Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều khiển trong mạng quang

Điều khiển trong mạng quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều khiển trong mạng quang

• Mơ hình điều khiển xếp chồng:

– Mạng IP: lớp khách hàng

– Mạng WDM: nhà cung cấp dịch vụ mạng truyền tải vật lý

– Việc định tuyến, phát hiện, phân phối topo và các giao

thức báo hiệu trong mạng IP và mạng WDM là độc lập

– Truyền tải IP/WDM: một số thành phần mạng WDM phải

có địa chỉ IP và địa chỉ WDM IP chỉ nhìn thấy cục bộ

trong mạng WDM

– Hai giải pháp lựa chọn giao diện giữa mạng IP và mạng

WDM

• Hệ thống quản lý mạng WDM (NMS)

• Giao diện người sử dụng – mạng (UNI)

2/25/19237Điều khiển trong mạng quang

• Hệ thống quản lý mạng WDM (NMS)2/25/19238Điều khiển trong mạng quang

• Mơ hình xếp chồng UNI2/25/19239Điều khiển trong mạng quang

• Mơ hình điều khiển tăng lên

- Thông tin điều khiển

được chia sẻ giữa

các mạng IP và mạng

WDM nhưng mẫu

định tuyến trong các

mạng IP và mạng

WDM là riêng biệt

=> mơ hình liên miền

IP

- Các phần tử mạng

WDM được định địa

chỉ IP và địa chỉ

WDM IP được thống

nhất tồn cầu2/25/19240Điều khiển trong mạng quang

• Mơ hình điều khiển ngang hàng

- Thông tin điều khiển

được chia sẻ giữa

các mạng IP và mạng

WDM và mẫu định

tuyến trong các

mạng IP và mạng

WDM là giống nhau.

- Các mạng IP và

mạng WDM được

liên kết như một

mạng đơn, được

quản lý, điều khiển

và thiết kế lưu lượng

theo cách thức như

nhau.

2/25/19241Định tuyến và gán bước sóng

• Các kĩ thuật định tuyến và gán bước sóng ứng với mỡi kiểu

chuyển mạch quang OPS, OBS, OCS là khác nhau

• Tập trung vào kĩ thuật định tuyến và gán bước sóng cho OCS

• Khái niệm “đường quang”: kênh bước sóng nối nút nguồn và

nút đích thơng qua các nút trung gian

• Ràng buộc khi thiết lập đường quang:

– Tính liên tục bước sóng (Wavelength continuity): các kết nối chia sẻ

chung một sợi quang phải sử dụng những bước sóng khác nhau

– Gán kênh tách biệt nhau (Distinct channel assignment): mỗi kết nối

phải sử dụng cùng một bước sóng dọc theo tuyến của nó• Bài tốn chọn đường đi tốt nhất và lựa chọn bước sóng phù

hợp nhất gồm

– Định tuyến và gán bước sóng tĩnh (Static – RWA)

– Định tuyến và gán bước sóng động (Dynamic – RWA)

2/25/19242Định tún và gán bước sóng tĩnh

• Đăc điểm:

– Topo vât lý biết trước, cho trước tập các yêu cầu kết nối hoặc ma trận lưu

lượng tĩnh

– Thích hợp cho dạng trạng thái lưu lượng đã được biết trước và có tính ổn

định, sự thay đổi chỉ diên ra trong khoảng thời gian dài

– Đường dẫn và bước sóng được xác định trước cho từng kết nối, không phụ

thuôc vào sự thay đổi thơng tin trạng thái trên mạng• Mục tiêu:

– Tối thiểu hố số bước sóng cần sử dụng

– Hoặc tối đa số kết nối có thể thiết lập ứng với một số lượng bước sóng và

một tập kết nối cho trước• Bài tốn định tuyến: đường ngắn nhất, đường ít nghen nhất

• Bài tốn gán bước sóng: tơ màu đồ thị (thuật toán longest-first,

thuật toán largest-first)

2/25/19243Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều khiển trong mạng quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×