Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Cấu trúc Decorator

5.1. Cấu trúc, các lớp/đối tượng tham gia:2/25/1985. Cấu trúc Decorator

5.2. Ý nghĩa và vai trò của từng lớp:2/25/19Component: giao diện (interface) chung để các đối tượng cần thêm chức năng trong quá trình chạy thì triển khai giao diện này.

ConcreteComponent : Một cài đặt cho giao diện Component mà nó định nghĩa một đối tượng cần thêm các chức năng trong quá trình chạy.

Decorator : một lớp trừu tượng dùng để duy trì một tham chiếu của đối tượng thành phần và đồng thời cài đặt các thành phần của giao diện.

ConcreteDecorator : Một cài đặt của Decorator, nó cài đặt thêm các thành phần vào đầu của các đối tượng thành phần.92/25/1910Giao diện IPizza là thành phần Component trong mẫu thiết kế Decorator,

nó chứa phương thức doPizza, đây là phương thức dùng để tạo ra một pizza

phù hợp.2/25/19112/25/19122/25/19132/25/19142/25/19152/25/19162/25/19176. Tính chất đặc thù

Chỉ gắn thêm chức năng mà không làm thay đổi cấu trúc đối tượng.

Chỉ sửa đổi nhiệm vụ chứ không làm thay đổi giao diện.2/25/1918Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×