Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

cơng tác; có sáng kiến và kinh nghiệm cơng tác được áp

dụng trong thực tiễn:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:0+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình

+ Yếu:

c) Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao

năng lực, trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ đáp10

10

7

5

0

20ứng với u cầu, vị trí việc làm, nhiệm

vụ được giao.

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:

1.2 Đối với cán bộ, cơng chức, viên chức là20

15

10lãnh đạo, quản lý:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp,

đồn kết cơng chức (thể hiện theo khối lượng,0chất lượng, tiến độ, hiệu quả cơng việc ở từng vị

trí, từng thời gian, bao gồm cả nhiệm vụ thường

xuyên, đột xuất):

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp,

đồn kết cơng chức tốt:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp,15

15

12

8đồn kết cơng chức khá:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp,0đoàn kết cơng chức trung bình:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp,

đồn kết cơng chức kém hoặc để xảy ra vụ việc

gây hậu quả đến mức bị xử lý kỷ luật với hình

thức cảnh cáo trở lên:

b) Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong

năm và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức,

đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tập thể cơ quan hồn thành cơng việc được

giao đúng tiến độ với chất lượng tốt, hiệu quả15

15

12

8

0cao:

+ Tập thể cơ quan hồn thành cơng việc được

giao đúng tiến độ với chất lượng khá, có hiệu

quả:

+ Tập thể cơ quan hồn thành cơng việc được10

10

7

5

0giao đúng tiến độ với chất lượng, hiệu quả trung

bình:

+ Tập thể cơ quan KHƠNG hồn thành cơng việc

được giao hoặc để xảy ra vụ việc gây hậu quả

đến mức bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo

trở lên:

c) Tinh thần trách nhiệm trong công tác: chỉ đạo,

tham mưu ban hành các văn bản về lĩnh vực

được phân công phụ trách, cải tiến phương pháp

làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng cơng

tác; có sáng kiến và kinh nghiệm cơng tác được

áp dụng trong thực tiễn:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:

d) Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao

năng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp

ứng với yêu cầu vị trí làm việc, nhiệm vụ được

giao.

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

2+ Yếu:

Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối,

chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp

luật của Nhà Nước.

a) Nhận thức về tư tưởng chính trị, chấp hành

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và

Pháp luật của Nhà nước:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:5

5

4

3

0+ Trung bình:

+ Yếu:

b) Bản thân và gia đình chấp hành đường lối,

chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật

của Nhà nước. Không để vợ (chồng), con, anh

(chị, em) ruột lợi dụng chức vụ , quyền hạn của5

5

4

3

0mình để ảnh hưởng xấu đến cơ quan hoặc vi

phạm quy chế, vi phạm Pháp luật:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

3+ Yếu:

Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và

lề lối làm việc:

a) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh,20

5chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những

biểu hiện tiêu cực khác, thực hiện các quy định

về những việc cán bộ, công chức không được

làm:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:

b) Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đồn kết nội

bộ; có ý thức đấutranh tự phê bình và phê bình,

xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững

mạnh:5

3

2

0

5

5

3

2

0

5Chia ra:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:

c) Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (tận

tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền,

gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân

trong thực hiện nhiệm vụ):

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:5

3

2

0+ Khá:

+ Trung bình:

4+ Yếu:

Ý thức tổ chức kỷ luật:

a) Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ

quan, đơn vị; giữ gìn nếp sống văn hóa cơng sở;10

5đảm bảo thời gian làm việc:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:5

3

2

0

3b) Chấp hành sự phân cơng của tổ chức (trưởng

phòng, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo cơ quan)

trong việc thực hiện nhiệm vụ:

Thang điểm theo kết quả thực hiện:3

2

1

0+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+ Yếu:

Cộng100Phân loại cán bộ, cơng chức, viên chức:

- Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 90

đến 100 điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả

thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 55 điểm trở lên;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 89

điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện

nhiệm vụ được giao phải đạt từ 50 điểm trở lên;

- Hồn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

(đối với viên chức là hoàn thành nhiệm vụ): Tổng điểm đạt từ 50

đến 69 điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực

hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 45 điểm trở lên;

- Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50

điểm hoặc điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện nhiệm

vụ được giao đạt dưới 30 điểm.GIÁM ĐỐCCÁN BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC 02

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH

VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN NHIỆTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỚI TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày.... tháng .... năm ....

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM …………..

------------------------- Họ và tên: …………………………………... Giới tính: Nam/Nữ

- Chức vụ: …………………………………….

- Đơn vị cơng tác: …………………………….

- Nhiệm vụ được phân công: …………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ:1. Kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

. …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… …………

…… . …… …… ………… …… ………… …… …… ………… ……

…………

2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối chủ

trương,chínhsách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

. …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… …………

…… . …… …… ………… …… ………… …… …… ………… ……

…………

3. Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm

việc.

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

. …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… …………

…… . …… …… ………… …… ………… …… …… ………… ……

………… …… . …… …… ………… …… ………… …… …… ……………… ………… ……… …… …… ………… …… ………… …… ……

………… …… ………… …

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

Người viết đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ:…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

…… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:Kết luận: Công chức, viên chức đạt loại:…… …………… ..……… ..

Hà Nội, ngày… …. . tháng… … .năm … …

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×