Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty CP Sông Đà 6 của công ty Cổ phần Sơng Đà 6, gồm có 3 nhóm giải pháp

sau:

1. Các giải pháp tiết kiệm chi phí

2. Các giải pháp về tăng doanh thu.

3. Các giải pháp nâng cao trình độ của cán bộ trong công ty105KẾT LUẬN

Sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả là đòi hỏi tất yếu cho sự tồn tại và phát

triển của mọi doanh nghiệp. Tại Công ty CP Sông Đà 6, công tác quản lý sử dụng

vốn kinh doanh vẫn còn những tồn tại mà qua nghiên cứu lý luận và phân tích thực

trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty, luận văn đã giải quyết được

những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, khái quát hoá và hệ thống hoá lý luận về vốn kinh doanh và hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trên các nội dung như: khái niệm

vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh, quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn, các

chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

Thứ hai, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty

CP Sơng Đà 6, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm mạnh trong công

tác quản lý và sử dụng vốn, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong cơng tác

này.

Thứ ba, trên cơ sở làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và

định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, đề tài đề xuất các giải pháp

thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty.

Trong q trình nghiên cứu mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về

thời gian và đặc biệt là do sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và lý luận kinh

tế nên chắc chắn khi viết luận văn tác giả không tránh khỏi những sai sót và hạn

chế. Vì vậy tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn của các nhà khoa học, các thầy

cô trong Hội đồng và các đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.106DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Tấn Bình, Kinh tế chính trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HồChí Minh, năm 2002.

2.

Nguyễn Tấn Bình (2003), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia, Tp HCM.

3.

Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc,

kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

4.

Ngơ Thế Chi, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích tài

chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà nội

5.

Đồn Thị Thu Hà & PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa

học quản lý, (đồng chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật – Hà Nội 2002.

6.

Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, – Nhà xuất bản Thống

kê – Hà Nội 2005.

7.

Lê Văn Thiêm (1998), Giáo trình Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh

nghiệp, NXB Giáo dục

8.

Lưu Thị Thu Hương & Vũ Duy Hào (2007), Tài chính doanh nghiệp, NXB

Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội

9.

Ngô Văn Hải (2010), Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, NXB

Thống kê.

10. Nguyễn Thanh Hội (1999), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội.

11.

Đinh Thế Hiển, Quản trị tài chính cơng ty, Nhà xuất bản Thống kê

12.

Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị tài chính, Nhà xuất bản Thống kê – Hà Nội

2007.

13.

Nguyễn Tùng Lâm, trung tâm năng suất Việt Nam, Quản lý doanh nghiệp

theo mơ hình tích hợp lean – 6 sigma, năm 2010.

14.

Lê Thị Mai Linh (2002), Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khốn, Nhà

xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

15.

Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê,

Hà Nội.

16.

Nguyễn Quang Thu, Quản trị tài chính căn bản, Nhà xuất bản Thống kê

2005.

17.

Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính,

năm 2005.

18.

Các tài liệu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, mơn Phân tích tài

chính.19.Đỗ Đức Minh, bài giảng: cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sựnghiệp, năm 2005.

20.

Nguyễn Thị My và TS. Phan Đức Dũng (2008), Phân tích hoạt động kinh

doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.

21.

Trần Phương Minh, báo doanh nhân, công ty Mỹ huy động vốn như thế

nào?,năm 2004.

22.

Đỗ Thị Ngọc Diệp (2003), Lý thuyết tài chính, NXB Giao thơng vận tải, Hà

Nội.

23. Nghiên Văn Dĩnh (2007), Tổ chức quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng

giao thông, Trường Đại học GTVT Hà Nội.

24. Nghiêm Văn Dĩnh và tập thể tác giả (2000), Kinh tế xây dựng cơng trình

giao thông, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

25.

Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất

bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

26.

Nguyễn Văn Chọn (2008), Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng, NXB Đại

học Xây dựng

27.

Công ty CP Sông Đà 6, Báo cáo tài chính kiếm tốn các năm 2012,

2013,2014, 2015.

28.

Cơng ty CP Sông Đà 6, Báo cáo thường niên các năm 2012, 2013, 2014,

2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×