Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng việt

Tài liệu tiếng việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu Internet

11. Nguyễn Thanh Vân, 2012, “cây bông vạn thọ - Rosier d’inde”.

.

12.

13.
otostream/>47PHỤ LỤC

Chú thích ANOVA

TLBQ của gà 1 ngày tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ 1 NGÀY versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

216

219S = 1.174Level

1

2

3

4N

55

55

55

55SS

1.18

297.82

299.00MS

0.39

1.38R-Sq = 0.39%Mean

39.018

39.200

39.127

39.036StDev

1.097

1.556

1.019

0.922F

0.28P

0.836R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--+---------+---------+---------+------(------------*-----------)

(-----------*-----------)

(-----------*------------)

(-----------*------------)

--+---------+---------+---------+------38.75

39.00

39.25

39.50Pooled StDev = 1.174TLBQ khi gà đạt 2 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ 2 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceErrorDF

3

215SS

3199

123792Total218126990S = 24.00Level

1

2

3

4N

55

55

55

54MS

1066

576R-Sq = 2.52%Mean

224.73

218.22

219.89

214.04StDev

23.11

25.11

22.14

25.48F

1.85P

0.139R-Sq(adj) = 1.16%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

----+---------+---------+---------+----(----------*---------)

(----------*---------)

(---------*----------)

(----------*---------)

----+---------+---------+---------+----210.0

216.0

222.0

228.0Pooled StDev = 24.0048TLBQ khi gà đạt 4 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ 4 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

214

217S = 95.64Level

1

2

3

4N

55

54

55

54SS

45303

1957305

2002608MS

15101

9146R-Sq = 2.26%Mean

559.04

576.91

567.60

537.78F

1.65P

0.179R-Sq(adj) = 0.89%StDev

101.80

95.93

95.92

88.29Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(----------*---------)

(---------*---------)

(---------*---------)

(---------*---------)

-----+---------+---------+---------+---525

550

575

600Pooled StDev = 95.64TLBQ khi gà đạt 6 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ 6 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

213

216S = 117.9Level

1

2

3

4N

55

54

55

53SS

61187

2961519

3022706MS

20396

13904R-Sq = 2.02%Mean

985.2

990.7

978.1

947.0StDev

119.9

119.1

119.3

113.1F

1.47P

0.225R-Sq(adj) = 0.64%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(---------*----------)

(---------*----------)

(---------*---------)

(----------*---------)

-----+---------+---------+---------+---930

960

990

1020Pooled StDev = 117.949TLBQ khi gà đạt 8 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ 8 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

210

213S = 246.9Level

1

2

3

4N

55

53

54

52SS

958588

12801646

13760234MS

319529

60960R-Sq = 6.97%Mean

1380.0

1464.2

1353.7

1275.0StDev

272.4

242.7

222.9

246.4F

5.24P

0.002R-Sq(adj) = 5.64%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---------+---------+---------+---------+

(------*------)

(-----*------)

(-----*------)

(------*-----)

---------+---------+---------+---------+

1300

1400

1500

1600Pooled StDev = 246.9TLBQ gà trống khi gà đạt 4 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ TRỐNG 4 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

103

106S = 43.03Level

1

2

3

4N

29

30

29

19SS

945

190749

191694MS

315

1852R-Sq = 0.49%Mean

648.90

655.67

649.66

648.58StDev

41.62

43.84

45.00

40.69F

0.17P

0.916R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+--(------------*------------)

(------------*------------)

(------------*-------------)

(---------------*----------------)

------+---------+---------+---------+--636

648

660

672Pooled StDev = 43.0350TLBQ gà trống khi gà đạt 6 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ TRỐNG 6 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

103

106S = 68.57Level

1

2

3

4N

29

30

29

19SS

521

484323

484844MS

174

4702R-Sq = 0.11%Mean

1086.7

1081.6

1081.4

1082.6StDev

63.4

76.3

59.3

76.3F

0.04P

0.990R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---+---------+---------+---------+-----(---------------*---------------)

(--------------*---------------)

(---------------*---------------)

(-------------------*------------------)

---+---------+---------+---------+-----1056

1072

1088

1104Pooled StDev = 68.6TLBQ gà trống khi gà đạt 8 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ TRỐNG 8 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

102

105S = 181.9Level

1

2

3

4N

29

30

29

18SS

176294

3374743

3551038MS

58765

33086R-Sq = 4.96%Mean

1589.7

1630.0

1531.0

1538.9StDev

191.5

176.5

179.5

178.7F

1.78P

0.156R-Sq(adj) = 2.17%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--+---------+---------+---------+------(--------*---------)

(---------*--------)

(---------*--------)

(-----------*-----------)

--+---------+---------+---------+------1470

1540

1610

1680Pooled StDev = 181.951TLBQ gà mái khi gà đạt 4 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ MÁI 4 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

107

110S = 27.27Level

1

2

3

4N

26

24

26

35SS

6948

79556

86504MS

2316

744R-Sq = 8.03%Mean

458.81

478.46

476.08

477.63StDev

25.08

24.07

32.90

26.26F

3.11P

0.029R-Sq(adj) = 5.45%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+--(-------*--------)

(--------*--------)

(--------*--------)

(-------*-------)

------+---------+---------+---------+--456

468

480

492Pooled StDev = 27.27TLBQ gà mái khi gà đạt 6 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ MÁI 6 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

106

109S = 28.82Level

1

2

3

4N

26

24

26

34SS

2595

88022

90616MS

865

830R-Sq = 2.86%Mean

872.08

877.04

862.92

871.18StDev

36.16

33.02

24.75

21.29F

1.04P

0.377R-Sq(adj) = 0.11%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--------+---------+---------+---------+(----------*----------)

(-----------*-----------)

(----------*----------)

(---------*---------)

--------+---------+---------+---------+860

870

880

890Pooled StDev = 28.8252TLBQ gà mái khi gà đạt 8 tuần tuổi

One-way ANOVA: TL GÀ MÁI 8 TUẦN TUỔI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

104

107S = 116.3Level

1

2

3

4N

26

23

25

34SS

201354

1406054

1607407MS

67118

13520R-Sq = 12.53%Mean

1146.2

1247.8

1188.0

1135.3StDev

106.7

108.2

97.1

139.0F

4.96P

0.003R-Sq(adj) = 10.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-------+---------+---------+---------+-(-------*-------)

(-------*-------)

(-------*-------)

(-----*------)

-------+---------+---------+---------+-1140

1200

1260

1320Pooled StDev = 116.3Tăng trọng tuyệt đối qua các tuần tuổi

One-way ANOVA: TTTĐ versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15S = 7.833Level

1

2

3

4N

4

4

4

4SS

22.8

736.3

759.2MS

7.6

61.4R-Sq = 3.01%Mean

23.946

25.443

23.801

22.071StDev

7.625

9.076

7.503

6.973F

0.12P

0.944R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-------+---------+---------+---------+-(-------------*-------------)

(-------------*--------------)

(--------------*-------------)

(-------------*-------------)

-------+---------+---------+---------+-18.0

24.0

30.0

36.0Pooled StDev = 7.83353Lượng TATT hàng ngày qua các giai đoạn

One-way ANOVA: TATT versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15S = 37.36Level

1

2

3

4N

4

4

4

4SS

99

16749

16848MS

33

1396F

0.02R-Sq = 0.59%Mean

64.20

69.21

66.24

62.54StDev

36.85

41.05

37.69

33.45P

0.995R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-+---------+---------+---------+-------(----------------*---------------)

(----------------*---------------)

(---------------*----------------)

(---------------*---------------)

-+---------+---------+---------+-------25

50

75

100Pooled StDev = 37.36Hệ số chuyển biến thức ăn của các lơ thí nghiệm

One-way ANOVA: HSCBTA versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15S = 0.9471Level

1

2

3

4N

4

4

4

4SS

0.104

10.765

10.869MS

0.035

0.897R-Sq = 0.96%Mean

2.5237

2.5410

2.6280

2.7268StDev

0.9403

0.7759

0.9602

1.0863F

0.04P

0.989R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(----------------*----------------)

(----------------*-----------------)

(----------------*----------------)

(----------------*-----------------)

-----+---------+---------+---------+---1.80

2.40

3.00

3.60Pooled StDev = 0.947154Tỷ lệ quày thịt

One-way ANOVA: TL QUẦY THỊT versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15S = 2.811Level

1

2

3

4N

4

4

4

4SS

22.54

94.84

117.38MS

7.51

7.90F

0.95R-Sq = 19.20%Mean

69.603

69.492

66.760

67.845StDev

2.967

2.906

2.673

2.688P

0.447R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(-----------*------------)

(-----------*-----------)

(-----------*-----------)

(-----------*------------)

-----+---------+---------+---------+---65.0

67.5

70.0

72.5Pooled StDev = 2.811Tỷ lệ đùi

One-way ANOVA: TL ĐÙI versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15S = 2.675Level

1

2

3

4N

4

4

4

4SS

32.88

85.90

118.78MS

10.96

7.16R-Sq = 27.68%Mean

28.153

30.683

31.977

29.340StDev

1.774

3.367

2.183

3.063F

1.53P

0.257R-Sq(adj) = 9.60%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---------+---------+---------+---------+

(-----------*----------)

(-----------*----------)

(-----------*-----------)

(----------*-----------)

---------+---------+---------+---------+

27.5

30.0

32.5

35.0Pooled StDev = 2.67555Tỷ lệ ức

One-way ANOVA: TL ỨC versus LÔ

SourceError

TotalDF

3

12

15SS

41.6

306.5

348.1S = 5.053Level

1

2

3

4N

4

4

4

4MS

13.9

25.5F

0.54R-Sq = 11.96%Mean

28.700

25.828

30.325

28.070StDev

3.545

4.139

7.687

3.655P

0.662R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---------+---------+---------+---------+

(-------------*-------------)

(-------------*------------)

(-------------*-------------)

(-------------*-------------)

---------+---------+---------+---------+

24.0

28.0

32.0

36.0Pooled StDev = 5.053Tỷ lệ chết

Chi-Square Test: SỐ GÀ SỐNG, SỐ GÀ CHẾT

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SỐ GÀ

SỐNG

55

53.50

0.042SỐ GÀ

CHẾT

0

1.50

1.500253

53.50

0.0052

1.50

0.16755354

53.50

0.0051

1.50

0.16755452

53.50

0.0423

1.50

1.50055Total21462201Total

55Chi-Sq = 3.427, DF = 3, P-Value = 0.330

4 cells with expected counts less than 5.56TLBQ của gà 1 ngày tuổi

Descriptive Statistics: TL GÀ 1 NGÀY

Variable

TL GÀ 1 NGÀY

1

2

3

4N

55

55

55

55N*

0

0

0

0Mean

39.018

39.200

39.127

39.036StDev

1.097

1.556

1.019

0.922CoefVar

2.81

3.97

2.61

2.36Minimum

37.000

36.000

37.000

37.000Maximum

42.000

43.000

41.000

41.000TLBQ khi gà đạt 2 tuần tuổi

Descriptive Statistics: TL GÀ 2 TUẦN TUỔI

Variable

TL GÀ 2 TUẦN TUỔI

1

2

3

4N

55

55

55

54N*

0

0

0

0Mean

224.73

218.22

219.89

214.04StDev

23.11

25.11

22.14

25.48CoefVar

10.29

11.51

10.07

11.90Minimum

176.00

144.00

160.00

152.00Maximum

284.00

300.00

278.00

260.00TLBQ khi gà đạt 4 tuần tuổi

Descriptive Statistics: TL GÀ 4 TUẦN TUỔI

Variable

TL GÀ 4 TUẦN TUỔI

1

2

3

4N

55

54

55

54N*

0

0

0

0Mean

559.0

576.9

567.6

537.8StDev

101.8

95.9

95.9

88.3CoefVar

18.21

16.63

16.90

16.42Minimum

420.0

420.0

420.0

428.0Maximum

720.0

750.0

720.0

700.0CoefVar

12.17

12.02

12.19

11.94Minimum

800.0

820.0

820.0

830.0Maximum

1220.0

1230.0

1200.0

1220.0TLBQ khi gà đạt 6 tuần tuổi

Descriptive Statistics: TL GÀ 6 TUẦN TUỔI

Variable

TL GÀ 6 TUẦN TUỔI

1

2

3

4N

55

54

55

53N*

0

0

0

0Mean

985.2

990.7

978.1

947.0StDev

119.9

119.1

119.3

113.1TLBQ khi gà đạt 8 tuần tuổi

Descriptive Statistics: TL GÀ 8 TUẦN TUỔI

Variable

TL GÀ 8 TUẦN TUỔI

1

2

3

4N

55

53

54

52N*

0

0

0

0Mean

1380.0

1464.2

1353.7

1275.0StDev

272.4

242.7

222.9

246.457CoefVar

19.74

16.57

16.47

19.33Minimum

900.0

1000.0

1000.0

900.0Maximum

1900.0

1900.0

1900.0

1900.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×