Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm và nguyên nhân

I. Khái niệm và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên nhân ô nhiễm (1)

Tự nhiênNhân tạo núi lửa Công nghiệp lũ lụt giao thơng bão Khai khống hạn hán sinh hoạt động đất phá rừng sóng thần… Khai thác năng lượngNgun nhân ơ nhiễm MT (2)Ơ nhiễm MT

• Nước

• Đất

• Khơng khí

• Khơng gianII. Ơ nhiễm mơi trường nước

Định nghĩa: ô nhiễm MT nước là sự thay đổi thành

phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt

động sống bình thường của con người và sinh vật.

Ơ nhiễm nước về các mặt:

 Vật lý

 Hóa học

 Sinh học

 Nhiệt độ

 Phóng xạ

Ơ nhiễm nước mặtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×