Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2 : KẾT QUẢ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG BỆNH LÝ VÀ PCR/ RT – PCR

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG BỆNH LÝ VÀ PCR/ RT – PCR

Tải bản đầy đủ - 0trang

9Tiêu chảy++66,67++66,67BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ

1Viêm màng phổi / viêm phổi dính

sườn2Viêm phổi kẽ+++1003Thủy thủng phế nang+++1004Nhục hóa / đơng đặc phổi+++1005Hạch phổi sưng lớn+++1006Phế quản tích dịch có máu+++1007Xoang bao tim tích dịch / viêm dính+++100fibrin

8Lách sưng / sung huyết / xuất huyết+++1009Thận viêm / Xuất huyết / hoại tử+++10010Gan sưng++-66,6711Hạch bẹn sưng lớn+++10012Khớp tích nhiều dịch màu trắng-+-33,33+++100+++100+++100-++66,67+++100+++100BỆNH TÍCH VI THỀ

1Hoại tử biểu mô tiểu phế quản2Viêm phế quản, tiểu phế quản, hay tiểu

phế quản hơ hấp.3Biến đổi hình thái, kích thước tiểu phế

quản.4Tăng sinh mơ lympho xung quanh tiểu

phế quản5Phế nang đơng đặc do tích tụ nhiều

bạch cầu trung tính ở phế nang6Phế nang đơng đặc do tích nhiều bạch

cầu trung tính ở phế nang.607Phù thủng phế nang+++1008Dịch viêm có fibrin ở phế nang+++1009Tăng sinh vách phế nang (pneumocyte-++66,67+++100++-66,67type 2) – vách phế nang dày.

10Phù thủng / viêm mơ kẽ / vách gian

tiểu thùy11Xơ hóa / tăng sinh mô sợi ở mô kẽ /

vách gian tiểu thùy12Xuất hiện điểm hoại tử-+-33,3313Áp xe ở phổi+++10014Viêm / sung huyết / xuất huyết / nhồi+++100huyết mạch máu mô phổi

15Xuất huyết ở các tiểu thùy gan-++66,6716Vách liên kết tiểu thùy gan tăng sinh-++66,6717Xuất huyết ở lách+++10018Lách không đồng đều / phân tán-+-33,3319Xuất huyết ở hạch-++66,6720Xâm nhập dịch chất ở vỏ bao hạch+++10021Xuất huyết ở vùng vỏ / vùng tủy của+++100thận

KẾT QUẢ PCR

1PRRS chủng Trung Quốc (China)-++66.672PRRS chủng Châu Âu (EU)-++66,673PRRS chủng Bắc Mỹ (US)-++66,674PCV type 2--+33,335Dịch tả heo---06Mycoplasma hyopneumoniae---07Viêm màng phổi (APP)--+33,336162Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG BỆNH LÝ VÀ PCR/ RT – PCR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×