Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
huyện (nếu cần thiết)

huyện (nếu cần thiết)

Tải bản đầy đủ - 0trang

-------------------------Cơ quan phối hợp

Cơ quan chỉ đạo1.3. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm thất nghiệp:

1.3.1. Ban Chính sách:

- Vị trí và chức năng:

Ban Chính sách là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm

thất nghiệp và hớng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm thất

nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các văn

bản hớng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm

thất nghiệp theo quy định của pháp luật; hớng dẫn về hồ sơ

và quy trình giải quyết hởng các chế độ bảo hiểm thất

nghiệp;

+ Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nớc trong

việc soạn thảo các văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung các văn

bản pháp luật về chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hớng dẫn thẩm định hồ sơ xét hởng các chế độ bảo

hiểm thất nghiệp để chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ơng (sau đây gọi chung là tỉnh)

thực hiện;

+ Quản lý đối tợng hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

hàng tháng di chuyển giữa các tỉnh, thành phố;

+ Thực hiện việc tính toán xác định cân đối quỹ bảo

hiểm thất nghiệp có liên quan đến sửa đổi, bổ sung về

chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hàng tháng tổng hợp số liệu đối tợng tăng, giảm của

Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh chuyển Ban Tài chính;

+ Hớng dẫn, kiểm tra chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp

tỉnh và các đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong việc

thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp;104+ Trình Tổng giám đốc về việc từ chối chi trả các chế

độ bảo hiểm thất nghiệp khi có kết luận của Giám đốc chi

nhánh Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh, hoặc của cơ quan

Nhà nớc có thẩm quyền đối với đối tợng hởng bảo hiểm thất

nghiệp không đủ điều kiện hởng theo quy định của pháp

luật hoặc khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai

man hồ sơ để hởng bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các

đối tợng hởng tiếp chế độ theo quy định của pháp luật;

+ Trả lời các trờng hợp vớng mắc của tổ chức, cá nhân

liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Phối hợp với Ban Kiểm tra trong vịêc giải quyết khiếu

nại, tố cáo về thực hiện chế độ;

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi

dỡng chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền về chế độ

chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo

quy định;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

1.3.2. Ban Tài chính:

- Vị trí và chức năng:

Ban Tài chính là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp quản lý công tác tài chính, quản lý quỹ, thống kê hạch

toán kế toán, hớng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thu các

khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đối tợng tham gia

bảo hiểm thất nghiệp, quản lý, chỉ đạo và hớng dẫn thực

hiện chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo

quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các văn

bản về công tác tài chính, thống kê, hạch toán kế toán, hớng

dẫn thu, chi;

+ Nghiên cứu, đề xuất với Tổng giám đốc tham gia với

các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền trong việc xây dựng, sửa

đổi, bổ sung các văn bản quản lý tài chính theo chức năng,

nhiệm vụ đợc giao;

+ Tổng hợp giao chỉ tiêu thu bảo hiểm thất nghiệp, chi

bảo hiểm thất nghiệp, chi đầu t phát triển, chi hoạt động bộ

105máy quản lý trên cơ sở các chỉ tiêu Nhà nớc giao cho Bảo

hiểm thất nghiệp;

+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê, hạch toán kế

toán để quản lý các loại vốn, tài sản thuộc hệ thèng B¶o

hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Qu¶n lý q b¶o hiĨm thÊt nghiệp; thực hiện hạch

toán các quỹ thành phần; nghiên cứu, đề xuất các phơng án

cân đối quỹ; xây dựng các phơng án bảo tồn và tăng trởng

quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Tổ chức thực hiện các hoạt động

đầu t tăng trëng q b¶o hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Theo dâi, qu¶n lý tất cả các nguồn kinh phí, tài sản,

dự án, tài trợ, viện trợ của các tổ chức trong và ngoài níc cho

hƯ thèng B¶o hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Tỉ chøc cÊp phát, theo dõi thanh toán các nguồn kinh

phí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp để xét duyệt báo cáo quyết toán thu bảo hiểm

thất nghiệp, chi bảo hiểm thất nghiệp, chi hoạt động bộ máy

quản lý, chi đầu t phát triển, chi bảo tồn và tăng trởng quỹ

bảo hiểm thất nghiệp và các khoản chi khác của các đơn vị

thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; tổng hợp báo cáo

quyết toán ngân sách theo quy định;

+ Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi bộ máy quản

lý, tổng hợp các định mức chi phÝ thu b¶o hiĨm thÊt nghiƯp,

chi b¶o hiĨm thÊt nghiƯp trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt; tổ chức thực hiện các định mức đợc duyệt;

+ Hớng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính, quản

lý thu-chi, hạch toán, kế toán, thống kê, xây dựng cơ bản

trong hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trong việc

quản lý và sử dụng kinh phí, thanh toán và quyết toán kinh

phí thuộc hệ thống Bảo hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Cã tr¸ch nhiƯm cung cÊp sè liƯu cho các đơn vị để

các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ đợc giao;

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi

dỡng nghiệp vụ, quản lý tài chính, nghiệp vụ thu, nghiệp vụ

chi, hạch toán kế toán, thống kê, xây dựng cơ bản trong hệ

thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tổng

hợp về công tác tài chính, thu, chi theo quy định;

106+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

1.3.3. Ban Kế hoạch Tổng hợp:

- Vị trí và chức năng:

Ban Kế hoạch-Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp và chỉ đạo,

điều hành hoạt động của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn;

+ Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các văn

bản về công tác kế hoạch, tổng hợp, tổ chức thực hiện các

văn bản quản lý đợc ban hành;

+ Tổng hợp trình Tổng giám đốc các chơng trình, kế

hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm thất nghiệp;

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chơng trình, kế hoạch

đã đợc phê duyệt;

+ Theo dõi và quản lý các dự án đầu t; tổ chức thẩm

định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu t xây

dựng cơ bản, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ;

+ Giúp Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch thu, chi bảo

hiểm thất nghiệp hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt; xây dựng trình Tổng giám đốc kế hoạch dài hạn và

ngắn hạn về chi đầu t phát triển và chi hoạt động bộ máy

quản lý cđa hƯ thèng B¶o hiĨm thÊt nghiƯp, tỉ chøc thùc

hiƯn kế hoạch đợc phê duyệt;

+ Hớng dẫn nghiệp vụ công tác kế hoạch trong hệ thống

Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi

dỡng nghiệp vụ kế hoạch trong hệ thống Bảo hiểm thất

nghiệp;

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tổng

hợp về công tác kế hoạch Tổng hợp theo quy định;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

1.3.4. Ban Kiểm tra:

- Vị trí và chức năng:

Ban Kiểm tra là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp hớng dẫn và tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các chế độ

107chính sách thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của

pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng trình Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch

kiểm tra thờng xuyên, đột xuất và tổ chức thực hiện; định

hớng nội dung kiểm tra trọng tâm hàng năm đối với chi nhánh

Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng;

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách thu,

chính sách chi bảo hiểm thất nghiệp;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm

tra việc thực hiện các quy định của Nhà nớc và của Bảo

hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị trong ngành, kiến nghị

xử lý và theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra,

kiểm tra;

+ Thờng trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các

đơn th khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Bảo hiểm thất

nghiệp đối với việc thực hiện chính sách, chế độ thu chi bảo

hiểm thất nghiệp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng

lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết khiếu

nại, tố cáo của cán bộ, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm thất

nghiệp theo quyết định của Tổng giám đốc;

+ Hớng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo với chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh;

+ Ban Kiểm tra đợc Tổng giám đốc ủy quyền kiến nghị

với các cơ quan quản lý Nhà nớc có thẩm quyền và cơ quan

cấp trên của đơn vị sử dụng lao động để xử lý những hành

vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

+ Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu các cá nhân, đơn vị

trong hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp tài liệu và

phối hợp để kiểm tra, giải quyết khiếu tố khi có quyết định

của Tổng giám đốc;

+ Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo

quy định;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

1.3.5. Ban Tổ chức- cán bộ:

- Vị trí và chức năng:

Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

108thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền

lơng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản tham gia với các cơ

quan Nhà níc cã thÈm qun thc lÜnh vùc tỉ chøc - cán bộ;

+ Giúp Tổng giám đốc xây dựng đề án về tổ chức - cán

bộ theo chiến lợc phát triển ngành phù hợp với từng giai đoạn

trình cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền quyết định hoặc Tổng

giám đốc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện sau

khi đợc phê duyệt;

+ Xây dựng, trình Tổng giám đốc ban hành những

văn bản quy định về: quy chế quản lý tổ chức - cán bộ;

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ

chức; thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị; quy hoạch

cán bộ; thực hiện chế độ chính sách cán bộ, viên chức; quy

định về mối quan hệ và lề lối làm việc; chơng trình cải

cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt

động cơ quan ; Theo dõi, kiểm tra và tổ chức việc thực

hiện;

+ Xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lơng hàng năm

của toàn ngành và của từng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp trình Tổng giám đốc quyết định; Tổ chức thực

hiện kế hoạch đợc phê duyệt;

+ Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ,

viên chức bảo hiểm thất nghiệp trình các cơ quan có thẩm

quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Xây dựng quy hoạch cán bộ; thực hiện các quy trình,

thủ tục, điều ®éng, bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm, ®¸nh gi¸, sư

dơng c¸n bé; xử lý kỷ luật và thực hiện các chế độ chính

sách đối với cán bộ, viên chức kể cả nhân viên hợp đồng theo

phân cấp quản lý;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và nâng ngạch bao

gồm: nội dung thi tuyển, thi hoặc xét nâng ngạch đối với cán

bộ, viên chức; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tiến hành các thủ

tục thẩm tra; tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, xét nâng

ngạch, tuyển chọn, tuyển dụng theo quy định cđa Nhµ níc;

theo dâi, híng dÉn, tỉ chøc viƯc thùc hiện;

+ Xây dựng quy hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về

đào tạo, bồi dỡng cán bộ, viên chức thuộc hƯ thèng B¶o hiĨm

109thÊt nghiƯp bao gåm c¶ häc tËp, khảo sát ở ngoài nớc; hớng

dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;

+ Chỉ đạo, hớng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ

thống Bảo hiểm thất nghiệp trong việc thực hiện những quy

định về công tác tổ chức - cán bộ;

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giúp

Tổng giám đốc phối hợp với cấp uỷ và chính quyền địa phơng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ

chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ơng;

+ Giúp Tổng giám đốc giải quyết các trờng hợp khiếu

nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ của cán

bộ, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Quản lý cán bộ, viên chức; hồ sơ nhân sự; hộ chiếu và

thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo theo quy định.

1.3.6. Văn phòng:

- Vị trí và chức năng:

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp,

có chức năng giúp Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều

hành hoạt động của hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; đồng

thời trực tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi

đua, tài chính và quản trị của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp, Văn phòng là đơn vị dự toán cấp 3, có t cách pháp

nhân đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc với Hội đồng

quản lý; giúp Tổng giám đốc trong hoạt động chỉ đạo, điều

hành đối với chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ơng (sau đây gọi chung là chi nhánh

Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh) và các đơn vị trực thuộc Bảo

hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện công tác văn th của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp và của Hội đồng quản lý theo quy định;

+ Tổ chức công tác in ấn và phát hành các ấn phẩm

phục vụ cho hoạt động của hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thờng trực Hội đồng thi đua khen thởng Bảo hiểm

thất nghiệp;

+ Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất của cơ

quan Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;110+ Đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt

động của cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự,

vệ sinh môi trờng trong cơ quan B¶o hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Híng dÉn nghiƯp vơ vỊ công tác, thi đua, văn th, pháp

chế trong hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thu thập, tổng hợp các thông tin, tài liệu và số liệu

cần thiết để cung cấp theo yêu cầu của Tổng giám đốc và

các cơ quan chức năng theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc;

+ Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong việc thực hiện

chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức của Bảo hiểm

thất nghiệp đang công tác hoặc đã nghỉ hu;

+ Phối hợp với Công đoàn và các đơn vị có liên quan để

chăm lo đời sống, sức khoẻ cho cán bộ, viên chức của cơ quan

Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp.

1.3.7. Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đợc thành lập theo

nhu cầu thực tế phát sinh khi thực hiện các chính sách Bảo

hiểm thất nghiệp.

1.3.8. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ơng (sau đây gọi chung là tỉnh):

- Vị trí và chức năng:

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh là đơn vị trực

thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám

đốc Bảo hiểm thất nghiệp các chính sách, chế độ bảo hiểm

thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các quy định

của Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp giao; Chi nhánh

bảo hiểm thất nghiệp tỉnh có t cách pháp nhân đầy đủ, có

dấu và tài khoản riêng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo

hiểm thất nghiệp cho đối tợng tham gia bảo hiểm thất

nghiệp đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định

của pháp lt;

+ Qu¶n lý thu, chi q b¶o hiĨm thÊt nghiƯp trên địa

bàn tỉnh theo quy định; đề xuất các phơng án bảo toàn,

tăng trởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức thực hiện

sau khi đợc phê duyệt; quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp111theo nguyên tắc tập trung, thống nhất theo chế độ tài chính

của Nhà nớc;

+ Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dỡng nghiệp vụ

chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công

nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện hợp tác

quốc tế về bảo hiểm thất nghiệp theo uỷ quyền của Tổng

giám đốc bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nớc

và Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện lu trữ tài liệu liên quan đến bảo hiểm thất

nghiệp;

+ Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá

nhân tham gia bảo hiểm thất nghiệp về việc thực hiện chế

độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo

thẩm quyền;

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, cơ sở

vật chất kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống cơ quan bảo hiểm

thất nghiệp theo uỷ quyền của Tổng giám đốc;

+ Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích

chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến

Bảo hiểm thất nghiệp do Tổng giám đốc giao.

- Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp

tỉnh:

Phòng Chính sách;

Phòng nghiệp vụ Tài chính;

Phòng Kiểm tra;

Phòng Hành chính-Tổng hợp;

- Các Văn phòng đại diện tại quận, huyện hoặc cụm

quận, huyện.

Văn phòng đại diện của các chi nhánh Bảo hiểm thất

nghiệp ở quận, huyện hoặc cụm quận, huyện thực hiện các

nghiệp vụ thu, chi trên địa bàn đợc giao (đợc Tổng giám

đốc thành lập nếu thấy cần thiết theo đề nghị của giám

đốc chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp), dự kiến có khoảng 375

văn phòng đại diện trên toàn quốc (có phụ lục kèm theo).

1.4. Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp:

1.4.1. Cơ cấu của Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất

nghiệp:

112- Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ

thành lập có chức năng chỉ đạo và giám sát hoạt động của

Bảo hiểm thất nghiệp ;

- Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp gồm các thành

viên đại diện của: Bộ Lao động - Thơng binh và Xã hội, Bộ Tài

chính, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thơng

mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt nam,

Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp;

- Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp có Chủ tịch,

các Phó chủ tịch và các uỷ viên do Thủ tớng Chính phủ bổ

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trởng

Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội.

1.4.2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Bảo hiểm Thất

nghiệp:

- Thẩm định kế hoạch hoạt động hàng năm, giám sát,

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chức Bảo hiểm thất

nghiệp;

- Quyết định hình thức đầu t quỹ bảo hiểm thất

nghiệp theo đề nghị của tổ chức bảo hiểm thất nghiệp;

- Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nớc có thẩm quyền

xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật

về bảo hiểm thất nghiệp, chiến lợc phát triển của ngành,

kiện toàn hệ thống tổ chức của tổ chức Bảo hiểm thất

nghiệp, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất

nghiệp;

- Đề nghị Thủ tíng ChÝnh phđ bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm,

c¸ch chøc c¸c chøc danh lãnh đạo của tổ chức Bảo hiểm thất

nghiệp.

1.4.3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm

thất nghiệp:

- Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo

nguyên tắc tập thể; họp thờng kỳ 06 tháng một lần để xem

xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền

hạn của mình;

- Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp có thể họp bất

thờng để giải quyết những vấn đề cấp bách khi Chủ tịch

Hội đồng quản lý hoặc Tổng Giám đốc hoặc trên 50% tổng

số thành viên Hội đồng quản lý đề nghị;

- Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất

nghiệp phải có ít nhất hai phần ba thành viên Hội đồng quản

lý tham dự. Nghị quyết của Hội đồng quản lý phải đợc đa số

113thành viên Hội đồng quản lý dự họp biểu quyết tán thành.

Những vấn đề cha thống nhất ý kiến giữa các thành viên Hội

đồng quản lý thì Chủ tịch Hội đồng quản lý báo cáo Thủ tớng Chính phủ quyết định;

- Trong hoạt động, Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất

nghiệp sử dụng bộ máy giúp việc, kinh phí và con dấu của

Bảo hiểm thất nghiệp;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp ban

hành quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất

nghiệp và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội

đồng quản lý.

1.5. Tổng Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp:

1.5.1. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân cđa B¶o

hiĨm thÊt nghiƯp, do Thđ tíng ChÝnh phđ bỉ nhiệm theo đề

nghị của Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội. Tổng

Giám đốc chịu trách nhiệm trớc Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng

binh và Xã hội và Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp về

thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và quản

lý Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

1.5.2. Giúp Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc;

các Phó Tổng Giám đốc đợc Tổng Giám đốc phân công chỉ

đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trớc Tổng

Giám đốc về nhiệm vụ đợc phân công. Khi Tổng Giám đốc

vắng mặt một Phó Tổng Giám đốc đợc Tổng Giám đốc uỷ

quyền lãnh đạo công tác của Bảo hiểm thất nghiệp. Các Phó

Tổng Giám đốc do Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và Xã

hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng

quản lý và Tổng Giám đốc;

1.5.3. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Tổng Giám

đốc Bảo hiểm thất nghiệp:

- Tổng Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trởng, bảo

đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành quy chế làm

việc của Bảo hiểm thất nghiệp Việt nam và chỉ đạo, kiểm

tra việc thực hiện quy chế đó;

- Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho Phó

Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền

của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm

về quyết định của Phó Tổng Giám đốc đợc phân công

hoặc uỷ quyền giải quyết;

- Tổng Giám đốc cã tr¸ch nhiƯm:114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

huyện (nếu cần thiết)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×