Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.9 So sánh hiệu quả kinh tế

Bảng 4.9 So sánh hiệu quả kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận

Qua thời gian thực hiện đề tài: “Hiệu quả bổ sung chế phầm AA – NutriTM

Focus SW12lên tăng trọng và phòng ngừa tiêu chảy trên heo giai đoạn 1 – 65 ngày

tuổi” tại trại chăn nuôi heo công nghiệp huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi

rút ra một số kết luận trên heo có bổ sung chế phẩm AA – NutriTM Focus SW12 như

sau:

(1) Giảm tỷ lệ tiêu chảy, tỷ lệ ngày con tiêu chảy và tỷ lệ bệnh khác trên heo

được bổ sung chế phẩm đặc biệt là heo của lô có bổ sung chế phẩm trên cả

nái và con

(2) Heo được bổ sung chế phẩm có tăng trọng bình qn, tăng trọng tuyệt đối

cao hơn, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn heo không được bổ sung chế

phẩm đặc biệt là heo ở lơ có bổ sung chế phẩm trên cả nái và con cho kết quả

tốt nhất

(3) Mang lại hiệu quả kinh tếcho nhà chăn nuôi trên heo được bổ sung chế

phẩm, cao nhất là ở heo của lơ có bổ sung chế phẩm trên cả nái và con

5.2 Đề nghị

Nên lặp lại thí nghiệm ở các trại khác nhau,thời gian khác nhau,thay đổi liều

lượng bổ sung chế phẩm trên các giai đoạn và nhóm heo khác nhau để cho kết quả

đầy đủ và chính xác hơn.

Nên bổ sung chế phẩm này cho heo nái trứơc và sau khi sinh 7 ngày và heo

con 1-65 ngày tuổi để phòng tiêu chảy và cải thiện năng suất trên heo.39TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt.

1.Nguyễn Văn Chính, 2000. Giáo trình phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số

liệu thí nghiệm trong chăn ni thú y. Tủ sách Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí

Minh.2.Tơ Minh Châu – Trần Thị Bích Liên, 2001. Vi khuẩn và nấm mốc gây bênh trong

thú y. Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.3.Trần Thị Dân, 2003. Sinh sản heo nái và sinh lý heo con. Nhà xuất bản Nông

Nghiệp TP.HCM, Việt Nam.4.Đào Trọng Đạt, 1999. Bệnh ở lợn nái và lợn con. NXB Nông Nghiệp Hà Nội5.Phan Thị Ty Gôn, 2013. Hiệu quả bổ sung kháng thể long đỏ trứng lên tăng trọng

và phòng ngừa tiêu chảy trên heo 32- 70 ngày tuổi.Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú

y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.6.Nguyễn Ngọc Hải, 2007. Bài giảng vi sinh đại cương. Tủ sách Đại học Nơng Lâm

TP. Hồ Chí Minh.7.Nguyễn Thị Hằng, 2012. Thử nghiệm bổ sung chế phẩm AA – Nutri™ Focus SW6

phòng tiêu chảy trên heo 21-60 ngày tuổi. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y. Đại học

Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.8.Đỗ Thị Thanh Hằng, 2012. Hiệu quả sử dụng chế phẩmAA – NutriTM Focus SW6

phòng ngừa hội chứng tiêu chảy trên heo 32 – 72 ngày tuổi.Luận văn tốt nghiệp

Bác sĩ thú y. Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.9.Trần Đình Khơi, 2009. Khảo sát một số đặc điểm bệnh học của dịch tiêu chảy trên

heo do Coronavirus tại huyện Trảng Dài tỉnh Đồng Nai và huyện Tân Hiệp tỉnh

Kiên Giang. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí

Minh.4010.Phạm Sỹ Lăng, 2009. Bệnh quan trọng do vi khuẩn ở lợn và biện pháp phòng trị.

Nhà xuất bản Nơng Nghiệp, Việt Nam.11.Ngô Tùng Nguyên, 2010. Khảo sát các biểu hiện lâm sàng thường gặp trên heo từ

sau cai sữa đến chuyển thịt tại trại chăn nuôi Hiền Thoa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình

Thuận. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.12.Võ Văn Ninh, 1999. Bài giảng chăn nuôi heo. Tủ sách Đại học Nông Lâm13.Võ Văn Ninh, 2001. Kỹ thuật chăn nuôi heo. NXB trẻ, TP. Hồ Chí Minh.14.Võ Văn Ninh, 2003. Kĩ thuật chăn nuôi heo. Nhà xuất bản trẻ15.Nguyễn Như Pho, 2001. Bệnh tiêu chảy ở heo. NXB nông nghiệp, TP. Hồ Chí

Minh, Việt Nam.16.Trần Thanh Phong, 1996. Giáo trình bệnh truyền nhiễm heo. Tủ sách Đại học Nông

Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.17.Bùi Huy Như Phúc, 2002. Egg reportfin. Tủ sách Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí

Minh.18.Đặng Minh Phước, 2011. Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm a-xít hữu cơ,

probiotic, thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn heo con cai sữa. Luận án

tiến sỹ nơng nghiệp. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.19.Pig và Pork, 2010. Đặc điểm tiêu hóa heo con. Tạp chí Heo số 11.20.Tơ Long Thành, 2004. Miễn dịch học thực hành. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y21.Nguyễn Văn Thành và Đỗ Hiếu Liêm, 1998. Chứng tiêu chảy và bệnh viêm ruột. Tủ

sách Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.22.Lê Thị Bích Thảo, 2012. Đánh giá hiệu quả bổ sung chế phảm AA – Nutri™ Focus

SW2 lên tăng trọng và phòng ngừa tiêu chảy trên heo từ 91 -182 ngày tuổi. Luận

văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.23.Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân, 1997. Kỹ thuật chăn nuôi heo. NXB Nông

Nghiệp24.Trần Thị Thu Thủy, 2003. Khảo sát tác dụng thay thế kháng sinh của probiotic

trong phòng ngừa tiêu chảy do E. colitrên heo con. Luận án thạc sỹ khoa học nông

nghiệp. Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.4125.Nguyễn Chí Thức, 2004. Khảo sát việc bổ sung chế phẩm Globigen lên sự tăng

trưởng và ngăn ngừa tiêu chảy trên heo con giai đoạn từ tập ăn đến 60 ngày tuổi.

Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh26.Lê Văn Thọ và Đàm Văn Tiện, 1992. Sinh lý gia súc. NXB nơng nghiệp Hà Nội,

Việt Nam.27.Trần Bảo Tồn, 2011. Hiệu quả sử dụng AA – Nutri™ Focus SW trong phòng ngừa

hội chứng tiêu chảy trên heo từ sơ sinh – 90 ngày tuổi. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.28.Nguyễn Tất Tồn, 2012. Thử nghiệm AA – Nutri™ Focus phòng tiêu chảy trên heo

từ sơ sinh đến 90 ngày tuổi, TP. Hồ Chí Minh, 29/05/2012.29.Nguyễn Văn Toàn, 2009. Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Globigen lên tăng

trọng và ngừa bệnh tiêu chảy ở heo con từ sơ sinh đến 58 ngày tuổi. Luận văn tốt

nghiệp Bác sĩ thú y. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.30.Nguyễn Ngọc Tn và Trần Thị Dân, 1997. Kỹ thuật chăn nuôi heo. NXB nông

nghiệp Hà Nội.31.Trần Thị Tường Vân, 2004. Hiệu quả của bổ sung bột trứng có chứa kháng thể IgY

lên tăng trọng và phòng tiêu chảy trên heo con theo mẹ. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

thú y. Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.32.Trần Thị Tường Vân, 2009. Theo dõi hiệu quả của việc bổ sung bột trứng có chứa

kháng thể IgY lên tăng trọng và phòng bệnh tiêu chảy do Clostridium và E. coli trên

heo con theo mẹ. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y. Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí

Minh.Tài liệu tiếng anh

33.Hideaki Yokoyama và Tomomi Hashi, 1997. Ảnh hưởng của kháng thể lòng đỏ

trứng chống E. coli ở heo lẻ bầy.34.Hong J. W., Kim I.H., Kwon O.S., Lee S.H. and Kim J. W., 2001. Effect of egg

yolk antibodies to replace antibiotic in segregated early – weaned pig. Journal of

animal science and technology

42Tài liệu Internet

35.Đỗ Tiến Duy và Nguyễn Tất Tồn, 2011. Tình hình bệnh tiêu chảy cấp trên heo tại

các tỉnh phía nam Việt Nam. Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh (28/07/2013)

http://www.slideshare.net/anovafeed/benh-tieu-chay-cap-tren-heo36.Mai Thị Hòa, 2010. Điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp

phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn Thúy Phượng. Trừơng Đại học Nông

Nghiệp Hà Nội (28/07/2013)

http://s1.doc.edu.vn/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6/swf/2013/01/20/tieu_luan

_dieu_tra_tinh_hinh_mac_benh_phan_trang_37.Dương Thanh Liêm, 2013. Sớm loại bỏ kháng sinh khỏi chăn ni. Đại học Nơng

Lâm TP. Hồ Chí Minh (29/7/3013)

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/112094/Cho-khang-sinh-vao-thuc-anchan-nuoi-chang-ich-gi.aspx38.Pig & Pork, 2011. Các yếu tố ảnh hửơng tới FCR. Tạp chí kiến thức chăn ni heo

http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=3606&/c/=97&/g/=24&/25/8/2011/yeuto-anh-huong-toi-fcr---factors-impact-fcr-.html (31/07/2013)39.Đặng Thanh Tùng, 2007. Nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở heo con. Chi cục

An Giang (31/07/2013)

http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy

8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwN3Q1dDA09vCycXF7PAoFBHY_2CbEdFAOC7vUc

!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sonongnghiep2/sonongnghieps

ite/tailieukythuat/channuoi/nguyennhangaybenhtieuchayoheocon43PHỤ LỤC

1 Tỷ lệ heo tiêu chảy

1.1 Tỷ lệ heo tiêu chảy giai đoạn1-25 ngày tuổi

Chi-Square Test: TC, KHÔNG

TCKHÔNGĐC37Total

3431.9339.070.8060.659TN1343731.9339.070.1350.110TN23571714335.07

0.0000.000TN32835.0742.931.4271.166Total1347842.935078164298Chi-Sq = 4.303, DF = 3, P-Value = 0.231Chi-Square Test: TC ĐC-TN1, KHONG ĐC-TN1

TC

ĐCĐC-TN1ĐC- TN1373471377135.500.063

3435.5035.500.063

TotalTotal35.500.063

TN1KHONG0.063

7171142Chi-Sq = 0.254, DF = 1, P-Value = 0.615Chi-Square Test: TC ĐC-TN2, KHONG ĐC-TN2ĐCTCKHONGĐC-TN2ĐC-TN23734Total

714434.3136.690.2110.197TN2354337.6940.310.1920.180Total727877149Chi-Sq = 0.780, DF = 1, P-Value = 0.377Chi-Square Test: TC ĐC-TN3, KHÔNG ĐC-TN3

TC

ĐC-TN3

ĐCTN3KHÔNG

ĐC-TN337Total347130.9740.031.1730.907285034.0343.971.0670.8266584Total78149Chi-Sq = 3.974, DF = 1, P-Value = 0.0461.2 Tỷ lệ heo tiêu chảy giai đoạn 26-65 ngày tuổi

Chi-Square Test: TC, KHÔNGTC

TCKHÔNGĐC30Total

627.9736

8.030.147

TN1TN20.5132983728.758.250.0020.0082673325.647.360.0050.018TN323103325.647.360.2720.94710831Total139Chi-Sq = 1.911, DF = 3, P-Value = 0.591Chi-Square Test: TC ĐC-TN1, KHONGTC ĐC-TN1

TCKHONG

ĐC-TN1ĐC29.10ĐC-TN1

30Total

6366.90450.0280.118TN129829.90377.100.027 0.115

Total591473Chi-Sq = 0.289, DF = 1, P-Value = 0.591Chi-Square Test: TC TN2-TN3, KHONGTC TN2-TN3

TCKHONG

TN2-TN3TN22624.50

0.092TN2-TN3

7Total338.50

0.265TN32324.5010338.500.0920.265Total491766Chi-Sq = 0.713, DF = 1, P-Value = 0.398Chi-Square Test: TC DC-TN2, KHONGTC ĐC-TN2

TCKHONG

ĐC-TN2ĐC-TN2ĐC30Total629.226.780.0210.090TN22636726.786.220.0230.099Total56331369Chi-Sq = 0.233, DF = 1, P-Value = 0.630Chi-Square Test: TC ĐC- TN3, KHONGTC ĐC-TN3

TC KHONG

ĐC-TN3ĐC-TN3ĐC3027.6525.35

0.217

Total6368.350.199

TN3Total0.660

2310337.65

0.720

531669Chi-Sq = 1.797, DF = 1, P-Value = 0.18046Chi-Square Test: TC TN1-TN3, KHONGTC TN1-TN3

TCKHONGTN1-TN3TN1-TN3TN129827.49Total

379.510.0830.241TN323103324.518.490.0940.270Total521870Chi-Sq = 0.688, DF = 1, P-Value = 0.4071.3 Tỷ lệ ngày con tiêu chảygiai đoạn 1-25 ngày tuổi

Chi-Square Test: NGÀY TC, NGÀY KTCĐCNGÀY TCNGÀY KTC1161659 177582.251692.7513.8460.673TN17282.2517030.062TN2891783 187286.751785.250.0580.003TN361181118721785.257.642

Total17751692.751.27886.75Total0.371

33869567294Chi-Sq = 23.934, DF = 3, P-Value = 0.000Chi-Square Test: NGÀY TC ĐC-TN1, NGÀY KTC ĐC-TN1

NGÀY TCNGÀY KTCĐC-TN1ĐCĐC-TN1

11694.00Total

16591681.005.1490.28721703TN1177594.001681.005.1490.288Total 18833621775355047Chi-Sq = 10.874, DF = 1, P-Value = 0.001Chi-Square Test: NGÀY TC TN1-TN2, NGÀY KTC TN1-TN2

NGÀY TCNGÀY KTC

TN1-TN2

TN1TN1-TN2 Total72170378.361696.640.5160.024TN2891775178382.641789.360.4890.023Total 161348618723647Chi-Sq = 1.052, DF = 1, P-Value = 0.305Chi-Square Test: NGÀY TC TN2-TN3, NGÀY KTC TN2- TN3

NGÀY TC NGÀY KTC

TN2-TN3TN2- TN3TN2 8978375.00Total

18721797.006130.109TN361181175.001797.002.6130.109Total150359418723744Chi-Sq = 5.445, DF = 1, P-Value = 0.020Chi-Square Test: NGÀY TC ĐC-TN2, NGÀY KTC ĐC-TN2

NGÀY TCNGÀY KTCĐC-TN2ĐC-TN2 TotalĐC99.771162.639

TN2165917751675.23

0.157

891783 1872105.231766.772.5020.149Total 20534423647Chi-Sq = 5.447, DF = 1, P-Value = 0.02048Chi-Square Test: NGÀY TC ĐC-TN3, NGÀY KTC ĐC-TN3

NGÀY TC

ĐCTN3TotalNGÀY KTC

ĐC-TN3ĐC-TN3Total1161659177586.151688.8510.3460.52861181190.851781.159.8100.500177347018723647Chi-Sq = 21.184, DF = 1, P-Value = 0.000Chi-Square Test: NGÀY TC TN1-TN3, NGÀY KTCTN1-TN3

NGÀY TCNGÀYKTCTN1-TN3 TN1-TN3

TN1TN3TotalTotal72170364.731710.270.8160.03161181168.271803.730.7740.0291333514177518723647Chi-Sq = 1.650, DF = 1, P-Value = 0.1991.4 Tỷ lệ ngày con tiêu chảy giai đoạn 26-65 ngày tuổi

Chi-Square Test: NGÀY TC, NGÀY KTC

NGÀY TC

ĐC160TN11352NGÀY KTCTotal

1512137.261374.743.7660.37613114231554141.08 1412.92TN2TN30.7200.0721251228122.831230.170.0380.0041081245122.831230.171.7900.1791353135349Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.9 So sánh hiệu quả kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×