Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

…… ………… ……… …… …… ………… …… ………… …… ……

………… …… ………… …

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

Người viết đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ:…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:Kết luận: Công chức, viên chức đạt loại:…… …………… ..……… ..

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC 03

PHIẾU KHẢO SÁT

(Đánh giá các hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực-Dùng cho

y, bác sỹ)

Rất mong anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời một số câu hỏi sau

để Cơ quan có thể hiểu hơn về các suy nghĩ, mong muốn và

nguyện vọng của các anh/chị. Qua đó, Bệnh viện Nhiệt đới Trung

ương có thể hồn thiện và phát triển hơn. Các câu hỏi đặt ra chỉ

mang tính chất tham khảo, mọi ý kiến của anh/chị sẽ được ẩn

danh và bảo mật phù hợp với chính sách nhân sự của Bệnh viện.

A/ THƠNG TIN CHUNG (Có thể bỏ trống)

1 . Họ và tên:………… …… ………… ………… …… ………… …… ……2. Ngày vào làm việc tại Cơ quan:…… …… ………… …… …………

…… .

3. Trình độ chun mơn:……………… …… ………… …… ………… ……

4. Công việc hiện tại:………… …… ………… …… ………… …… ………

..

B/ NỘI DUNG KHẢO SÁT

I/ Nội dung công việc và Đánh giá kết quả thực hiện (đánh

dấuXvàophương án đúng):

1. Anh/chị thấy cơng việc đang đảm nhận có phù hợp với

nănglựccủacá nhân không ?

A. Chưa phát huy hết khả năng của bản thân

B. Phù hợp với năng lực của bản thân

C. Năng lực bản thân không đáp ứng được yêu cầu công việc đang đảm

nhận

2. Theo Anh/chị công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc

hàng tháng hiện nay của Bệnh viện?

(Có thể chọn nhiều hơn 1 phương án)

A. Đánh giá đúng kết quả thực hiện công việc của cá nhân

B. Mang tính chủ quan của người đánh giáC. Mang tính bình qn

D. Mang tính chất ln phiên

3. Theo Anh/chị hoạt động đánh giá đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện đã đảm

bảo cơng bằng, mang tính định lượng hay chưa?

A. Đã cơng bằng, mang tính định lượng.

B. Chưa cơng bằng, còn mang tính định tính.

4. Theo Anh/chị Cơng việc hiện tại tạo ra cơ hội thăng tiến của bạn tại Bệnh

viện như thế nào ?

A. Có cơ hội đảm nhận vị trí quản lý (vị trí cao hơn)

B. Chỉ có thể đảm nhận vị trí cơng việc hiện tại

5. Theo Anh/chị công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc hàng tháng hiện

nay ảnh hưởng như thế nào đến anh/chị?

A. Mức ảnh hưởng lớn.

B. Mức ảnh hưởng trung bình.

C. Ít có ảnh hưởng.

D. Hồn tồn khơng ảnh hưởng.

II/ Đánh giá về chính sách đãi ngộ của Cơ quan (đánh dấu X vào phương án

đúng):

6. Theo Anh/chị tiền lương hàng tháng theo quy chế lương hiện tại có phản ánh

đúng mức đóng góp của cá nhân khơng ?

A. Thấp hơn so với mức đóng góp của cá nhân

B. Phản ánh đúng giá trị đóng góp của cá nhân

C. Cao hơn giá trị đóng góp của cá nhân

7. Quy chế lương hiện tại có đảm bảo cơng bằng trong trả lương hay khơng

(đóng góp như nhau trả lương như nhau)

A. Có

B. Khơng

8. Anh/chị có được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (ngồi lương) của Cơ

quan hay khơng ?

A. Có

B. Khơng9. Theo Anh/chị việc đánh giá, khen thưởng có ý nghĩa như thế nào đối với cá

nhân ?

A. Không có ý nghĩa lắm vì phần thưởng khơng lớn

B. Tạo tinh thần làm việc tốt hơn

C. Cá nhân được ghi nhận và gắn bó với Cơ quan

10. Đánh giá của Anh/chị về môi trường làm việc của Cơ quan?

A. Thân thiện, tạo điều kiện cho người lao động khẳng định và phát triển

bản thân

B. Trung bình (chưa tạo được động lực lao động song cũng khơng có tác

động tiêu cực)

C. Khơng thân thiện (cảm thấy khơng thoải mái, gò bó, khó khăn trong q

trình tiếp cận, hòa nhập)

11. Đánh giá về việc tiếp nhận và giúp đỡ nhân viên mới hòa nhập với mơi

trường, văn hóa và cơng việc?

A. Tốt (có chương trình định hướng cho nhân viên mới, giúp đỡ nhân viên

hòa nhập và thích nghi)

B. Kém (khơng có sự hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập, thích nghi, chuẩn bị

các điều kiện lao động cần thiết)12. Bạn có được Ban Giám đốc - Bệnh viện tạo điều kiện để phát triển nghề

nghiệp khơng?

A. Có (được ln chuyển trong cơng việc, tham dự các khóa đào tạo, các

buổi hội thảo, tham gia vào các dự án, các chương trình quy hoạch nguồn,…

B. Không

13. Lãnh đạo Bệnh viện quan tâm đến việc đào tạo tay nghề, cập nhật kiến

thức cho đội ngũ y, bác sỹ.

A. Có và rất tốt

B. Có nhưng chưa tốt.

C. Không

14. Lãnh đạo Bệnh viện gần gũi, quan tâm, chia sẻ và thông cảm với đội ngũ y,

bác sỹ trong Bệnh viện.

A. Có và rất tốt

B. Có nhưng chưa tốt.

C. Không

Trân trọng cảm ơn anh/chị!PHỤ LỤC 04

BẢNG CÂU HỎI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ

TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

(Dùng cho Lãnh đạo là trưởng, phó các khoa, phòng)

1 . Anh/chị hãy cho biết tầm quan trọng của việc nâng cao

chất lượng đội ngũ y, bác sỹ hiện nay tại Bệnh viện?

2. Anh/chị nhận thấy chất lượng đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh

hiện nay như thế nào?

3. Anh/chị có nhận xét gì về các quy chế: Tiền lương, Thi đua

- Khen thưởng; các chính sách: Tuyển dụng, quy hoạch đội ngũ y,

bác sỹ, đào tạo, bồi dưỡng công tác chuyên môn hiện nay?

4. Anh/ chị có nhận xét gì về cơng tác đánh giá kết quả thực

hiện công việc hàng tháng của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện? Kết

quả này có phục vụ gì trong cơng tác đánh giá, sử dụng, quy

hoạch đội ngũ y, bác sỹ khơng?

5. Anh/chị có nhận xét thế nào về các hoạt động đoàn thể

trong Bệnh viện?

6. Theo Anh/chị, các hoạt động văn nghệ, thể thao đã thường

xuyên chưa? Có nên tổ chức thêm các hoạt động hay không, với

các hoạt động hiện tại Anh/chị có tham gia khơng?PHỤ LỤC 05

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ

NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN NHIỆTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỚI TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày.... tháng .... năm ....

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ

NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Rất mong ông/bà, anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời một số câu hỏi sau

để Bệnh viện rõ hơn về chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên

y tế, qua đó khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các câu hỏi đặt ra

chỉ mang tính chất tham khảo, mọi ý kiến của ông/bà, anh/chị sẽ được ẩn danh và

bảo mật.

THƠNG TIN CHUNG (Có thể bỏ trống)

Họ và tên:……… ………… …… ……………… …… ………… …… ……

Tuổi:… …… ………… …… ………… ……… .Giới tính:…… ………… ...

Địa chỉ:………… …… …… …… ……………… …… ………… …………

Trình độ học vấn:………… … Nghề nghiệp:………… ……………… …

Là bệnh nhân/người nhà bệnh nhân:… ………… …… ………… ……

…...

Điều trị tại khoa:…… ………… …… …..…..- BVĐK Nhiệt đới Trung

ương.

1. Hoạt động tiếp đón ban đầu của nhân viên y tế thể hiện sự niềm

nở:

a. Rất tốt □b. Tốtc.Chưatốt

2. Nhân viên y tế giải thích về tình hình bệnh, chẩn đốn, phương

pháp điều trị trong q trình khám chữa bệnh cho người bệnh:

a. Rất tốt □

b. Tốtc. Chưa tốt3. Nhân viên y tế hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong sinh hoạt:

a.Rất tốt □

b. Tốtc. Chưa tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×