Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2 KIẾN NGHỊ

5.2.1 Đối với Nhà nước

- Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng năng lực phục

vụ cho sản xuất và đời sống xã hội tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của kinh tế

nơng nghiệp.

- Nhà nước nên có chính sách phù hợp thu hút mọi nguồn lực trong và

ngoài thành phố để phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là thu hút các nguồn vốn

của các nhà đầu tư trong và ngồi nước. Động viên khuyến khích các hộ gia đình

ở nơng thơn đầu tư vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới hiệu quả cao.

- Nhà nước cần tạo mọi điều kiện để tháo gỡ vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho

nông dân giúp nông dân nắm bắt nắm bắt được thị trường để định hướng cho sản

xuất mang lại hiệu quả cao nhất. Khuyến khích nơng dân đầu tư công nghệ cao

sản xuất hàng nông sản chất lượng cao phù hợp người tiêu dùng trong nước và

xuất khẩu.

- Quan tâm hơn nữa tới vấn đề nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa

học công nghệ gắn bó chặt chẽ quyền lợi của nhà khoa học, nhà đầu tư với người

sản xuất.

- Nâng cao hơn nữa việc đào tạo nghề, tích cực tháo gỡ vấn đề nhu cầu việc

làm của người dân.

- Có chính sách ưu đãi thoả đáng đối với các cán bộ khoa học kĩ thuật có

nhiều cống hiến, gắn bó với cơ sở để họ tin tưởng toàn tâm toàn lực với sự

nghiệp phát triển nông nghiệp.

5.2.2. Đối với Thành ủy, HĐND, UBND và Sở Nông nghiệp &Phát triển nông

thôn thành phố Hà Nội

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ quan tâm của cơng

nghiệp hố-hiện đại hố, là mũi nhọn để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội

nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên đây là nội dung lớn và khó. Do vậy cần có sự

chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên của các cấp uỷ chính quyền và sự phối hợp của

các cấp. Đề nghị Thành uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân thành phố chỉ

đạo các ngành các đoàn thể, các cơ quan truyền thông tuyên truyền vận động các

tổ chức cá nhân chuyển hóa nhận thức, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân.

94- Đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông-lâm-thuỷ

sản đặc biệt là công trình thuỷ lợi, đường giao thơng, các cơ sở sản xuất giống

cây trồng vật nuôi. Hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư dịch vụ trong chuyển dịch cơ

cấu sản xuất.

- Đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư kinh phí cho cơng tác nghiên cứu ứng

dụng khoa học kĩ thuật phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trên cơ

sở các chính sách của Nhà nước, thành phố có quyết định cụ thể áp dụng ở địa

phương để khuyến khích nơng dân đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

nghiệp

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trên cơ sở phát huy cao

độ các nguồn lực về tự nhiên, kinh tế xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp

đề ra nhất định Đảng, chính quyền và nhân dân Thường Tín sẽ đưa kinh tế nông

nghiệp sang trạng thái cân đối mới-một cơ cấu mới hợp lí và hiệu quả cao hơn.95TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008). Nghị quyết số 26-NQ/TW Về2.nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (2011). Tài liệu tuyên truyền Chương trình3.xây dựng nơng thơn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012). Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số4.nước trên thế giới.

Bùi Tiến Phúc (2014). “Tái cơ cấu nông nghiệp: Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Kinh5.tế & Dự báo số 13/2014, tr 12.

Chính phủ (2008). Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP về việc ban hành chương trình6.hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết quyết số 26-NQ/TW.

Chính phủ (2009). Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí7.quốc gia về nơng thơn mới.

Chính phủ (2010). Nghị định số 61/2010/NĐ-CP. Chính sách khuyến khích8.doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn.

Chính phủ (2010). Quyết định số 800/QĐ-TTg về chương trình mục tiêu Quốc9.gia về xây dựng nơng thơn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Chính phủ (2013). Quyết định 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số tiêu chí của10.Bộ Tiêu chí quốc gia về nơng thơn mới.

Dương Ngọc Hào (2014). “Về chính sách ưu tiên vốn cho các cơng trình nơng11.nghiệp, nơng thơn”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 13, tr12.

Dương Thị Thanh Thủy (2015). “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân

sách nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín thành phố Hà Nội” Trường Đại12.học Thương mại với đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

Đặng Kim Sơn và Nguyễn Minh Tiến (2000). Báo cáo "Phát triển hợp tác xã và

nông hội ồ Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc". Viện Chính sách và Chiến lược13.phát triển nơng nghiệp nơng thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đặng Văn Thanh, Bộ Tài Chính, ”Về một số chính sách phát triển nông nghiệp,14.nông thôn nước ta trong thời kỳ mới”.

Đinh Văn Thông, Nông nghiệp Việt Nam qua 25 năm đổi mới kinh tế (1986 –15.2010). Trường Đại học quốc gia Hà Nội năm 2011.

Hoàng Văn Cương, Ban kinh tế Trung ương (2014). báo cáo tổng kết một số vấn đề

lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới 1986 – 2016 về phát triển kinh tế thị trường16.định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lê Thị Thanh Hải (2014). Trường Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội, Xây

dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, luận văn thạc sĩ.

9617.Mai Thanh Cúc và Quyền Đình Hà (Đồng chủ biên) (2005). Giáo trình phát triển18.nơng thơn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội.

Nghị quyết số 05-NQ/HU, Chương trình số 02-CTr/HU của Huyện ủy Thường19.Tín xây dựng nơng thơn mới, giai đoạn 2011 – 2015.

Nguyễn Sinh Cúc (1998). Nông nghiệp Nhật Bản chuyển mạnh sang chất lượng20.cao. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, sơ 237, tr. 60-64.

Nguyễn Thị Bích Diệp (2012). “Xây dựng nông thôn mới: Những bài học rút ra21.từ thực tiễn”, số 17, tr 51-53, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Nguyễn Thị Nguyệt (2012). Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và22.bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Phạm Phú Minh (2014). Ban kinh tế Trung ương, báo cáo tổng kết một số vấn

đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới 1986 – 2016 về đẩy mạnh CNH-23.HĐH đất nước.

Tô Xuân Dân (2013). Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: Tầm nhìn mới, tổ chức24.quản lí mới, bước đi mới, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội (2012). Kết quả 2 năm về thực hiện chương trình xây dựng25.nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (2014). Báo sơ kết 3 năm Chương26.trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nơng thơn mới

UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (2014). Báo sơ kết 3 năm Chương trình27.mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới .

UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (2014). Báo sơ kết 3 năm Chương28.trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nơng thơn mới

UBND huyện Thường Tín (2011). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.29.UBND huyện Thường Tín (2012). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.30.UBND huyện Thường Tín (2013). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát31.triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.

UBND huyện Thường Tín (2014). Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình32.mục tiêu Quốc gia về xây dựng nơng thơn mới.

UBND huyện Thường Tín (2014). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát33.triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.

UBND huyện Thường Tín (2015). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×