Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 6: Phân tích One-Way Anova

Phụ lục 6: Phân tích One-Way Anova

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiểm định sự khác biệt độ tuổi

Descriptives

95%

Std.

Confidence

Deviatio

Std.

Interval for

Minim Maximu

N

Mean

n

Error

Mean

um

m

Lower Upper

Bound Bound

24 3.9306

.70182 .14326 3.6342 4.2269

2.00

5.00Tuoi duoi 25

Tuoi tu (2595 4.2281

34)

Tuoi tu (3543 4.2481

45)

Tuoi tren 45

38 4.1228

Total

200 4.1767

Muc Do Hai Long.51056 .05238 4.1241 4.33213.005.00.61761 .09418 4.0580 4.43812.675.00.75306 .12216 3.8753 4.3703

.61337 .04337 4.0911 4.26222.00

2.005.00

5.00Test of Homogeneity of Variances

Muc Do Hai Long

Levene

Statisticdf12.407df2

3196Sig.

.068ANOVA

Muc Do Hai Long

Sum of

Squares

Between GroupsMean

Squaredf2.0343.678Within Groups72.835196.372Total74.869199F

1.825Sig.

.144Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiKiểm định sự khác biệt về trình độ văn hóa-chun mơn

Descriptives

Muc Do Hai Long

95%

Std.

Confidence

Deviati

Std.

Interval for

Mini Maxi

N Mean

on

Error

Mean

mum mum

Lower Upper

Bound Bound

35 4.2952 .54095 .09144 4.1094 4.4811 3.00 5.00Duoc Ta

Duoc si trung

110 4.1424

hoc

Duoc si dai hoc 39 4.2393

Khong co

chuyen mon ve

16 4.0000

duoc

Total

200 4.1767.61158 .05831 4.0269 4.25802.005.00.59210 .09481 4.0474 4.43133.005.00.79815 .19954 3.5747 4.42532.335.00.61337 .04337 4.0911 4.26222.005.00Test of Homogeneity of Variances

Muc Do Hai Long

Levene

Statisticdf1.653df2

3196Sig.

.582

ANOVAMuc Do Hai Long

Sum of

Squares

Between GroupsMean

Squaredf1.2743.425Within Groups73.595196.375Total74.869199F

1.131Sig.

.338Kiểm định sự khác biệt về doanh thu

Descriptives

Muc Do Hai Long

95%

Std.

Confidence

Deviatio Std.

Interval for

Mini Maxi

N Mean

n

Error

Mean

mum mum

Lower Upper

Bound Bound

24 4.2361 .61761 .12607 3.9753 4.4969 3.00 5.00Duoi 2 trieu

Tu 2 den 5

88 4.1402 .59095

trieu

Tu 5 den 10

66 4.2323 .60474

trieu

Tren 10 trieu

22 4.0909 .73594

Total

200 4.1767 .61337

Test of Homogeneity of Variances.06300 4.0149 4.26542.005.00.07444 4.0837 4.38102.005.00.15690 3.7646 4.4172

.04337 4.0911 4.26222.33

2.005.00

5.00Muc Do Hai Long

Levene

Statisticdf1.490df2

3196Sig.

.690ANOVA

Muc Do Hai Long

Sum of

Squares

Between GroupsMean

Squaredf.5683.189Within Groups74.301196.379Total74.869199F

.500Sig.

.683Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 6: Phân tích One-Way Anova

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×