Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU- CHI CỦA QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011- 2015

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU- CHI CỦA QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011- 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Đơn vị sử dụng lao động do

BHXH quận, huyện quản lýKho bạc Nhà nước hoặc

Ngân hàng NN& PTNT

các quận, huyện1)

1

1

1(2)1

1(1)(3)1Bảo hiểm xã hội các quận,

huyệnKho bạc Nhà nước hoặc

Ngân hàng NN& PTNT

Tỉnh/Thành phố(2)

(4) bảo hiểm thất nghiệp

Sơ đồ 2.1: Quy trình thu(1)

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt NamBảotháng

hiểm đơn

xã hội

Đơn

vị sử tiền

dụngnộp

laobảo

động

(1) Hàng

vị sử dụng lao động

chuyển

hiểm thất

do

BHXH

Tỉnh/Thành

Tỉnh/Thành

phố thu của cơ quan BHXH theo phân cấp quản phố

nghiệp về tài

khoản chuyên

lý mở tạiquản lýKho bạc, Ngân hàng NN & PTNT ngay sau khi trả tiền lương cho người lao động.

(1)

Đồng thời thông báo về số tiền nộp BHTN cho cơ quan BHXH cùng cấp.

(2) Hàng tháng BHXH quận huyện, BHXH Thành phố chuyển tiền thu

BHTN về tài khoản chuyên thu của BHXH cấp trên theo định kỳ. Trong ngày cuối

cùng của năm, tồn bộ số tiền thu BHTN có trên tài khoản chuyên thu BHXH của

quận huyện, của BHXH tỉnh/thành phố phải được chuyển hết lên BHXH cấp trên.

Đồng thời BHXH quận huyện phải gửi báo cáo về số tiền thu BHXH cho BHXH

tỉnh/thành phố .

(3) Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàg NN & PTNT quận, huyện thực hiện ủy

nhiệm chi bằng việc chuyển tiền lên Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng NN &

PTNT tỉnh/thành phố .

9 & PTNT Tỉnh/Thành phố được

(4) Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng NN

1 BHXH Tỉnh/Thành phố nắm được.

ủy nhiệm thu sẽ thông báo về số tiền thu cho

* Lập và gửi báo cáo thu BHXH:

- Hàng tháng BHXH Tỉnh/Thành phố phải lập Báo cáo nhanh gửi cho BHXH31Việt Nam trước ngày 25 hàng tháng, sau khi tổng hợp báo cáo nhanh của BHXH

các huyện (nộp trước ngày 20 hàng tháng).

- BHXH Tỉnh/Thành phố báo cáo tình hình thực hiện thu BHXH trên địa bàn

hàng quý, hàng năm với BHXH Việt Nam vào ngày 25 tháng đầu quý nếu là Báo

cáo quý và trước ngày 31 tháng 1 năm sau nếu là Báo cáo năm. Các báo cáo này

được thực hiện trên cơ sở báo cáo quý và Báo cáo năm từ BHXH các quận, huyện,

thị gửi lên.

* Kiểm tra, thẩm định số liệu thu BHTN: Hàng tháng, cơ quan BHXH tổ

chức kiểm tra, thẩm định số tiền BHXH các đơn vị sử dụng lao động đã nộp theo

phân cấp quản lý , sau đó gửi Thơng báo kết quả đóng BHXH cho các đơn vị:

- Hàng quý, BHXH Tỉnh/Thành phố thực hiện kiểm tra, thẩm định số liệu và

nghiệp vụ thu BHTN tại BHXH các quận huyện.

- Định kỳ hoặc đột xuất, BHXH Tỉnh/Thành phố phải tiến hành kiểm tra tại

các đơn vị sử dụng lao động: về số lao động theo biên chế, kế hoạch lao động, quỹ

lương, số lao động hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng dài hạn, học nghề thử việc, đối

chiếu với lao động trog danh sách đóng BHTN; kiểm tra tổng quỹ lương làm căn cứ

nộp BHTN, kiểm tra mức lương thực tế so với mức lương kê khai đóng BHTN của

từng người lao động.

Cơng tác thu BHTN ở nước ta trong những năm qua đã đạt được những

thành tựu đáng kể, cả về số đơn vị và lao động tham gia, số tiền BHTN thu được gia

tăng qua các năm.

2.1.2. Kết quả thu bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định của pháp luật, nguồn thu BHTN được hình thành từ 3 nguồn:

NLĐ, DN và Nhà nước, số tiền thu của quỹ BHTN là 3% chia đều cho 3 nhóm,

trong đó mức đóng BHTN tối đa khơng quá 20 tháng lương tối thiểu chung. Như

vậy về mặt mức đóng, BHTN đã có quy định khống chế mức trần đóng BHTN.

Cơng tác thu BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHTN là một nhiệm vụ trọng

tâm của toàn ngành BHXH những năm vừa qua.

Kết quả thu bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2011 đến nay có nhiều chuyển biến

tích cực, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm sau đều cao hơn năm

trước và luôn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao. Số người tham gia bảo32hiểm thất nghiệp hiện nay chiếm gần 81% trong tổng số người tham gia BHXH bắt

buộc (11.451.531 người). Số liệu cụ thể như sau:

Bảng 2.1: Kết quả thu BHTN giai đoạn 2011-2015

Nội dung

Số người tham

gia BHTN

Tổng số tiền

thu BHTNĐơn vị

tínhNăm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Người7.968.2318.269.5528.676.0819.213.30210.308.180Triệu

đồng6.747.1168.664.81810.094.74211.812.73812.939.530(Nguồn: báo cáo số liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Từ số liệu ở bảng trên có thể nhận thấy số thu BHTN hàng năm tăng nhanh

trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Cụ thể: Số người tham gia năm 2011 là

7.968.231 người với số tiền thu được là 6.747.116 triệu đồng, qua các năm 2012 đến

hết năm 2015 số người tham gia và số tiền thu được từ BHTN đều tăng lên, đến

năm 2014 là 9.213.302 người và số tiền thu được là 11.812.738 triệu đồng. Mức

tăng trưởng thu BNTH qua từng năm trong giai đoạn này lần lượt là: năm 2013 tăng

28,42%, năm 2013 tăng 16,50%, năm 2014 tăng 17,02%. Năm 2015 số lượng người

tham gia BHTN tiếp tục tăng lên 10.308.180 người, đạt số thu BHTN là 12.939.530

triệu đồng, tăng 9,54% so với năm 2014. Nguyên nhân là do số lượng đối tượng

tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng lên nhanh chóng dẫn đến số thu BHTN tăng lên.

Biểu đồ 2.1: Kết quả thu BHTN giai đoạn 2011-2015Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam33Số người tham gia BHTN hiện nay chiếm gần 80% trong tổng số người tham

gia BHXH bắt buộc (11.451.531 người). Do mức thu bảo hiểm thất nghiệp căn cứ

dựa trên mức lương của NLĐ nên số thu BHTN năm sau có xu hướng cao hơn năm

trước (ví dụ như mức đóng BHTN trung bình của NLĐ và DN năm 2011 là 623

nghìn đồng/người và năm 2012 là 840 nghìn đồng/người).

Tính theo đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số liệu thu BHTN như

sau:

Bảng 2.2: Số thu BHTN chia theo đối tượng thu giai đoạn 2011-2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9Loại hình

HCSN-Đảng-Đồn thể

Xã, phường, thị trấn

Ngồi cơng lập

DN Nhà nước

DN có vốn nước ngồi

DN ngồi quốc doanh

Hợp tác xã

Tổ HT, hộ cá thể

Tổ chức khác, cá nhân

Tổng cộng2011

1.239.503

1.963

67.995

1.509.794

2.144.150

1.763.086

16.141

4.236

248

6.747.1162012

2.361.884

8.826

96.950

1.610.755

2.415.327

2.148.080

19.653

1.777

1.566

8.664.8182013

1.854.490

2.938

101.732

2.258.888

3.207.984

2.637.852

24.149

6.338

371

10.094.7422014

3.219.954

12.032

132.172

2.195.941

3.292.813

2.928.475

26.794

2.423

2.135

11.812.7382015

2.377.102

3.766

130.401

2.895.463

4.112.022

3.381.222

30.955

8.124

475

12.939.530Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo số liệu bảng trên cho thấy, số thu BHTN phần lớn từ khối HCSN và

khối DN. Số thu từ khối DN có vốn nước ngoài là cao nhất, chiếm tới 31,8% năm

2015 và năm 2014 là 27,9%; thấp nhất là ở hộ cá thể và cá nhân khác (chiếm chưa

tới 0,1%). Khối DN ngồi quốc doanh có lượng tiền đóng BHTN khá cao và vượt

trội so với các nhóm khác, nhất là với nhóm HCSN, năm 2015 số thu BHTN từ khối

DN ngoài quốc doanh bằng 142% số thu từ khối HCSN, nguyên nhân là do mức

lương, thu nhập thực tế của nhóm ngày lại thường cao hơn so với nhóm HCSN. Nói

cách khác, những quy định pháp luật về quản lý tiền lương, mức lương tại các DN

ngoài quốc doanh vẫn đang còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập nên việc thu đúng, thu

đủ tiền BHTN và các chính sách khác dựa trên mức lương của NLĐ vẫn rất khó

khăn. Điều này cũng có nghĩa, quỹ BHTN vẫn đang bị “thất thu” một số tiền không34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU- CHI CỦA QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011- 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×