Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Các giải pháp trực tiếp

B. Các giải pháp trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với vùng nông thôn rộng lớn cần hiện đại hố cơng nghệ truyền thốngvà

áp dụng các cơng nghệ phù hợp.5. Về cơ sở hạ tầng:

Phát triển và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nhất là điện và đường giao thông, tạo

điều kiện để đưa khoa học - kỹ thuật thông tin thị trường đến người sảnxuất, gắn

công nghiệp, dịch vụ với nơng nghiệp.6. Về chính sách vĩ mơ:

Tiếp tục hồn thiện và đổi mới chính sách kinh tế vĩ mơ của Nhà nước, trướchết là

chính sách tài chính, tiền tệ. Vai trò điều tiết vĩ mơ của Nhà nước đối với nềnkinh

tế trị trường chủ yếu nhờ vào việc sử dụng chính sách tài chính. Thơng quachính

sách này Nhà nước có thể tăng thuế đối với nháng ngành, nghệ, lĩnh vựckhông cần

thiết; ngược lại, giảm hoặc miễn thuế đối với những ngành nghề, dịchvụ thực sự có

ích cho nền kinh tế quốc dân, phục vụ đắc lưc cho q trình chuyểnđổi cơ cấu kinh

tế theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố.7. Về quan hệ quốc tế:

Phát triển kinh tế đối ngoại trên tất cả các ngành và lĩnh vực: thương mại, đầu tư,

hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, nhằm mở rộng thị trường, thu hút vốn,

khoa học công nghệ mới và kinh nghiệm phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nước ta. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố

nước ta cần nhiều vốn. Vì vậy, chúng ta cần tận dụng thời cơ thu hút các nguồn vốn

đầu tư,viện trợ, cho vay ưu đãi của các nước và tổ chức quốc tế.Trong khi tranh thủ và tập trung thu hút nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức

ODA, vốn vay của ADB,WB, cần chú ý sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả.

Thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào những ngành

và vùng trọng điểm có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế

cả nước, như công nghiệp, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao công

nghệ, muốn vậy, cần đơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép và miễn giảm thuế vào

nhóm ngành.C. Giải pháp cụ thể theo nhóm ngành:

Hồn thiện cơ chế chính sách, định hướng phát triển của từng ngành.

Với nông nghiệp:

-tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo hướng kinh tế thị

trường hiện đại.

Đẩy mạnh tăng năng suất cây trồng vật nuôi,tăng năng suất ruộng đất, năng

suất lao động, giảm chi phí.

Hồn thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển tồn diện trên

cơ sở chun mơn hóa, tập trung hóa.

Phát triển liên kết ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng

các vùng nguyên liệu vững chắc, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến.

Xây dựng các loại hình kinh tế phù hợp trong nơng nghiệp( vd mơ hình

VAC,..)

Thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển nơng nghiệp trong giai đoạn

2016- 2020: chính sách đầu tư, tín dụng, thị trường, ruộng đất,…

Bảo vệ môi trường sinh thái trong nông nghiệp theo hướng phát triển nông

nghiệp sinh thái, nơng nghiệp hữu cơ, nơng nghiệp sạch.Với cơng nghiệp:

- Tập trung phát triển các ngành cơng nghiệp có tiềm năng cạnh tranh trong

tương lai.

- Thu hút vốn, đầu tư nước ngồi để thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước.

- Thực hiện chính sách nhập khẩu cơng nghệ.Với dịch vụ:

--Đa dạng hóa các ngành dịch vụ, mở rộng thi trường tiêu thụ sản phẩm dịch

vụ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động ngành du lịch.

Nâng cao chất lượng, tăng về khối lượng và độ an tồn vận tải khách, hàng

hóa trên tất cả các loại hình vận tải, có biện pháp tích cực để giải quyết tốt

vấn đề vân tải hành khách công cộng ở các thành phố lớn.

Phát triền nhanh các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, kiểm tốn ngành

tư vấn pháp luật, dịch vụ trí tuệ, tin học,..Tài liệu tham khảo1. PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn- Ts Bùi Đức Tuân-2012- Giáo trình Kinh Tế Phát

Triển

2. Trang Tổng cục thống kê Việt Nam

3. https://voer.edu.vn/m/co-cau-kinh-te-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te/58a5e44444

4.https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507

5. http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-chuyen-dich-co-cau-nganh-kinh-te-voi-phat-trienkinh-te-viet-nam-giai-doan-1990-2005-82393/

6.http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-thuc-trang-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nganhnong-nghiep-viet-nam-1986-2002-79012/

7. http://luanvan.co/luan-van/de-tai-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-cua-viet-nam-thuctrang-va-giai-phap-17158/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Các giải pháp trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×