Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số ví dụ

Một số ví dụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Một số ví dụ5. Một số ví dụ-strategy5. Một số ví dụ

Ví dụ2: Sắp xếp dãy số cho trước.6. Tính chất• Một thuật tốn trong nhóm thuật tốn có thể thực thi chung với một giao

diện.• Tạo ra tập hợp các thuật toán để xử lý chức năng và lựa chọn thuật

toán đúng đắn nhất khi thực hiện chương trình.7. Ưu, nhược điểm

7.1. Ưu điểmChủ yếu tập trung vào hệ thống hố các thuật tốn có liên quan.

Dễ dàng thay đổi và mở rộng thuật tốn mà khơng ảnh hưởng đến client.

Các thuật toán khác nhau được xử lý tách rời nên dễ dàng quản lý.

Loại bỏ các câu lệnh điều kiện khi chọn một chiến lược phù hợp.

Sử dụng các thuật toán trên một giao diện.7. Ưu, nhược điểm

7.2. Nhược điểm• Tăng độ phức tạp của mã tổng thể do tạo nhiều lớp bổ sung.

• Client phải biết được sự khác biệt giữa các chiến lược để chọn một

chiến lược phù hợp.• Vấn đề giao tiếp giữa Strategy và Context.8. Các mẫu liên quan

8.2. Decorator• Decorator cho phép thay đổi bề ngoài của một đối tượng, một

strategy cho phép thay đổi ruột của đối tượng.8. Các mẫu liên quanmethod

• Template

• DecoratorTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số ví dụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×