Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cho 2 số dương thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho 2 số dương thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

2 2

1

1

1

 3 3 2

 2

 2

2

2

2

x

y

z

x  xy  y

y  yz  z

z  zx  x 2P4

4

5. Cho x, y là các số dương thoả mãn điều kiện x  y P1

 2  xy . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

xy2

2

3

.

2

2

1  x 1  y 1  2 xy6. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1. Các điểm M , N lần lượt trên các cạnh AB và AC sao choAM  x, AN  y và ( DMN )  ( ABC ) .

a) CMR: x  y  3 xy .

b) Tính diện tích tồn phần của tứ diện ADMNtheo x, y .c) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của diện tích tồn phần trên.SỬ DỤNG ĐA THỨC ĐỂ ĐÁNH GIÁ

CÁC HÀM SỐ MŨ, LƠGARÍT VÀ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

a) Một số bất đẳng thức cơ bản

+ Bất đẳng thức (1) (BĐT Becnulli):a  1, x �1(1  a) x �1  x.a

Đẳng thức xảy ra khi hoặc+ Bất đẳng thức (2):+ Bất đẳng thức (3):x  1 hoặc a  0 .1

�e x �x  1

1 xx  1ln( x  1) �xx  1Dấu bằng của các bất đẳng thức trên đều xảy ra khi và chỉ khi

(Chú ý: Một phần BĐT (2) còn mở rộng hơn nữa:

b) Bài tập

Bài 1:e x �x  1x  0.

x �R )Cho các số thựcx, y , zthỏa mãnx  y  z  0.P  3|x  y|  3| y  z|  3|z  x|  6 x 2  6 y 2  6 z 2Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:(Đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 khối A, A1).Phân tích:

Ta sẽ đánh giá3t (t �0) , nhưng vì chỉ có điều kiện t �0Áp dụng BĐT (2) ta được:nên ta sẽ không sử dụng bất đẳng thức Becnulli.3t �ln 3.t  1 . Bất đẳng thức này rất chặt với t

3t �ln 3.t  1 �t  1 ,không đẹp nên ta sẽ làm thêm một bước nữaxấp xỉ 0, tuy nhiên giá trịln 3khi đó ta đưa về một bài tốn quenthuộc với học sinh cấp 2.

Giải:

Với phân tích như trên ta có:P�

| x  y |  | y  z |  | z  x |  6 x2  6 y 2  6 z 2  3

Đặta | x  y |, b | y  z |, c | z  x | , và chú ý đẳng thức( x  y  z )2  3( x 2  y 2  z 2 )  ( x  y ) 2  ( y  z ) 2  ( z  x ) 2

suy raP �a  b  c  2a 2  2b 2  2c 2  3

Cuối cùng ta sẽ chứng minha  b  c � 2a 2  2b 2  2c 2(1) � (a  b  c) 2 �2a 2  2b 2  2c 2

� a(b  c  a )  b(c  a  b)  c (a  b  c) �0

(Điều này là hiển nhiên vì

Vậyb  c �a , c  a �b , a  b �c ).P �3 . Đẳng thức xảy ra: P  3 � x  y  z  0 .Bài 2:

2

y 2 y  23

�x  xy  5 x  5 y  3

.

�2

x 2 2 x  2

3

�y  xy  5 y  5x  3

2Giải hệ phương trìnhPhân tích:

Ta dự đoán:(1). Đây là một BĐT đơn giản:3x22 x2 3y22 y  2 6 �x 2  y 2  2 xy(1)Tương tự bài thi tuyển sinh đại học khối A năm 2012, ta thử dùng BĐT (2) để đánh giá3x22 x2�ln 3.( x 2  2 x  3)3y22 y 2�ln 3.( y 2  2 y  3) .Đến đây sẽ bế tắc vì khơng chứng minhđược BĐT:ln 3.( x 2  2 x  3)  ln 3.( y 2  2 y  3)  6 �x 2  y 2  2 xy

Vì vậy ta chuyển sang sử dụng BĐT Becnulli để đánh giá hai biểu thức3x22 x23y22 y 2 .Khi đóđể chứng minh BĐT (1) chỉ còn phải chứng minh:1  2( x 2  2 x  2)  1  2( y 2  2 y  2)  6 �x 2  y 2  2 xy

x 2  y 2  2 xy  4 x  4 y  4 �0Điều này là rất dễ dàng.

Giải:

Cộng hai phương trình vế theo vế:x 2  y 2  2 xy  3 y

Do3x222 y 2 3x22 x 2x 2  2 x  2  ( x  1)2  1 �12 x2 (1  2) x22 x  26(1)nên áp dụng BĐT Becnulli ta có:�1  2( x 2  2 x  2)(2)Hoàn toàn tương tự:3y2 y 2 (1  2) y22 y  2�1  2( y 2  2 y  2)(3)Cộng hai đẳng thức vế theo vế:3x22 x 2 +Suy ra3y22 y 23xDẫn đến VT(1)2�2 x 2  2 x 2  4 x  4 y  10

=x2 y 2  2 xy  ( x  y )2  4( x  y )  10=x2 y 2  2 xy  ( x  y  2)2  62 x 2 +3y22 y 2�x 2  y 2  2 xy  6�VP(1). Đẳng thức xảy ra khi x  y  1 , thử lại đây cũng là cặp nghiệm duy nhất của hệphương trình đã cho.Bài 3:

Cho các số thựcx, yx  2 y  4 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:thỏa mãnP x16 2

y  4  ln( x  2 y  4)

3Giải:

Ta cóln( x  2 y  4)  ln(1  x  2 y  5) �x  2 y  5Suy raP�16 2

y  4  2y  5 .

316 2

4

1

y  4  (4 y 2  4 y  1)  ( y 2  4 y  3)  (2 y  1) 2  (2 y  3) 2

3

3

3

16 2

y  4 �(2 y  1) 2

3Suy raP �6 . Đẳng thức xảy ra:16 2

y  4 �2 y  1

3

�x  2 y  5 �

�x  2

P6��

3 � �y  3 .

�y  22Bài 4:Giải bất phương trìnhGiải: Điều kiện2x  1

ln

 1  x  2x .

|x|x  0.Bất phương trình tương đương với:ln(2 x  1)  2 x  1  ln x  x� 2x  1  x

Áp dụng bất đẳng thức Becnulli:

+ Nếux  1: 2 x  (1  1) x  1  x .+ Nếu0  x  1: (1  x)1x 1  1  2 � 2x  1  x .Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

2. Hàm số lượng giácx �(0;1) .a) Bất đẳng thức cơ bản:+sin x �x �t an x��

 x ��

0; �

� 2�+x2

cos x �1 

2 x �R

x  0.Dấu bằng của các bất đẳng thức trên đều xảy ra khi và chỉ khi

b) Bài tập

Bài 5:Chứng minh rằngcos x �1 x2

2 x �R .Giải:| x|

Bổ đề:  | x |�sin x � x �R .+ Trường hợpx � , x �

2

2+ Trường hợp0 �x + Trường hợp

2chính là một phần của bất đẳng thức cơ bản. x  0 � 0<-x 

� sin( x)   x � sin x  x   | x | .

2

2Vậy bổ đề đúng với mọiXét bổ đề vớilà hiển nhiên.x

:

2x �R .

sin 2x x22 4� 1  2sin 2x

x2

�1 

2

2� đpcm.

Bài 6:Cho( 2  x 2 ) x

x � , tùy ý. Chứng minh rằng sin x � 2

  x2Giải:

Đặtt  x . Bất đẳng thức (1) tương đương với:(1).t (2  t )(  t )

 sin t � 2

  (  t ) 2

Vớit �0dễ thấy:(2  t )(  t )

sin t � 2

t

  (  t ) 2(2  t )(  t )

�1

 2  (  t ) 2Kết hợp áp dụng bổ đề trong bài 5:sin t �t � đpcm.3. Bài tập rèn luyện

Bài 7: Cho các số thựcx, y , zthỏa mãnx  y  z  0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:P | 2 x  y |  | 2 y  z |  | 2 z  x |  ln( 14 x 2  14 y 2  14 z 2  1)

Bài 8: Tìm tất cả các giá trị củaasao cho bất đẳng thức sau đúng với mọix �0 :ln(1  x) �x  a.x 2

Bài 9: Giải bất phương trìnhBài 10: Chứng minh rằng

Bài 11: Chon( x  1)log 21 x  (2 x  5)log 1 x  6 �0

2n2x n  y n �n 1 x n1  y n1  x �R .là một số nguyên dương vàx, yx2

e  cos x �2  x 

2 x �R .xlà hai số thực tùy ý. Chứng minh rằng3 x

2Bài 12: Chứng minh rằng2sin x  2tan x �2Bài 13: Chứng minh rằng(tan x)sin x  (cot x)cosx �21��

 x ��

0; �.

� 2�

��

 x ��

0; �.

� 2�Bài 14: Chứng minh rằngx

2 �2  2

x

2

cos x  2sin

2sin x  2cos��

 x ��

0;

.

� 2�

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐTRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Phương pháp 1:

- Đối với những bài tốn có giả thiết abc = 1. Đặt .., ( x, y, z �0 ).

- Đối với dạng toán mà xyz = k3 với k là hằng số dương cho trước, tùy theo bài dạng

mà đổi biến cho phù hợp, thường có ba cách đổi biến cơ bản sau:

ka 2

kb 2

kc 2

;y 

;x 

Cách 1: Đặt x 

;

bc

ca

abCách 2: Đặt x kab

kbc

kca

;

y;

x;

c2

a2

b2Cách 3: Đặt x ka

kb

kc

; y  ;x  ;

b

c

aSau đây là một số ví dụ làm sáng tỏ điều này.Ví dụ 1. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

1

1

1

3a (b  1) b(c  1) c(a  1) 2Hướng dẫn.

x

yy

zz

x Nhận xét. a, b, c là các số thực dương và abc = 1 nên ta đặt a  ; b  ; c  , với

x, y, z là các số thực dương.

Ta có:1

1

1

31

1

1

3

�  x �y � y �z � z �x � 2

 1�

�  1� �  1�

a (b  1) b(c  1) c( a  1) 2

y �z � z �x � x �

�y �yz

zx

xy

3xy  zx yz  xy zx  yz 2Đây chính là BĐT Nesbit cho ba số dương xy, yz, zx, suy ra điều phải chứng minh.

Ví dụ 2. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

1�

1�

1�a 1  �

b 1  �

c  1  ��1b�

c�

a�

Hướng dẫn. Nhận xét. a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc = 1, nên ta đặt

ax

y

z

; b  ; c  , với x, y, z là các số thực dương.

y

z

xTa có:

( x  y  z )( y  z  x)( z  x  y )

1�

1�

1��1

a 1 �

b 1  �

c  1  ��1 �xyz

b�

c�

a� ( x  y  z )( y  z  x)( z  x  y ) �xyz(*)Đặt x  m  n; y  n  p; z  p  m . Khi đó

(*)  (m  n)(n  p )( p  m) �8mnp(**)Áp dụng BĐT Cơ–si cho hai số dương ta có:

m  n �2 mn ; n  p �2 np ; p  m �2 pm

Ba bất đẳng thức trên có hai vế đều dương nên nhân vế theo vế ta có bất đẳng thức

cần chứng minh. Dấu “=” xảy ra � a  b  c  1 .

Chú ý: Ta có thể chứng minh (*) theo cách sau đây:

Do vai trò x, y, z có vai trò như nhau, khơng mất tính tổng quát nên giả sử : x �y �z

> 0. Như vậy x – y +z > 0 và y – z + x > 0.

+ Nếu z – x + y �0 thì (*) hiển nhiên đúng.

+ Nếu z – x + y > 0, áp dụng BĐT Cơ–si cho hai số dương ta có:

( x  y  z )( y  z  x) �x ;( y  z  x)( z  x  y ) �y ;( z  x  y )( x  y  z ) �zNhân vế theo vế các bất đẳng thức trên, suy ra (*).

Vậy (*) đúng cho mọi x, y, z là các số thực dương, suy ra bài toán được chứng minh.

Phát hiện: Việc đổi biến và vận dụng (**) một cách khéo léo giúp ta giải được bài

tốn ở Ví dụ 3 sau đây:

Ví dụ 3. Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:

a

b

c

�1

a 2  8bc

b2  8ca

c2  8ab

Hướng dẫn.a

b

c

;

y;

z.

a 2  8bc

b 2  8ca

c 2  8ab Đặt x Ta thấy x, y, z đều dương và BĐT cần chứng minh trở thành S = x  y  z �1 .

2a

� a1

8bc

a2

2

xx

1Do=.

2

2

x2

a2

a 2  8bc

� a  8bc � a  8bc

Tương tự ta có:1

8ca

 1  2 ; 12  1  8a2b .

2

y

b

z

c�1�1�1

� 3

 1�

� 2  1� 8

� 2  1�

2�z�x�y

Suy ra:(1)Mặt khác nếu S = x + y + z < 1

�S 2 �

�S 2 �

�1�1�1

� �S 2 �

� 2  1 � > � 2  1�

thì: T = � 2  1�

� 2  1�

� 2  1�

�y 2  1�

�z

� �x

�x�z

�y

Ta thấy (S – x)(S – y)(S – z) =(x + y)(y + z)(z + x) �8xyz (theo (**) ví dụ 12) (2)

Với ba số dương x + y, y + z, z + x, ta lại có ( S  x)( S  y )( S  z ) �64 xyz(3)Nhân (2) và (3) vế với vế, ta được: ( S 2 – x 2 )( S 2 – y 2 )( S 2 – z 2 ) �83 x 2 y 2 z 2

�S 2

�S 2

�S 23

hay: � 2  1�

� 2  1��8 .

� 2  1�

�z�x�y

Từ đây suy ra: T > 83 mâu thuẩn với (1).

Vậy S = x + y + z �1, tức bài tốn được chứng minh.

Ví dụ 4. Cho x, y, z là các số thực khác 1 thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng:

x2 x  12y2y  12z2 z  12�1 .Hướng dẫn.

a2

b2

c2

Do xyz = 1 nên đặt x  ; y  ; x  . Khi đó BĐT thức cần chứng minh trở thành

bc

ca

ab

a4 a 2  bc 2b4 b 2  ca 2c4 c 2  ab 2�1 (*) . Áp dụng BĐT Svac-xơ ta có a b c  a  bc   b  ca   c  ab   a  bc    b  ca    c

a4b4222c422222 a b c 

 a  bc    b  ca    c

2cần chứng minh222 22222 ab 22 ab , để chứng minh (*) ta22 22222�1�  a 2  b 2  c 2  � a 2  bc    b 2  ca    c 2  ab  �  ab  bc  ca  �0 ln đúng. Bài tốn

22222được chứng minh.

Ví dụ 5. Cho x, y, z là các số khác – 1 thỏa mãn điều kiện xyz = 8. Chứng minh

rằng:

1 x  121 y  121 z  1213Hướng dẫn.

Do xyz = 8 nên đặt x aa42 2bc 2bb42 2ac 22ab

2bc

2ca

; y  2 ; x  2 , BĐT cần chứng minh trở thành

2

c

a

bcc42 2ab 21

� . Áp dụng BĐT Svac-xơ ta có

3 a b c  a  2bc   b  2ac   c  2ab   a  2bc    b  2ca    c

a42b42222c42222222 2

22 2ab 2, ta cần chứngminh: a b c 

 a  2bc    b  2ca    c

222222 2

22 2ab 22

2

2

2

1

� � 3  a 2  b 2  c 2  � a 2  2bc    b 2  2ca    c 2  2ab 

3� a 4  b 4  c 4  a 2b 2  b 2c 2  c 2 a 2 �2abc  a  b  c  . BĐT này đúng .Đến đây bài toán được chứng minh.

Ví dụ 6. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng:� 1 �

� 1 �

� 1 �

�x   1�

�y   1�

�z   1��1 .

� z �

� x �

� y �Hướng dẫn.

a

bb

cDo xyz = 1 đặt x  ; y  ; z c

với a, b,c là các số thực dương. BĐT đã cho trở

athành:

�a c �

�b a �

�c b �

�   1�

�   1�

�   1��1 �  a  c  b   a  b  c   b  c  a  �abc

�b b �

�c c �

�a a �Ta nhận thấy tổng 2 trong 3 số  a  c  b  ,  a  b  c  ,  b  c  a  là một số dương nên trong

ba số tồn tại ít nhất 2 số dương

Nếu trong ba số có 1 số âm thì 2 số còn lại dương nên BĐT a  c  b   a  b  c   b  c  a  �abc đúng

Nếu cả 3 số  a  c  b  ,  a  b  c  ,  b  c  a  dương thì

��

a c b�

 

  a b c  b c a �2 a  c  b   a  b  c   b  c  a  �abc2

 abc  (**)

 a  b  c   b  c  a �

�  b2

Ta có : 0   a  b  c   b  c  a  ��

4

20   b  c  a   a  c  b  �c 2

0   a  c  b   a  b  c  �a 2Nhân các BĐT dương cùng chiều ta được BĐT (**), do đó bài tốn được chứng

minh.

Ngược lại, đối với một số bài toán chứng minh bất đẳng thức mà các biểu thức (hoặc

biến đổi của nó) có chứa các biểu thức có dạng:

x

yy

zx y z

; ; , với x, y, z �0. Lúc này việc

y z xz

xđặt a  ; b  ; c  , với abc = 1 là một phương pháp hữu hiệu, sau đây là các ví dụ

minh chứng điều này:Ví dụ 7. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cho 2 số dương thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×