Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Nhận xét về dấu và độ lớn của từng hệ số hồi quy

c. Nhận xét về dấu và độ lớn của từng hệ số hồi quy

Tải bản đầy đủ - 0trang

LNNS = 2.5189 + 0.4160 * LNMDCC + 0.2467 * LNMDD + 0.3201 * LNPHAN +

0.1819 * LNNUOC - 0.3462 * LNTD + 0.2050 * LNKT

Không áp dụng theo tiêu chuẩn UTZ:

LNNS = 1.6888 + 0.4160 * LNMDCC + 0.2467 * LNMDD + 0.3201 *LNPHAN +

0.1819 * LNNUOC - 0.3462 * LNTD + 0.2050 * LNKT

Bảng 4.15. Kết Quả Kiểm Định P-Value với Mức Ý Nghĩa 5% và Dấu Ước Lượng

của Biến

Kỳ vọngDấuMứcdấuước lượngý nghĩaLNMDCC++0.0008Có ý nghĩaLNMDD++0.0003Có ý nghĩaLNPHAN++0.0268Có ý nghĩaLNTHUOC++0.6729Khơng có ý nghĩaLNNUOC++0.0125Có ý nghĩaLNLD+-0.0004Khơng có ý nghĩaLNTCC+-0.9360Khơng có ý nghĩaLNTD+/ --0.0063Có ý nghĩaLNKT++0.0027Có ý nghĩaMH++0.0000Có ý nghĩaBiếnKết luậnNguồn tin: kết quả ước lượng

Nhận xét chung

Các biến THUOC, LD, TCC có dấu ngược với dấu kỳ vọng nên khơng có ý

nghĩa trong mơ hình hàm năng suất. Còn lại các biến đều có mối quan hệ đồng biến và

ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây cacao.Phân và mô hình là hai yếu tố ảnh hưởng

nhiều nhất đến năng suất của cây cacao.Dưới đây là sự giải thích ý nghĩa của từng biến

với giả định ảnh hưởng của các biến khác là khơng đổi.

Giải thích ý nghĩa của các biến56Biến MDCC có hệ số tác động β1 = 0,4160, nghĩa là khi mật độ cacao tăng lên

1% thì năng suất cacao tăng lên 0,4160%. Như vậy, mật độ cacao trên 1000m2 đất vẫn

chưa đạt mức tối ưu, vì lượng cây tăng thêm thì năng suất sẽ tăng thêm.

Biến MDD có hệ số tác động biên β2 = 0.2467, nghĩa là khi mật độ trồng điều

tăng thêm 1% thì năng suất cacao tăng lên 0.2467. như vậy, mật độ điều vẫn còn thưa

so với mức tối ưu.

Biến PHAN có hệ số tác động β3 = 0.3201, có nghĩa là khi lượng phân bón cho

cây cacao tăng lên 1% thì năng suất cacao tăng lên 0,3201%. Biến này có dấu dương

phù hợp với dấu kì vọng ban đầu, cho thấy các hộ điều tra được tại địa phương bón

phân cho cacao chưa đạt tới mức tối ưu, vì lượng phân bón tăng thêm cho cacao vẫn

làm cho năng suất cacao gia tăng.

Biến NUOC có hệ số tác động β4= 0,1819, khi tăng lượng nước lên 1% thì năng

suất cacao tăng thêm 0.1819%.

Biến TD có hệ số tác động β5 = -0.3462, khi giảm tuổi điều xuống 1% thì năng

suất cacao tăng thêm 0.3462. Tuổi điều cao quá sẽ làm ảnh hưởng tới năng suất cây

trồng xen.

Biến KT có hệ số tác động β5 = 0,2050, nghĩa là mức độ hiểu biết về kĩ thuật

canh tác cacao tăng lên 1% thì năng suất cacao tăng lên 0,2050%. Càng hiểu biết

nhiều, áp dụng kĩ thuật trồng và chăm sóc tốt thì năng suất cacao sẽ càng tăng thêm.

Biến MH là biến Dummy có hệ số tác động β6 = 0,8301, có nghĩa là giá trị năng

suất trung bình của các hộ áp dụng mơ hình cacao xen điều theo tiêu chuẩn UTZ cao

hơn giá trị năng suất trung bình của các hộ khơng áp dụng, trong đó các hộ áp dụng

mơ hình cacao xen điều tiêu chuẩn UTZ có năng suất trung bình cao hơn là 0,8301%.574.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận mơ hình sản xuất

cacao đạt chuẩn UTZ

4.4.1. Kết quả ước lượng các thông số của mơ hình Logit

Dựa vào số mẫu là 50 hộ điều tra tại các địa bàn nghiên cứu, đề tài sử dụng

phần mềm Eview 4.0 để ước lượng mơ hình theo phương pháp Binary Logit cho ra kết

quả như sau:58Bảng 4.16. Kết Quả Ước Lượng Mô Hình Hàm Logit

BiếnHệ sốZ- thống kêP-value10.46641.77200.07640.1395**2.49830.0125-2.2191-2.93480.00331.0220***1.87940.0602DT-0.4143-2.58540.0097GIA-0.3480-2.27360.0230TH1.0679**2.12480.0336TN0.00003**2.53460.0113C

TUOI

TD

LDCLog likelihood-18.1918Probability(LR stat)6.44E-05McFadden R-squared0.459391Ghi chú:*, **, *** là các kí hiệu có ý nghĩa thống kê ở mức tương ứng là α = 1%, 5%,10%.Nguồn tin: Kết quả ước lượng

Nhận xét chung về mơ hình

Với mức ý nghĩa α = 10% so sánh với P-value của các biến ta thấy có biến có

ý nghĩa trong mơ hình, đó là biến tuổi chủ hộ, số lao động chính trong gia đình, số lần

tham gia tập huấn và tổng thu nhập của hộ gia đình trong một năm( p-value < 10%).

Các biến còn lại bao gồm trình độ học vấn chủ hộ, diện tích trồng cacao và giá bán

cacao đều khơng có ý nghĩa , trong đó có 2 biến trình đ ộ và diện tích đi ngược lại với

kỳ vọng dấu của mơ hình.

4.4.2. Đánh giá độ thích hợp của mơ hình

R2 thơng thường khơng có ý nghĩa trong các mơ hình có biến phụ thuộc định

tính. Thước đo mức mức độ phù hợp mà phần mềm kinh tế lượng eview sử dụng với

tên gọi là McFadden R2, ký hiệu là R2McF.

Hệ số R2McF được giải thích tương tự R2 trong mơ hình hồi quy tuyến tính. Với59R2McF của mơ hình là 0.459391 cho thấy trong phương trình hồi quy các biến độc lập

giải thích được 45.94% sự thay đổi của biến phụ thuộc.

Bảng 4.17. Kết Quả Kiểm Định P-Value với Mức Ý Nghĩa 10% và Dấu Ước

Lượng của Biến

Kỳ vọngDấu ướcMứcdấulượngý nghĩaTUOI++0.0125có ý nghĩaTD+-0.0033khơng có ý nghĩaLDC++0.0602có ý nghĩaDT+-0.0097khơng có ý nghĩaGIA+-0.0230khơng có ý nghĩaTH++0.0336có ý nghĩaTN++0.0113có ý nghĩaBiếnKết luậnNguồn tin kết quả ước lượng

Tác động biên

Đây là mô hình logit nên ta khơng thể đánh giá tác động trực tiếp các biến độc

lập lên biến phụ thuộc mà phải đánh giá tác động gián tiếp.

Khi Xi thay đổi 1 đơn vị thì tỷ lệ chấp nhận mơ hình cacao UTZ thay đổi (eβ i - 1).

TUOI: khi số tuổi tăng lên 1 tuổi thì tỷ lệ chấp nhận mơ hình sản xuất cacao

UTZ giảm 0.1497 %.

LDC: khi số lao đơng chính trong gia đình tăng lên 1 người thì tỷ lệ chấp nhận

mơ hình cacao UTZ tăng 1.779 %.

TH: khi số lần tham gia tập huấn khuyến nông tăng lên 1 lần thì tỷ lệ chấp nhận

mơ hình cacao UTZ tăng 1.909%

TN: khi thu nhập tăng lên 1000 đồng thì tỷ lệ chấp nhận mơ hình sản xuất cacao

UTZ tăng 0.00003%

Giải thích ý nghĩa các biến

60Trong mơ hình biến TH (tỷ lệ chấp nhận 1.909%) có tác động mạnh nhất đến

quyết định chấp nhận mơ hình cacao theo tiêu chuẩn UTZ. Đa số các hộ dân ở đây là

người ở nơi khác tới ở hoặc người đồng bào , họ ít đi tập huấn nên họ không hiểu rõ

các chương trình của địa phương . Còn những người đi tập huấn nhiều họ sẽ hiểu rõ

hơn và dễ chấp nhận mô hình cacao UTZ hơn , càng đi khuyến nơng nhiều, tập huấn

nhiều thì xác xuất chấp nhận càng cao.

Tiếp theo là biến LDC (tỷ lệ chấp nhận 1.779%) cũng ảnh hưởng đến quyết

định chấp nhận mơ hình cacao theo tiêu chuẩn UTZ, chi phí cho lao động chăm sóc

cacao UTZ nhiều nên trong gia đình có nhiều lao động sẽ tận dụng được nguồn lao

động tiết kiêm chi phí, lợi nhuận nhiều hơn nên khă năng chấp nhận UTZ cao hơn.

Biến TUOI cũng có tác động tới quyết định chấp nhận mơ hình cacao theo tiêu

chuẩn UTZ (tỷ lệ chấp nhận 1.497%), tuổi chủ hộ càng cao thì họ càng sợ rủi ro và

cũng vì không muốn thay đổi phương thức canh tác nên người ta chấp nhận trồng th eo

phương thức cũ để đảm bảo.

Cuối cùng là biến TN (tỷ lệ chấp nhận 0.00003%) ảnh hưởng một phần tới mô

hình. Khi thu nhập cao người dân chấp nhận đầu tư cho cacao UTZ vì tham gia cacao

UTZ tốn nhiều chi phí hơn.61CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ5.1. Kết luận

Qua nghiên cứu viêc trồng cacao áp dụng tiêu chuẩn UTZ mặc dù cơng chăm

sóc nhiều hơn nhưng giá bán cao hơn và sản lượng tăng nên mang lại hiệu quả kinh tế

cao. Điều này cho thấy mô hình cacao UTZ mang lại hiệu quả cho người trồng cacao,

giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đồng thời, việc trồng cacao theo tiêu

chuẩn UTZ góp phần thay đổi thói quen trồng trọt của người dân theo hướng tiến bộ

hơn, mang lại nhiều lợi ích như lợi ích như sử dụng hóa chất nơng nghiệp hợp lý, hiệu

quả; sử dụng nước tưới hiệu quả; quản lý chất thải tốt hơn; bảo vệ và duy trì độ phì của

đất, ít ảnh hưởng đến mơi trường; có lợi cho chính sức khỏe của họ. Thực tế đề tài đã

nghiên cứu cho thấy lợi nhuận thu được trên 1000m2 đất trồng cacao xen điều của các

hộ trồng cacao UTZ cao hơn các hộ trồng thông thường 1.652.000 đồng/ năm.

Mặc dù những hộ áp dụng theo tiêu chuẩn UTZ có năng suất nhiều hơn, giá bán

cao hơn và hiệu quả kinh tế hơn so với những hộ không áp dụng theo tiêu chuẩn UTZ

nhưng nhìn chung năng suất cacao hiện nay còn rất thấp so với tiềm năng. Nguyên

nhân làm cho năng suất thấp là do tỉa cành tạo tán và quản lý bóng che chưa đúng kĩ

thuật, mật độ trồng cây vẫn chưa thích hợp, quản lý dinh dưỡng cho cây cacao cũng

chưa thực sự hiệu quả.

Vấn đề thực tế còn tồn tại là vẫn còn một số hộ chưa tham gia áp dụng theo tiêu

chuẩn UTZ nhưng vẫn không có ý định muốn gia nhập. Nguyên nhân một phần do cây

cacao hiện nay được xem là cây trồng phụ hoặc cây trồng chọn lựa cuối cùng khi

không trồng được các cây trồng khác, phần khác là do họ quen với lối sản xuất truyền

thống lâu nay của họ, cũng như họ chưa được phổ biến tuyên truyền rộng rãi về ích lợi

của tiêu chuẩn UTZ đối với việc trồng cacao hiện nay, chưa có nhiều thị trường tiêuthụ để đầu ra được ổn định cũng khiến họ khơng có động lực tham gia áp dụng theo

tiêu chuẩn UTZ.

Thông qua hàm Logit ta biết được các nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định

áp dụng theo tiêu chuẩn của người dân là tuổi chủ hộ, số lao động chính trong gia

đình, diện tích trồng cacao và số lần tham gia tập huấn khuyến nông. Như vậy, cacao

chất lượng tốt, an toàn là một hướng đi mới cho huyện Bù Đăng vì một tương lai phát

triển bền vững cho cây cacao.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Về phía người dân

Kĩ thuật trồng và chăm sóc là yếu tố tác động mạnh nhất đến năng suất cây

cacao. Vì vậy các nơng hộ nên quan tâm đến việc tỉa cành tạo tán và quản lý bóng che

hợp lý, quản lý dinh dưỡng cho phù hợp, quản lý sâu bệnh cho hiệu quả. Để nắm bắt

đầy đủ các kiến thức này, các nông hộ cần tham gia đầy đủ các buổi tập huấn khuyến

nơng do chính quyền địa phương tổ chức và cũng nên trao đổi kinh nghiệm với các

nông hộ khác để nâng cao hiểu biết về kỹ thuật trồng cacao.

Mơ hình cacao xen điều đem lại hiệu quả kinh tế cao, các nơng hộ có thể mở

rộng diện tích và dần dần chuyển thành mơ hình canh tác chính của gia đình.Cacao là

loại cây trồng cần nhiều dinh dưỡng, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu

sẽ dẫn đến tình trạng thối hóa đất. Vì vậy để phát triển bền vững, các nơng hộ trồng

cacao nên chuyển sang mơ hình canh tác cacao theo tiêu chuẩn UTZ.

Đối với các hộ đã trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ cần chia sẻ kinh nghiệm và

hướng dẫn các hộ khác để nhân rộng hình thức canh tác này trên địa bàn huyện nói

riêng và tồn tỉnh Bình Phước nói chung.

5.2.2. Về phía chính quyền địa phương

Tiến hành khảo sát tổng thể và đưa ra kế hoạch trồng cacao ở những địa bàn có

các điều kiện sinh thái thích hợp và thực sự mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội. Đồng

thời, nhập và chọn tạo các dòng cacao mới thích hợp với từng vùng, có khả năng

kháng sâu bệnh, đạt năng suất, chất lượng cao và được thị trường chấp nhận tiêu thụ

với giá cao.

61Chính quyền các cấpcần tăng cường cơng tác truyền thơng tại cộng đồng, tìm

kiếm thị trường cacao chứng nhận ổn định với giá thưởng hợp lý. Đồng thời, ưu tiên

hơn nữa công tác khuyến nông cho cây cacao. Tập huấn kỹ thuật cho 100% lao động

trực tiếp sản xuất – sơ chế hạt cacao tại các nông hộ. Đào tạo tập huấn viên cho các địa

phương có dự án trồng mới cacao. Đào tạo bổ sung – cập nhật về kỹ thuật – quản lý

sản xuất – kinh doanh cacao cho cán bộ công chức công tác tại Ban Quản lý dự án

Phát triển cacao…Đối với cái địa điểm thu mua và lên men cần phải được quản lý và

quy hoạch rõ ràng. Các công ty thu mua nên thống nhất chất lượng hạt cacao lên men,

có chính sách thưởng phạt rõ ràng. Đặc biệt, tăng cường công tác truyền thơng về

cacao bền vững.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp nên có các chính sách khuyến khích chủ hộ

thành lập doanh nghiệp sản xuất cây giống cacao ghép, đầu tư xây dựng và trang bị

dây chuyền thiết bị sơ chế hạt cacao cũng như chế biến sản phẩm hàng hóa từ vỏ quả

cacao nhằm tăng giá trị và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.Hỗ trợ vốn đầu tư từ

ngân sách (trung ương – địa phương) cho chương trình khuyến nơng. Hỗ trợ chi phí

mua cây giống cacao ghép đạt chất lượng cho các hộ trong vùng quy hoạch cacao.

Để ngành hàng cacao Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới, cần

phải xây dựng chiến lược phát triển dựa trên việc khai thác tốt nhất tiềm năng – lợi thế

cũng như cơ hội, đồng thời tranh thủ quan hệ hợp tác quốc tế nhất là quan hệ đối tác

công tư với các nước về phát triển cacao bền vững; đặc biệt là chủ động hội nhập kinh

tế thế giới ở cả 3 vấn đề : Khoa học công nghệ – kết nối thị trường – tư vấn về chính

sách và tổ chức sản xuất cacao theo hướng chất lượng cao.62TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ SÁCH BÁO

Hoàng Thị Thanh . Tháng 6/2011. Phân Tích Hiệu Quả Sản Xuất Chè An Toàn t heo

Tiêu Chuẩn VietGap ở Xã Lộc Thanh , Thành Phố Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng .

Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh Tế Tài Nguyên Mơi Trường, Đại học Nơng

Lâm TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Phi Yến. Tháng 6/2012. Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế của Mô Hình Sản Xuất

Cacao đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế UTZ tại Tỉnh Bến Tre. Luận văn tốt nghiệpngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm sinh viên KM 35. Tháng 9/2012. Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụn g Các Yếu Tố

Đầu Vào trong Canh Tác Táo tại Ninh Thuận. Chuyên đề kiến tập , Đại họcNơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Niên Giám Thống Kê Huyện Bù Đăng 2006-2009, Phòng Thống Kê Huyện Bù Đăng ,

Bù Đăng, 04/2010.

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện 9 Tháng Đầu Năm và Phương Hướng Thực Hiện3Tháng Cuối Năm 2012 Phòng NN & PTNT, ngày 17 tháng 09 năm 2012

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước , năm 2011. Kỹ Thuật Trồng

Cây Cacao và Cây Điều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET

Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

http://phiendichvien.com/nhat-ky-phien-dich/586-phien-dich-hoi-thao-quoc-teca-cao-viet-nam.html

Bình Phước trồng cacao tiêu chuẩn quốc tế,

07/07/2012.http://www.vietnamplus.vn/Home/Tinh-Binh-Phuoc-trong-cacaotheo-tieu-chuan-quoc-te/20127/148485.vnplusPHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MỢT SỚ HÌNH ẢNH CACAO UTZCacao giớngCacao thời kỳ kinh doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Nhận xét về dấu và độ lớn của từng hệ số hồi quy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×