Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Bối cảnh kinh tế mới và định hướng của Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) Bắc Ninh.

1 Bối cảnh kinh tế mới và định hướng của Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) Bắc Ninh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

65thực thi. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi thực hiện chính sách thắt chặt

thơng qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, vì vậy tăng trưởng kinh tế tại

khu vực này đang gặp trở ngại. Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh thế giới vừa

có những thuận lợi, nhưng cũng khơng ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn nhiều yếu

tố phức tạp và diễn biến khó lường. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh chưa được

giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục.

Trước tình hình đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã thơng qua Nghị

quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

trong đó xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tổng quát là: “Bảo đảm ổn

định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh

thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mơ hình

tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa,

thực hiện dân chủ, tiến bộ, cơng bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường

phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí

hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an

ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an tồn xã hội.

Nâng cao hiệu quả cơng tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hòa

bình, ổn định, tạo mơi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Việt Nam đang tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế

giới thông qua việc ký kết các hiệp định hợp tác quốc tế song phương và đa phương

mà trước mắt là Hiệp định đối tác Kinh tế Chiến lược xun Thái Bình Dương

(TPP), có thể dẫn đến những thay đổi cần thiết trong quan điểm, nguyên tắc điều

hành các chính sách quản lý kinh tế.

Việc nhà nước có những chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển,

khuyến khích các doanh nghiệp trở lại sản xuất và mở rộng quy mơ sản xuất có ảnh

hưởng rất tích cực đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Đặc thù của66bảo hiểm thương mại là ngành dịch vụ đi theo sự phát triển chung của xã hội,khimà các doanh nghiệp tăng cường đầu tư sản xuất, mở rộng quy mơ hoạt động thì

tương ứng với đó là các dịch vụ bảo hiểm cũng phát triển theo. Sự thay đổi hay điều

chỉnh chính sách trong bối cảnh kinh tế mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhưng

cũng đặt ra khơng ít khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân

thọ như: sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực,

yêu cầu của khách hàng về mức phí thấp nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất, sức hấp

dẫn của các sản phẩm thay thế… buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải

có những thay đổi tích cực cho phù hợp với điều kiện mới. Hiệu quả kinh doanh

cũng chịu tác động của các nhân tố mới, được phân theo 2 nhóm, cụ thể:

* Các nhân tố bên trong:

- Nhân tố sản phẩm & kênh phân phối

Trong điều kiện và hoàn cảnh mới, để bắt kịp, phát triển và đón đầu nhu cầu

dịch vụ của khách hàng thì yêu cầu về các loại sản phẩm bảo hiểm ngày càng phải

đa dạng hơn, linh hoạt hơn, hấp dẫn hơn và tiếp cận được đến với nhiều đối tượng

khách hàng khác nhau. Có loại sản phẩm dùng chung cho đại đa số, có loại sản

phẩm dùng cho đối tượng khách hàng có yêu cầu cao, có loại sản phẩm dùng cho

các đối tượng khách hàng có thu nhập thấp…

Việc tiếp cận khách hàng để tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm đòi hỏi Cơng

ty phải hình thành và phát triển kênh phân phối phù hợp, mở rộng mạng lưới đại lý

phủ kín khắp các địa bàn giúp Công ty tiếp cận sâu sát tới từng khách hàng đặc biệt

là các khách hàng cá nhân, khách hàng ở vùng sâu, vùng xa.

- Nhân tố nguồn nhân lực

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã khẳng định nguồn vốn chủ yếu và quan

trọng nhất là con người.

Với tình hình kinh doanh hiện nay, Cơng ty không những phải cạnh tranh với

các đối thủ về việc kinh doanh sản phẩm và còn phải cạnh tranh về nguồn nhân lực,

Cơng ty phải có các chính sách nhân sự hấp dẫn để thu hút người tài từ các đơn vị

khác và giữ được nhân lực có năng lực đang làm việc cho mình. Ngược lại, các đối67thủ cạnh tranh cũng thường xuyên dùng các chiêu bài hấp dẫn nhằm thu hút người

tài của Công ty sang làm việc cho họ.

- Nhân tố chi phí kinh doanh

Trong điều kiện cạnh tranh, buộc Cơng ty phải tăng thêm chi phí cho hoạt

động kinh doanh nhằm giữ vững hệ thống đại lý khai thác, giữ vững những khách

hàng truyền thống đồng thời mở rộng tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường.

* Các nhân tố bên ngoài:

- Nhân tố thị trường

Trong điều kiện bùng nổ các đơn vị kinh doanh bảo hiểm hiện nay, khách

hàng có rất nhiều sự lựa chọn cho việc bảo vệ tính mạng, tài sản và cơng việc kinh

doanh của mình. Do vậy, việc Cơng ty tạo được uy tín lâu dài, giữ vững và phát

triển được thị trường của mình là việc rất quan trọng tạo bước phát triển vững chắc.

- Sự quản lý của các cơ quan nhà nước

Sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy

định của nhà nước về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm để

nhằm giành giật khách hàng, mở rộng thị trường như: khuyến mại giảm giá vô tội

vạ, vi phạm các quy định về chế độ chi trả hoa hồng…

Chưa có các chế tài xử phạt thích đáng đối với các hành vi của doanh nghiệp

bảo hiểm vi phạm, của các đối tượng khách hàng có các hành vi trục lợi bảo hiểm…

Thị trường bảo hiểm với những nhân tố mới cũng tạo ra những cơ hội và thách thức

đối với Cơng ty. Bề dày uy tín và kinh nghiệm hoạt động là cơ hội để công ty khẳng

định chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng hơn

hẳn các doanh nghiệp bảo hiểm khác mới ra đời còn non trẻ.

Khả năng cạnh tranh về mặt chi phí, và tối giản hóa thủ tục của các doanh

nghiệp bảo hiểm mới ra đời cũng tạo ra những áp lực và thách thức không nhỏ trong

việc quản lý chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thị phần

của Công ty trên thị trường.3.1.2. Định hướng của Cơng ty68Với tầm nhìn “trở thành nhà bảo hiểm thuận tiện hàng đầu trong lĩnh vực bán

lẻ tại Việt Nam”, Tổng Công ty Bảo hiểm qn đội nói chung và Cơng ty bảo hiểm

Qn đội Bắc Ninh nói riêng ln cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo

hiểm tốt nhất, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Tiếp tục xây dựng Công ty theo hướng lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho

sự ổn định và phát triển. Mở rộng quy mô kinh doanh phủ kín khắp các huyện thành

thị trong và ngồi tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo cho Cơng ty ln có tiềm lực kinh tế,

tiềm lực con người đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngồi tỉnh.

Khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần

vào sự phát triển của chung của Tổng công ty.

Xác định việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề mấu

chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Mục tiêu phấn đấu của

Công ty luôn là hiệu quả kinh doanh năm sau phải cao hơn năm trước, hoàn thành

và hoàn thành vượt mức hiệu quả Tổng công ty giao cho hàng năm. Điều này tạo

điều kiện cho Công ty mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển thị trường, nâng cao

và giữ vững vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỉnh Bắc Ninh.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo

hiểm phi nhân thọ

3.2.1. Nhóm giải pháp mở rộng quy mơ kinh doanh

Nâng cao năng lực chiếm lĩnh thị trường

Công ty cần kết hợp giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững. Muốn vậy

cần tập trung các nguồn lực vào thị trường là các doanh nghiệp đang hoạt động tại

các khu cơng nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh khai thác có hiệu

quả theo từng khách hàng các sản phẩm đang còn nhiều tiềm năng và có hiệu quả

như: xây dựng lắp đặt, hoả hoạn và rủi ro, bảo hiểm vật chất xe ôtô, bảo hiểm kết

hợp con người, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa… vì đây

là những khách hàng đang làm ăn hiệu quả và đã có sự hiểu biết về hoạt động bảo

hiểm. Để duy trì tốt các khách hàng này trong điều kiện cạnh tranh cao, cần nâng69cao chất lượng các dịch vụ sau bán hàng, có chính sách khách hàng đặc biệt cả về

mức phí bảo hiểm cũng như khuyến khích bằng lợi ích vật chất trên cơ sở kết hợp

hài hồ lợi ích giữa Cơng ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh với các khách

hàng trên.

Để tăng trưởng nhanh và bền vững, ngoài việc chú trọng đến các khách hàng

trên, Công ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh cần đẩy mạnh khai thác đối với

các đối tượng là các tổ chức vừa và nhỏ, các khách hàng tư nhân và đi vào thị

trường là các tầng lớp dân cư. Đây là thị trường còn nhiều tiềm năng và ít có cạnh

tranh thông qua việc đẩy mạnh khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm như bảo hiểm học

sinh, bảo hiểm tàu sông, bảo hiểm xe máy và các nghiệp vụ con người khác.

Muốn duy trì các thị trường đã có và khai thác các thị trường còn nhiều tiềm

năng, Cơng ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh cần chủ động trong công tác thu

thập, nghiên cứu thông tin thị trường, bám sát các nhu cầu của khách hàng. Kinh

nghiệm cho thấy chi phí để khai thác một khách hàng mới lớn gấp nhiều lần so với

chi phí bỏ ra để duy trì một khách hàng truyền thống". Do vậy, Cơng ty bảo hiểm

Quân đội ( MIC) Bắc Ninh cần kết hợp các chính sách giữ khách hàng, bao gồm

chính sách "Chất lượng cao" và chính sách "Bình dân" một cách hợp lý với từng thị

trường.

Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm

Đối với Công ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh cần làm tốt công tác

tư vấn cho khách hàng lựa chọn được sản phẩm thích hợp nhất, biểu phí và điều

khoản bảo hiểm tối ưu với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện triển khai một số

nghiệp vụ bảo hiểm mới mà Công ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh có ưu

thế: bảo hiểm đổ vỡ máy móc, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm chi phí y tế mức

trách nhiệm cao…

Cơng ty cần tính tốn và phân bổ lại rủi ro bảo hiểm nhóm trong bảo hiểm

cho các đối tượng hưu trí theo hướng tăng phí bảo hiểm và đồng nhất mức trách

nhiệm bảo hiểm giữa rủi ro chết do nguyên nhân tai nạn và nguyên nhân khác. Tăng70phí đối với các xe ơ tơ có nguy cơ rủi ro cao, xe hay tai nạn, không nhận bảo hiểm

cho các xe đã quá cũ, các đối tượng này nếu nhận bảo hiểm phải tăng phí.

Đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm

Công ty bảo hiểm Quân đội ( MIC) Bắc Ninh cần lựa chọn và có được một

hệ thống phân phối phù hợp nhằm duy trì và tăng thị phần của mình, đặc biệt trong

mơi trường cạnh tranh. Thực tế cho thấy cần thiết phải kết hợp cả hai hình thức bán

hàng trực tiếp và qua trung gian.

Đối với bán hàng trực tiếp nên nhằm vào thị trường là các doanh nghiệp nhà

nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức liên quan… Đây là những khách

hàng có doanh thu lớn, các nghiệp vụ phức tạp có sự cạnh tranh cao và đòi hỏi

người khai thác có trình độ, độ tin cậy cũng như tiếp cận được nhiều nguồn thông

tin trong khai thác và tái tục bảo hiểm.

Đối với việc bán hàng qua trung gian cũng cần duy trì và áp dụng kết hợp

giữa mơi giới và đại lý.

Việc bán hàng qua môi giới nên áp dụng với các khách hàng có liên quan

đến yếu tố nước ngồi mà việc khai thác trực tiếp của Cơng ty bảo hiểm Quân đội

( MIC) Bắc Ninh không thực hiện được hoặc với các dự án lớn đầu tư tại tỉnh Bắc

Ninh qua việc nắm bắt kịp thời các thông tin về khách hàng, phối hợp với Tổng

công ty trong xử lý thông tin và khai thác dịch vụ.

Đối với hoạt động của đại lý cũng cần áp dụng và kết hợp giữa đại lý chuyên

nghiệp và bán chuyên nghiệp. Đối với đại lý chun nghiệp, cơng ty cần tìm giải

pháp xây dựng hệ thống đại lý chuyên nghiệp nhằm thực hiện phủ kín địa bàn, đi

sâu khai thác vào khu vực dân cư coi đây là nhiệm vụ chiến lược và giải pháp cơ

bản nhằm đạt mục tiêu "tăng trưởng".3.2.2. Nhóm giải pháp trong quản lý các khoản chi phí kinh doanh

*Các giải pháp về chi bồi thườngĐể quản lý tốt khoản mục chi này, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần

thực hiện tốt các nội dung:

Một là, làm tốt công tác đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận bảo hiểm71Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần làm tốt công tác đánh giá rủi ro

trước khi chấp nhận bảo hiểm nhằm thực hiện tốt nguyên tắc sàng lọc, phân chia

phân tán rủi ro để loại bỏ những rủi ro chắc chắn xảy ra hoặc độ trầm trọng của rủi

ro là quá lớn cũng như kiểm soát được rủi ro và tránh kẽ hở cho những hành vi trục

lợi bảo hiểm.

Đối với nghiệp vụ đơn giản có thể đánh giá rủi ro gián tiếp thơng qua các

thông tin thu lượm được khi người tham gia bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm. Các

nghiệp vụ bảo hiểm phức tạp, nghiệp vụ liên quan đến tái bảo hiểm, các khách hàng

hay các nghiệp vụ có biểu hiện trục lợi, công ty cần thu thập đầy đủ các thông tin về

khách hàng, về đối tượng bảo hiểm, trực tiếp thảo luận, đánh giá rủi ro với người

yêu cầu bảo hiểm, qua đó cân nhắc và lựa chọn các rủi ro có thể chấp nhận bảo

hiểm.

Hai là, thực hiện tốt công tác giám định và bồi thường

Trong công tác giám định, cần đánh giá đúng mức độ thiệt hại và ngăn ngừa

hiện tượng trục lợi. Phối hợp tốt với các khách hàng trong khâu khắc phục hậu quả

tai nạn ban đầu. Đối với các trường hợp phức tạp liên quan đến các vấn đề kỹ thuật,

các vụ trách nhiệm liên quan đến nhiều đối tượng cần tiến hành thuê các cơ quan

chuyên môn giám định hoặc điều tra, xác minh. Đối với những trường hợp tổn thất

tài sản, đặc biệt là các tổn thất lớn phải sửa chữa, Công ty phải quản lý chi phí từ

khâu dự tốn cũng như trong cả quá trình sửa chữa nhằm hạn chế thất thốt trong

việc trả tiền bảo hiểm.

Trong cơng tác trả tiền bảo hiểm, cần nâng cao chất lượng công tác trả tiền

bảo hiểm đảm bảo chính xác nhanh gọn, tăng cường việc bồi thường trực tiếp ngay

sau khi sự kiện xảy ra có điều kiện giải quyết ngay nhất là các đối tượng chính sách.

Kết hợp với ngành Giáo dục, Bảo hiểm xã hội hiện chi trả ngay sau khi đối tượng

qua đời. Muốn vậy, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần nâng cao trình độ

chun mơn và trách nhiệm cá nhân cùng với việc phân cấp, giao quyền cho cán bộ

và các phòng ban.72Đối với trả tiền bảo hiểm trực tiếp: Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh nên

quy định thời gian trả tiền thông qua giấy báo và giấy hẹn với khách hàng. Mẫu

biểu hóa và đơn giản các thủ tục trong hồ sơ yêu cầu trả tiền đồng thời quản lý tốt

hồ sơ.

Đối với trả tiền gián tiếp: do đặc thù của hoạt động bảo hiểm trên địa bàn

tỉnh, đặc biệt là trong nghiệp vụ bảo hiểm con người, để tránh tình trạng đại lý, cộng

tác viên trả tiền chậm, bớt xén tiền của khách hàng có thể thơng qua đại lý chun

nghiệp trả tiền đến các đầu mối của người được bảo hiểm, chẳng hạn trong bảo

hiểm học sinh trả tiền đến trường, bảo hiểm con người trả tiền đến cơ quan, các đối

tượng bảo hiểm xã hội trả tiền đến gia đình.

Ba là, làm tốt cơng tác phòng chống khiếu nại, gian lận

Trong thực tế, hiện tượng trục lợi có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt khi

triển khai hoạt động đại lý chuyên nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh

doanh, do vậy, cần làm tốt cơng tác phòng chống khiếu nại gian lận nhằm giảm bớt

những khoản không đáng phải bồi thường, giảm bớt những thất thoát trong việc bồi

thường và trả tiền bảo hiểm. Đây được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng

cao hiệu quả kinh doanh.

Tăng cường sự phối hợp giữa Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh với các

đơn vị bảo hiểm thành viên khác trong hệ thống tài chính, bảo hiểm và các cấp

chính quyền, các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các trường hợp gian lận. Phối

hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành có biện pháp xử lý đối với các

trường hợp gian lận đã phát hiện.

Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần gắn chặt hơn nữa việc tăng trưởng

với chỉ tiêu hiệu quả trong tiêu thức thi đua, có chế độ khuyến khích thỏa đáng

trong cơng tác phòng chống gian lận với các phòng ban và cán bộ trong công ty.

Tăng cường các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn

cũng như hạn chế các thất thoát trong việc trả tiền bảo hiểm.

* Các giải pháp về quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp73Thực tế trong năm qua, chi phí quản lý doanh nghiệp bình qn là 15%. Đây

là khoản mục chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, do vậy cùng với

việc quản lý chi bồi thường Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần quản lý tốt

chi phí quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt cần quản lý chặt chẽ và có hiệu quả các chi

phí thường có sự biến động dưới tác động chủ quan như:

Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm chi phí vật liệu văn phòng phẩm, chi phí

điện nước, bưu điện phí. Cơng ty nên quy định, giao định mức cho các phòng ban

theo doanh thu và cơng việc được giao, thực hiện quyết tốn hàng năm đồng thời có

chế độ khuyến khích các phòng ban sử dụng tiết kiệm chi phí.

Đối với chi đào tạo và học nghề của đại lý: Công ty cần thực hiện tốt công

tác sơ tuyển đại lý, giao cho cán bộ đào tạo sơ bộ và giao việc thực tế để đánh giá

đại lý đạt yêu cầu ở từng địa bàn trước, sau đó lựa chọn đại lý tâm huyết, đạt yêu

cầu để đào tạo bổ sung kiến thức và đào tạo nâng cao tại cơng ty.

Đối với chi phí tun truyền, quảng cáo, tiếp khách, giao dịch, hội nghị cần

phải sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Trong các năm qua, khoản

mục này tại Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh đều vượt định mức được Tổng

công ty giao và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu các khoản mục chi kinh

doanh. Muốn vậy, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần đưa ra các định mức

chi hợp lý và sát thực tế với các phòng ban trong Cơng ty và định hướng cho cán bộ

trong công ty cân nhắc đến hiệu quả giữa chi phí bỏ ra so với dịch vụ đem lại để sử

dụng hợp lý nhất khoản mục chi phí này.3.2.3. Nhóm giải pháp trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và

phục vụ kinh doanh

* Giải pháp về mơ hình tổ chức

Với mơ tình tổ chức bộ máy như hiện nay khiến cho công việc giữa các bộ

phận bị chồng chéo, lãng phí và kém hiệu quả. Cơng ty cần tham mưu với Tổng

cơng ty xây dựng mơ hình tổ chức phù hợp hơn, tăng cường thêm vai trò của các bộ

phận chức năng, phát huy việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận, tách biệt hai lĩnh74vực công việc khai thác và giám định bồi thường nhằm đảm bảo tính khách quan,

trung thực trong hoạt động

* Giải pháp về công tác nhân lực

Cần coi trọng yếu tố con người, lấy đó làm nhân tố quyết định để phát triển

kinh doanh từ khâu kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, cán bộ điều hành đến khâu

tổ chức tuyển chọn, đào tạo đội ngũ khai thác viên tiến hành theo đúng thủ tục và

quy trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên mơn cũng như có các chính sách đãi ngộ hợp

lý theo sự cống hiến của từng cán bộ.

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã khẳng định nguồn vốn chủ

yếu và quan trọng nhất là con người- khả năng lao động (đặc biệt là năng lực, trí

tuệ), tinh thần lao động, trách nhiệm, tinh thần và khả năng hợp tác trong cơng việc,

phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử với khách hàng… Khi bước vào nền kinh tế tri

thức, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và dưới tác động của tiến trình hội nhập,

nguồn vốn nhân lực ngày càng khẳng định vị trí tối quan trọng trong doanh nghiệp.

Vì vậy, việc đầu tư đào tạo con người của doanh nghiệp bảo hiểm là đầu tư cơ bản

và mang tính chiến lược. Chính vì vậy, Cơng ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần

sắp xếp và tạo điều kiện để cán bộ tham gia các lớp đào tạo do ngành, các tổ chức

chuyên môn tổ chức. Công ty cũng có thể tổ chức các lớp học cho tồn thể cán bộ

và đại lý của mình thơng qua mời các giảng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực

liên quan đến hoạt động bảo hiểm như: nguyên lý bảo hiểm, đánh giá rủi ro,

marketing, luật áp dụng, đạo đức nghề nghiệp… với các chương trình đào tạo và

giáo trình cần đảm bảo tính thực hành cao, phục vụ đắc lực cho hoạt động tác

nghiệp hàng ngày.

Ban hành quy chế lương, thưởng phù hợp và có tính chất kích thích, khuyến

khích cán bộ, đại lý tích cực tăng cường hoạt động khai thác mang lại doanh thu,

nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Cơng ty, từ đó nâng

cao thu nhập cho cán bộ và hệ thống đại lý.

* Xây dựng và thực hiện văn hóa trong kinh doanh75Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, xuất phát từ đặc điểm trong hoạt động

kinh doanh bảo hiểm ngồi các yếu tố về phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, các

kênh phân phối có hiệu quả, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần thực hiện tốt

văn hóa trong kinh doanh theo phương hướng coi khách hàng là trung tâm của

mọi hoạt động, mọi quá trình như quan hệ với khách hàng và các đối tác, đánh giá

rủi ro, bồi thường… Văn hóa kinh doanh ở đây thể hiện ở tư tưởng phát triển,

phong cách phục vụ, tiếp xúc với khách hàng, với bạn hàng của từng cán bộ.

Để gây ấn tượng, kéo khách hàng về mình, ngơn từ mà cán bộ, đại lý của

cơng ty sử dụng phải lịch thiệp, chuẩn mực thể hiện rõ sự tôn trọng khách hàng,

đồng thời cũng thể hiện rõ sự cảm thông chân thành đối với những thiệt hại, tổn thất

mà khách hàng gặp phải. Việc sử dụng ngôn từ thô lỗ, bất lịch sự, gây ức chế cho

khách hàng ngay cả khi khách hàng có thái độ khơng đúng mực là việc khơng nên

làm vì nó sẽ tạo hình ảnh xấu của cơng ty trước cơng chúng.

* Trang bị đầy đủ và sử dụng có hiệu quả các phương tiện phục vụ kinh

doanh

Mặc dù đã có những phát triển đáng kể, sản phẩm của các doanh nghiệp bảo

hiểm phi nhân thọ vẫn tương đối giống nhau như các sản phẩm bảo hiểm truyền

thống, chính điều này cộng với tính chất tái tục hàng năm của bảo hiểm phi nhân

thọ, quyền năng của khách hàng là khá cao do khách hàng có thể chuyển tham gia

bảo hiểm một cách dễ dàng sang doanh nghiệp khác cùng với điều kiện bảo hiểm

tương đương mà khơng mất chi phí chuyển đổi nếu họ không tiếp tục tái tục hợp

đồng.

Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, xu thế hội nhập và tồn cầu

hóa, doanh nghiệp bảo hiểm đều phải chú trọng đến việc đầu tư, phát triển và nâng

cấp đủ và hợp lý nhất hệ thống công nghệ thơng tin của mình theo hướng hiện đại

và tiết kiệm. Cần khai thác có hiệu quả việc ứng dụng cơng nghệ thông tin để quản

lý khách hàng, quản lý hợp đồng bảo hiểm. Các chương trình phần mềm phải mang

tính chất thực tiễn và hợp lý. Ngoài việc thực hiện cơng tác thống kê, chương trình

phải có phần nhắc người khai thác khi có hợp đồng, đơn bảo hiểm đến kỳ tái tục.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Bối cảnh kinh tế mới và định hướng của Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) Bắc Ninh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×