Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1.Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 1999. Di truyền phân tử - Những nguyên tắc

cơ bản trong chọn giống cây trồng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, trang 195 – 209.2.Tô Minh Châu và Trần Thị Bích Liên, 2001. Vi khuẩn và nấm gây bệnh trong thú

y. Tủ sách Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 64 – 67.3.Trần Thị Dân và Lê Thanh Hiền, 2007. Dịch tễ học thú y. Nhà xuất bản Nông

Nghiệp, trang 75 – 78.4.Nguyễn Phú Dũng, 2005. Xây dựng quy trình phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh

héo đỏ đầu lá (Mealybug wilt) trên cây dứa Cayenne bằng phương pháp RTPCR.Luận văn tốt nghiệp Bộ mônCông nghệ sinh học - trường Đại Học Nông

Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.5.Hồ Huỳnh Thùy Dương, 2008. Sinh Học Phân Tử(khái Niệm – Phương Pháp Ứng Dụng). Tái bản lần thứ năm.Nhà xuất bản Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí

Minh, 300 trang.6.Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 2005. Sinh học phân tử giới thiệu phương

pháp và ứng dụng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, trang 66 - 67.7.Bùi Thị Hương Linh, 2013. Khảo sát mô bệnh học và phân lập một số vi trùng

gây bệnh trên phổi heo cai sữa bị bệnh hô hấp phức hợp tại một số trại heo ở các41tỉnh phía Nam. Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại Học

Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.8.Nguyễn Trung Ngoan, 2005.Chẩn đốn Haemophilus parasuis từ phổi heo có

bệnh tích nghi ngờ tại một lò quay thuộc huyện Hóc mơn TP. Hồ Chí Minh. Luận

văn tốt nghiệp khoa Chăn ni Thú y - trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam.9.Phan Cự Nhân, 2001. Di truyền học động vật. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ

thuật Hà Nội, trang 157 – 164.10. Đoàn Thị Nhung, 2013. Xây dựng quy trình multiplex-PCR phát hiện Porcine

circovirus type 2 (PCV2), H. parasuis (HP), Actinobacillus pleuropneumoniae

(APP) gây bệnh rối loạn hô hấp phức hợp trên heo. Luận văn tốt nghiệp Bộ

mônCông nghệ sinh học - trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam.11. Trần Thanh Phong, 1996. Bệnh truyền nhiễm trên heo. Đại Học Nơng Lâm Thành

Phố Hồ Chí Minh, trang 141 - 146.

12. Khuất Hữu Thanh, 2006. Kỹ thuật gen – Nguyên lý và ứng dụng. Nhà xuất bản

Khoa học và Kỹ thuật, trang 154 – 172.13. Cao Anh Thi, 2011. Xây dựng quy trình chuẩn phát hiện vi khuẩn Streptococcus

suis và Streptococcus suis type 2 bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction42(PCR). Luận văn tốt nghiệp khoa Công nghệ Thực phẩm - trường Đại Học Nông

Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

14. Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, 2001. Tập ảnh màu về bệnh gia súc. Dự án

tăng cường năng lực viện Thú y Quốc gia, trang 124.

TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

15. M. Hicinova, 2010. Multiplex PCR assay for Detection of Actinobacillus

pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Haemophilus parasuis in Lungs of

Pigs from a Slaughterhouse.16. Promega, 2012. Certificate of Analysis - GoTaq® Green Master Mix.INTERNET

17. Simone Oliveira, Lucina Galina and Carlos Pijoan, “Development of a PCR test

to diagnose Haemophilus parasuis infections”, University of Minnesota,

November 21st 2000,18. SimoneOliveira,“Haemophilus parasuisdetection by PCR and straincharacterization by genotyping”, University of Minnesota, June 26th2012,


cvm_61942.pdf19. VirginiaAragón,August4th2009,“Glasser’sdiseaseLaboratorydiagnosis”4320. Virginia Aragón, August 4th 2009, “Glasser’s disease - Clinical and pathologic

diagnosis”.

21. Pig333, May 17th 2012,22. GhentUniversity,“PrincipleofthePCR”,1999,44November11stTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×