Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ

I. PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. TÍNH QUYẾT ĐỐN



Khi làm việc nhóm, việc có một định hướng cụ thể là điều quan trong nhất



đưa ra quyết định sai lầm đơi khi còn tốt hơn là khơng dám đưa ra quyết định



một người quản lý có tính quyết đốn cao sẽ dễ nhân được sự tơn trọng của nhân viêc hơn



2. TRUYỀN CẢM HỨNG



3. HỢP TÁC

Khả năng làm việc nhóm



Định luật 3 Newton:

"Khi vật A tác động lên vật B một lực thì vật B cũng tác động ngược lại vật A một lực"



“Delegation”



II. NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ



PGS TS Đặng Thành Hưng của ĐHSP Hà Nội :"Kỹ năng là năng lực

làm, Tri thức là năng lực nghĩ và Thái độ là năng lực cảm nhận"



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×