Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1 : KẾT QUẢ MINITAB XỬ LÝ

Phụ lục 1 : KẾT QUẢ MINITAB XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Error 9 0.912 0.101

Total 11 90.227

S = 0.3183 R-Sq = 98.99% R-Sq(adj) = 98.77%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

Level N Mean StDev ---------+---------+---------+---------+

C4 31.617 0.301(-*-)S4 26.602 0.187 (-*-)T4 32.935 0.422(-*)---------+---------+---------+---------+

28.030.032.034.0Pooled StDev = 0.318One-way ANOVA: nhiet do versus 4 thang GIUA KHU A VA B

Source DFSSMSFPthang 5 181.8968 36.3794 520.27 0.000

Error 18 1.2586 0.0699

Total 23 183.1554S = 0.2644 R-Sq = 99.31% R-Sq(adj) = 99.12%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

Level N Mean StDev --------+---------+---------+---------+CA4 32.477 0.238(*-)CB4 31.617 0.301SA4 27.265 0.215(*)SB4 26.602 0.187 (*)TA4 33.510 0.112TB4 32.935 0.422(*-)(-*)

(-*)--------+---------+---------+---------+28.030.032.034.0Pooled StDev = 0.2642. Ẩm độ trung bình 4 tháng và vào 3 thời điểm khác nhau trong ngày

One-way ANOVA: AM DO versus 4 thang KHU A50Source DFSSMSFPthang 2 931.5901 465.7950 6229.06 0.000

Error 90.6730 0.0748Total 11 932.2631

S = 0.2735 R-Sq = 99.93% R-Sq(adj) = 99.91%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

Level N Mean StDev -------+---------+---------+---------+-C4 52.285 0.404S4 69.615 0.145T4 49.810 0.200 *)*)

*)-------+---------+---------+---------+-54.060.066.072.0Pooled StDev = 0.273Grouping Information Using Tukey Methodthang N Mean Grouping

S4 69.615 AC4 52.285 BT4 49.810CMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of thang

Individual confidence level = 97.91%thang = C subtracted from:thang Lower Center Upper -------+---------+---------+---------+-S16.790 17.330 17.870T-3.015 -2.475 -1.935*)

(*51-------+---------+---------+---------+--1201224thang = S subtracted from:

thang Lower Center Upper -------+---------+---------+---------+-T-20.345 -19.805 -19.265 *)

-------+---------+---------+---------+--1201224One-way ANOVA: AM DO versus 4 thang KHU B

Source DFSSMSFPthang 2 802.1029 401.0514 24470.93 0.000

Error 90.1475 0.0164Total 11 802.2504

S = 0.1280 R-Sq = 99.98% R-Sq(adj) = 99.98%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

Level N Mean StDev ---+---------+---------+---------+-----C4 66.540 0.144S4 78.470 0.149*T4 58.575 0.081 (**---+---------+---------+---------+-----60.066.072.078.0Pooled StDev = 0.128One-way ANOVA: AM DO versus 4 thang GIUA KHU A VA KHU B

Source DFSSMSFPthang 5 2411.037 482.207 10578.59 0.000

Error 180.821 0.046Total 23 2411.857

S = 0.2135 R-Sq = 99.97% R-Sq(adj) = 99.96%52Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

Level N Mean StDev --------+---------+---------+---------+CA4 52.285 0.404CB4 66.540 0.144SA4 69.615 0.145SB4 78.470 0.149TA4 49.810 0.200 *)TB4 58.575 0.081*)

*

*

*

*--------+---------+---------+---------+56.064.072.080.0Pooled StDev = 0.2143. Số con ho giữa các đợt nuôi và 2 khu chuồng

Chi-Square Test: HO, K.HO KHU A

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

HO K.HO Total

18102 1108.08 101.92

0.001 0.000210125 1359.92 125.08

0.001 0.000

Total18227 245Chi-Sq = 0.002, DF = 1, P-Value = 0.968Chi-Square Test: HO, K.HO KHU B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts53HO K.HO Total

1158510014.04 85.96

0.065 0.01121811713518.96 116.04

0.048 0.008Total33202 235Chi-Sq = 0.132, DF = 1, P-Value = 0.716Chi-Square Test: HO, K.HO GIỮA KHU A VÀ KHU B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

HO K.HO Total

119226 24526.03 218.97

1.899 0.226

232203 23524.97 210.03

1.980 0.235Total51429 480Chi-Sq = 4.340, DF = 1, P-Value = 0.0374. Số con thở bụng giữa các đợt nuôi và 2 khu chuồng

Chi-Square Test : tbung, k.tbung khu A

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts54HO K.HO Total

14106 1106.29 103.71

0.831 0.050210125 1357.71 127.29

0.677 0.041Total14231 245Chi-Sq = 1.600, DF = 1, P-Value = 0.206Chi-Square Test: TBUNG, K.TBUNG KHU B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected countsHO K.HO Total

1128810011.06 88.94

0.079 0.010

214121 13514.94 120.06

0.059 0.007

Total26209 235Chi-Sq = 0.155, DF = 1, P-Value = 0.694Chi-Square Test: TBUNG, K.TBUNG GIỮA KHU A VÀ KHU B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected countsTBUNG K.TBUNG Total

114231 24520.29 224.71

1.950 0.17655226212 23819.71 218.29

2.007 0.181Total40443483Chi-Sq = 4.314, DF = 1, P-Value = 0.0385. Số con ho + thở bụng giữa các đợt nuôi và 2 khu chuồng

Chi-Square Test: ho + tb, k. ho + tb khu A

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

ho + tb k. ho + tb Total

1424.49105.510.0530.0026Total106 110129 1355.51129.490.0440.00210235 245Chi-Sq = 0.101, DF = 1, P-Value = 0.751

1 cells with expected counts less than 5.Chi-Square Test: ho + tb, k. ho + tb khu B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

ho + tb k. ho + tb Total

1210100 1108.98101.020.1160.01010

11.02125 135

123.98560.094Total0.00820225 245Chi-Sq = 0.229, DF = 1, P-Value = 0.632Chi-Square Test: ho + tb, k. ho + tb giữa khu A và B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

ho + tb k. ho + tb Total

1102235 24515.31229.691.8430.12320215 23514.69220.311.9220.128Total30450 480Chi-Sq = 4.016, DF = 1, P-Value = 0.0456. Số con chết giữa các đợt nuôi và 2 khu chuồng

Chi-Square Test: CHET, K.CHET khu A

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected countsCHET K.CHET Total

12108 1102.24 107.76

0.027 0.001

231321352.76 132.24

0.022 0.000Total5240 245Chi-Sq = 0.049, DF = 1, P-Value = 0.824572 cells with expected counts less than 5.Chi-Square Test: CHET, K.CHET khu B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected countsCHET K.CHET Total

1694 1004.26 95.74

0.715 0.032

241311355.74 129.26

0.530 0.024Total10225 235Chi-Sq = 1.301, DF = 1, P-Value = 0.254

1 cells with expected counts less than 5.Chi-Square Test: CHET, K.CHET khu A và khu B

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected countsCHET K.CHET Total

152402457.66 237.34

0.922 0.030

210225 2357.34 227.66

0.961 0.031Total15465 480Chi-Sq = 1.943, DF = 1, P-Value = 0.16358Phụ lục 2 : KẾT QUẢ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG BỆNH

LÝ VÀ PCR/ RT – PCRSTTMÔ TẢHEOHEOHEOTỶSỐ 1SỐ 2SỐ 3LỆ(13/3)(15/5)(17/5)(%)TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

1Sơt 40 – 420C+++1002Ho+++1003Khó thở+++1004Thở bụng+++1005Lơng xơ xác, viêm da+++1006Chậm tăng trưởng+++1007Chảy nước mũi, hắt xì+++1008Viêm khớp+5933,339Tiêu chảy++66,67++66,67BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ

1Viêm màng phổi / viêm phổi dính

sườn2Viêm phổi kẽ+++1003Thủy thủng phế nang+++1004Nhục hóa / đơng đặc phổi+++1005Hạch phổi sưng lớn+++1006Phế quản tích dịch có máu+++1007Xoang bao tim tích dịch / viêm dính+++100fibrin

8Lách sưng / sung huyết / xuất huyết+++1009Thận viêm / Xuất huyết / hoại tử+++10010Gan sưng++-66,6711Hạch bẹn sưng lớn+++10012Khớp tích nhiều dịch màu trắng-+-33,33+++100+++100+++100-++66,67+++100+++100BỆNH TÍCH VI THỀ

1Hoại tử biểu mô tiểu phế quản2Viêm phế quản, tiểu phế quản, hay tiểu

phế quản hơ hấp.3Biến đổi hình thái, kích thước tiểu phế

quản.4Tăng sinh mô lympho xung quanh tiểu

phế quản5Phế nang đông đặc do tích tụ nhiều

bạch cầu trung tính ở phế nang6Phế nang đơng đặc do tích nhiều bạch

cầu trung tính ở phế nang.60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1 : KẾT QUẢ MINITAB XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×