Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V.Xác định hàm lượng CaO và MgO

V.Xác định hàm lượng CaO và MgO

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Nguyên tắc a. CaO

Chuẩn độ bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn trong môi trường KOH với chỉ thị

fluorexon. Tại điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh

quang sang vàng sáng:

→ +21.Nguyên tắc

 b. MgOChuẩn độ tổng và bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn trong môi trường đệm pH

= 10 với chỉ thị ETOO, tại điểm tương đương dung dịch chuyển từ đỏ nho

sang xanh lục

+ → Ca + 2

+ → Mg + 22.Cách tiến hành

a.Xác điịnh CaO

Loại bỏ keo silic và tạp chất không tanChuẩn độ bằng chỉ thịSự chuyển màu tại điểm tương đươngCa+ Ca +Dd chuyển màu từ xanh huỳnh quang sang vàng sángV (EDTA) tiêu tốnb.Cách tiến hành xác định MgO

Chuẩn độ tổng và bằng ETOOSự chuyển màu tại điểm tương đươngMgIn+ + HInDd chuyển từ màu đỏ nho sang xanh lục3.Cơng thức tính kết quả

a,Cơng thức xác định hàm lượng Cao

 

• %CaO = . 100%• Trong đó:

• V1 : thể tích DD EDTA dùng để chuẩn độ mẫu thật (ml)

• V2 :thể tích DD EDTA dùng để chuẩn độ mẫu trắng (ml)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.Xác định hàm lượng CaO và MgO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×