.

- Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

tại Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất các giải

pháp, kiến nghị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu với việc sử dụng các phương pháp sau:

- Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng

và duy vật lịch sử;

- Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong kinh tế

gồm phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp và phương pháp

chuyên gia

- Luận văn sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các giáo

trình, sách, văn bản pháp luật, tài liệu khác, các báo cáo của ủy ban nhân dân

huyện Mỹ Đức có liên quan đến đề tài luận văn.

6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn.

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chất lượng cán bộ cơng chức, xác

định những tiêu chí và nhân tố chủ yếu tác động tới chất lượng đội ngũ cán bộ

công chức cấp huyện.

Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức trong thời gian qua; chỉ rõ những kết quả đạt

được, những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ra.

Đề xuất được những giải pháp khả thi và điều kiện thực hiện các giải

pháp đó nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại Ủy ban nhân

dân huyện Mỹ Đức trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đất

nước thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

7. Kết cấu luận vănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×