Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu hiện uy tín thực chất của nhà quản trị

Biểu hiện uy tín thực chất của nhà quản trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Uy tín kiểu dân chủ giả hiệu• Uy tín giả do sợ hãi

• Uy tín kiểu cơng thần

2. CÁC LOẠI• Uy tín giả do khoảng cách• Uy tín giả danh kiểu dạy khơnUY TÍN GIẢ

• Uy tín kiểu gia trưởng trịnh thượng• Uy tín giả danh do mượn ơ dù cấp trên3. Con đường và biện

pháp nâng caoDuy trì khát vọng và ý chỉ

lãnh đạo0102Thường xuyên kiểm tra và

tự phê bình03uy tín người

04Nâng cao uy tín qua các mối

quan hệlãnh đạo

Thực hiện dân chủ công khaiTài liệu tham khảo

1. TS. Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Trẻ, 2008.

2. Lorin Woolfe, Kinh thanh về Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Tri Thức, 2006.

3. Minh Ánh, Cẩm nang nhà quản lý, Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đồn hàng đầu thế giới, NXB Văn

hóa thơng tin, 2005.

4. Brian Tracy, 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, NXB Trẻ - FIRST NEWS, 2007.

5. Robin Sharma, Lãnh đạo không chức danh, NXB Trẻ.

6. Ashlee Vance, Elon Musk: Tesla, SpaceX Và Sứ Mệnh Tìm Kiếm Một Tương Lai Ngoài Sức Tưởng Tượng, NXB

ĐH Kinh Tế Quốc dân.

7. Walter Isaacson, Tiểu sử Steve Jobs, NXB Thời Đại.THANK YOU FOR PAYING

ATTENTION!20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu hiện uy tín thực chất của nhà quản trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×