Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. Theo ông (bà), người lao động của Công ty có mức độ năng động, sáng tạo như thế

nào?

LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................iii

DANH MỤC HÌNH, BIỂU VÀ BẢNG.....................................................................iv

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài.........................................................................................1

2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu..............................................................................2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu..........................................................................3

3.1. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................3

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................................................3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3

5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................4

6. Đóng góp của luận văn...........................................................................................4

7. Kết cấu luận văn....................................................................................................4

CHƯƠNG 1............................................................................................................... 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.....5

1.1. Khái niệm nhân lực và phát triển nhân lực..........................................................5

1.1.1. Nhân lực..........................................................................................................5

1.1.2. Phát triển nhân lực...........................................................................................7

1.1.3. Vị trí, vai trò, mục tiêu của phát triển nhân lực trong doanh nghiệp................8

1.2. Nội dung phát triển nhân lực trong doanh nghiệp...............................................9

1.2.1. Đảm bảo về số lượng.......................................................................................9

1.2.2. Hợp lý về cơ cấu nhân lực.............................................................................10

1.2.3. Nâng cao chất lượng nhân lực.......................................................................11

1.3. Các hình thức phát triển nhân lực.....................................................................15

1.3.1. Hình thức phát triển nhân lực theo chiều rộng...............................................15

Hình 1.1: Tiến trình tuyển dụng nhân lực.........................................................18

Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, quản trị nhân sự, xuất bản Lao động – Xã hội năm

2007.......................................................................................................................181.3.2. Hình thức phát triển nhân lực theo chiều sâu.................................................19

1.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển nhân lực..............................................24

1.4.1. Tiêu chí đánh giá về số lượng........................................................................24

1.4.2. Tiêu chí đánh giá về chất lượng.....................................................................24

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực trong doanh nghiệp...................25

1.5.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp...............................................................25

1.5.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp................................................................28

1.6. Kinh nghiệm phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp và bài học rút ra đối

với Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại....................................................................30

1.6.1. Kinh nghiệm phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp.............................30

1.6.2. Bài học kinh nghiệm về phát triển nhân lực có thể áp dụng đối với Công ty cổphần nhiệt điện Phả Lại...........................................................................................32

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1..........................................................................................32

CHƯƠNG 2............................................................................................................. 34

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT

ĐIỆN PHẢ LẠI.......................................................................................................34

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại....................................34

2.1.1. Giới thiệu chung về công ty...........................................................................34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty..................................................37

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.........37

Nguồn: phòng Tổ chức Lao động.........................................................................372.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty...............................................38

Bảng 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả

Lại......................................................................................................................... 40

Nguồn: phòng Tài chính kế tốn...........................................................................402.2. Thực trạng phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại.............40

2.2.1. Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần nhiệt

điện Phả Lại.............................................................................................................41

Bảng 2.2: Tỷ lệ phát triển về số lượng nhân lực giai đoạn 2011 – 2015...........41

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................41Bảng 2.3: Tỷ lệ giữa số lượng tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giai đoạn

2011 – 2015...........................................................................................................42

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................43Bảng 2.4: Bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng năm.............43

Đơn vị tính: %........................................................................................................43

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................43Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn......................................44

Đơn vị tính: %........................................................................................................44

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................44Bảng 2.6: Tình hình vi phạm kỷ luật lao động qua các năm tại Cơng ty........45

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................452.2.2. Thực trạng hoạt động phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần nhiệt điện Phả

Lại........................................................................................................................... 46

Bảng 2.7: Quy mô lao động tại công ty giai đoạn 2011 - 2015..........................46

Nguồn: phòng Tổ chức lao động...........................................................................47Bảng 2.8: Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc và giới tính tại công ty cổ

phần Nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2011-2015...................................................47

Đơn vị tính: %........................................................................................................47

Nguồn: phòng Tổ chức lao động...........................................................................48Bảng 2.9: Cơ cấu lao động theo tuổi của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

.............................................................................................................................. 48

Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:%..................................................................48

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................49Bảng 2.10: Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác của công ty...................50

Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:%..................................................................50

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................50Bảng 2.11: Kế hoạch tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2011 – 2015..............50

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................51Bảng 2.12: Kết quả tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2011 – 2015................51

Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:%..................................................................51

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động).......................................................................52Bảng 2.13: Kết quả đào tạo Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại....................55

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)........................................................................55Bảng 2.14: Các hình thức đào tạo tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại giai

đoạn 2011 – 2015..................................................................................................55

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động).......................................................................56Bảng 2.15: Chi phí đào tạo tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại giai đoạn

2011 – 2015...........................................................................................................56

(Nguồn: phòng Tổ chức lao động).......................................................................56Biểu 2.1: Đánh giá của NLĐ về mức độ nâng cao năng lực thực hiện công việc

sau khi đào tạo.....................................................................................................57

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả......................................................57Bảng 2.16: Đánh giá về cơng tác bố trí sử dụng lao động.................................58

Đơn vị tính:%.........................................................................................................58(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả)..................................................58Bảng 2.17: Lương bình qn/năm/lao động tại cơng ty...................................59

Đơn vị tính:triệu đồng............................................................................................59

(Nguồn: phòng Tài chính kế tốn)........................................................................59Bảng 2.18: Bảng đánh giá của người lao động về thu nhập.............................60

Đơn vị tính:%.........................................................................................................60

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả)..................................................60Bảng 2.19: Bảng đánh giá của CBCNV về cơ hội thăng tiến tại cơng ty.........62

Đơn vị tính:%.........................................................................................................62

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả)..................................................622.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần

nhiệt điện Phả Lại....................................................................................................63

Bảng 2.20: Đánh giá về văn hóa doanh nghiệp.................................................67

Đơn vị tính: %........................................................................................................67

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả....................................................672.4. Đánh giá chung về PTNL tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại......................67

2.4.1. Những kết quả đạt được.................................................................................67

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân................................................................................68

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2..........................................................................................71

CHƯƠNG 3............................................................................................................. 72

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI........................................................................72

3.1. Định hướng phát triển nhân lực của công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến

năm 2020.................................................................................................................72

3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty đến năm 2020.....................................72

3.1.2. Quan điểm phát triển nhân lực của công ty đến năm 2020............................74

3.1.3. Định hướng phát triển nhân lực của công ty đến năm 2020...........................76

Bảng 3.1: Nhu cầu nhân lực theo trình độ học vấn đến năm 2020..................77

Nguồn: phòng Tổ chức lao động...........................................................................773.2. Một số giải pháp phát triển nhân lực của công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại...78

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào tạo và mục tiêu đào tạo

cơng nhân kỹ thuật..................................................................................................78

3.2.2. Lựa chọn chính xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật được đào tạo qua đó xây

dựng chương trình đào tạo hợp lý............................................................................82

Bảng 3.2: So sánh giữa yêu cầu công việc và thực tế làm việc của cơng nhân 84

3.2.3. Hồn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm và lựa chọn giáo viên giảngdạy........................................................................................................................... 88

3.2.4. Tăng cường công tác đánh giá kết quả đào tạo công nhân kỹ thuật...............92

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3..........................................................................................95

KẾT LUẬN.............................................................................................................96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................1

PHỤ LỤC 1...............................................................................................................3

MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI..........................................................................3

PHỤ LỤC 2.............................................................................................................11

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO....................................................11

a.

8. Theo ơng (bà) đánh giá thì năng lực thực hiện công việc của người lao động sau đào

tạo có thay đổi như th ế nào?

a. Có thay đổi rõ rệt □c. Khơng thay đổi □b. Có thay đổi chút ít □

9. Theo ơng (bà), cơng tác phát triển thể lực của Công ty được thực hiệnnhư thế nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào ơ thể hiện mức độ

tươngứngvớicâutrảlờicủa mình)

Nội dungMức độ

Đồng ýKhơng

đồng ýKhơng có ý

kiếnNhìn chung cơng tác chăm sóc sức khỏe tại cơng ty đ áp

ứng được yêu cầu của cá nhân

Bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng để tái sản xuất sức lao động

cho NLĐ

Các hoạt động văn hóa, th ể dục, thể thao được lãnh đạo đơn

vị quan tâm, tạo điều kiện10. Theo ơng (bà), Cơng ty bố trí sử dụng lao động như thế nào? (Ơng

(bà)vuilòngđánh dấu x vào ơ thể hiện mức độ tương ứng với câu trả lời của

mình)

Nội dungMức độ

Rất

phù

hợpPhù

hợpKhơng phù

hợpNLĐ được bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo

Việc phân công công việc cho phép sử dụng tốt các năng lực

cá nhân11 . Theo ông (bà), cơ hội thăng tiến của người lao động trong Cơng ty

như thế nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào ô thể hiện mức độ

tương ứng với câu trả lời của mình)

Mức độ

Nội dungĐồng ýKhơng

đồng ýKhơng có ý

kiếnƠng (bà) có nhiều cơ hội thăng tiến trong cơng ty

Ông (bà) được biết các điều kiện cần thiết để được thăng

tiến

Chính sách cán bộ của cơng ty là cơng bằng12. Ơng (bà), đánh giá thế nào về văn hố doanh nghiệp tại Cơng ty?

(Ơng(bà)vuilòng đánh dấu x vào ơ thể hiện mức độ tương ứng với câu trả lời

của mình)

Mức độ

Nội dungĐồng ýKhơng

đồng ýKhơng có ý

kiếnNLĐ có thể sống hồn tồn bằng thu nhập từ cơng ty

Tiền lương mà bạn nhận được tương xứng với kết quả làm

việc của bạn

Cách tính lương của cơng ty là cơng bằng13. Ơng (bà) có đề xuất gì nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nhân

lực của Công ty?

……………..…………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………… ……………… ………………………………………

……………………………… ……………… ………………………………………

……………………………… …....................Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)!PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO

Họ và tên:

Chức danh công việc:

Bộ phận công tác:

Chức vụ đảm nhận:

Nhằm giúp phòng Tổ chức – Hành chính xác định chính xác đối tượng đào tạo.

Mong ơng / bà vui lòng trả lời những câu hỏi sau.

1. Cơng việc hiện tại của ơng/bà có phù hợp với chun ngành được đào tạo khơng?

□Có

□Khơng

2. Kết quả thực hiện của ơng/bà như thế nào khơng? ( nếu trung bình và yếu, ơng/

bà vui lòng trả lời câu thứ 3)

□Rất tốt

□Trung bình

□Yếu

3. Lý do ông / bà chưa thực hiện tốt công việc? ( nếu là do tay nghề yếu xin trả lời

tiếp câu số 4 - 5)

□Do tay nghề yếu

□Do sắp xếp công việc chưa phù hợp

□Do mâu thuẫn cá nhân nên không phối hợp tốt công việc với người khác

□Do tiêu chuẩn thực hiện công việc không rõ ràng

□Do điều kiện làm việc khơng thuận lợi

□Lý do khác:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Ơng / bà yếu những kỹ năng hay kiến thức gì?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5. Ơng / bà muốn được đào tạo theo phương pháp nào?

□Kèm cặp hướng dẫn

□ Mở lớp tại doanh nghiệp

□ Gửi đi trung tâm dạy nghề

6. Trước đấy ông / bà đã được đào tạo về kiến thức., kỹ năng đó chưa? ( Nếu có vui

lòng trả lời câu thứ 7 - 8)

□Có

□Khơng

7. Ơng / bà được đào tạo bằng phương pháp nào?

□ Kèm cặp hướng dẫn

□ Mở lớp tại doanh nghiệp

□ Gửi đi trung tâm dạy nghề

8. Lý do vì sao ông / bà vẫn không thực hiện được công việc?

□Do giáo viên giảng khó hiểu

□Do thời gian đào tạo quá ngắn□Do phương pháp đào tạo không phù hợp

□Do khả năng tiếp thu kém

□Lý do khác

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

9. Ơng / bà có kiến nghị gì khơng để nâng cao tay nghề hiện tại của ông /bà?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×