Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đẩy mạnh các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và các nước thành viên TPP

Đẩy mạnh các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và các nước thành viên TPP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dự báo về thay đổi tỉ trọng xuất khẩu ở Việt Nam

đến năm 2025Dự báo về thay đổi tỉ trọng nhập khẩu ở Việt Nam

đến năm 2025Dự đoán GDP các nước viên thành TPP năm 2025b) Xúc tiến đầu tư, hợp tác giáo dục,

khoa học, công nghệ, nâng cao khả

năng cạnh tranh trên trường quốc tế:Ưu tiên thu hút các dự án FDI có cơng nghệ hiện đại, tiết kiệm

ngun liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường

=> cải cách nền kinh tế ngày càng năng động, hiện đại hóa các

ngành dịch vụ và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.c) Nâng cao hiệu quả

trong chuỗi gíá trị tồn

cầu:

Các nước TPP chú trọng việc

trao đổi thơng tin, thúc đẩy hợp

tác đào tạo cho các DNVVN,

giúp DN tiếp cận thông tin, để

nắm bắt cơ hội từ TPP đem lại

=> thay đổi linh hoạt và mang

lại tính hiệu quả cho nền kinh

tế, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu

và chuyển dịch nền kinh tế. Từ

đó, Việt Nam có thể nâng cao vị

thế của mình trong chuỗi cung

ứng tồn cầu.4. Thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ, thị trường

xuất khẩu lớn nhất của nước ta:

Trong 7 tháng đầu năm 2012, Mỹ là

đối tác thương mại lớn nhất của

Việt Nam với tổng kim ngạch

xuất nhập khẩu đạt 13,9 tỷ USD

(chiếm 76,6% tổng kim ngạch

xuất nhập khẩu sang thị trường

châu Mỹ).

=> Việc Mỹ và Việt Nam đều tham

gia vào TPP sẽ tạo cơ hội cho

Việt Nam tăng cường mối quan

hệ thương mại với Mỹ, đặc biệt

là sự cải thiện trong các chính

sách hạn chế nhập khẩu.KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT

MAY CỦA VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU 20125. Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển

khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược

đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Tham gia vào TPP với tư cách là một

trong những thành viên sáng lập ra

hiệp định tự do mới này, vị thế của

Việt Nam sẽ được nâng cao, không

những trong khu vực mà còn cả trên

trường quốc tế.

=> Việt Nam có điều kiện tiếp cận

rộng hơn với nhiều thị trường trên

thế giới, đồng thời nâng cao tính

cạnh tranh và hợp tác hiệu quả hơn

với các quốc gia trong khu vực và

toàn cầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đẩy mạnh các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và các nước thành viên TPP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×