Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Giới thiệu chung:

• Ghép kênh theo bước sóng (WDM):

 Ghép kênh theo tần số trong miền quang

 Cho phép truyền tải nhiều kênh thông tin quang trên

cùng một sợi quang2/25/1934Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Giới thiệu chung:

• Ghép kênh theo bước sóng (WDM):

 Dải bước sóng có thể sử dụng cho WDM phụ thuộc vào

chủ yếu phổ suy hao sợi quang2/25/1935Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Sơ đồ khối tổng quát

2/25/19Bô phát quang: nguồn laser đoi hoi phổ hep, bước sóng ổn định và chính xác

Bơ thu quang: tương tự như hê thống đơn kênh

Sợi quang: sợi quang NZDSF

Bô khuyếch đại quang: bô khuyếch đại EDFA, bô khuyếch đại Raman

Bô tách/ghép bước sóng: couplers, filters, AWG,...

36Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Các tham số hê thống WDM

 Số lượng kênh bước sóng N

 Khoảng cách giữa các kênh bước sóng 

 Băng thơng sử dụng của hệ thống N x 

 Tốc độ truyền tin trên mỗi kênh bước sóng B

 Dung lượng của hệ thống N x B

 Dung lượng truyền dẫn của hệ thống N x B x L

 Hiệu suất sử dụng kênh bước sóng B/

#1#2#k …# N-1#NCơng suất

quang~B

Bước sóng 



Băng thơng sử dụng của hệ thống2/25/1937Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Phân loại hê thống WDM

– Dựa trên số lượng sợi sử dụng2/25/1938Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

• Phân loại hê thống WDM

– Dựa trên khoảng cách kênh bước sóng: CWDM (Ghép kênh

theo bước sóng mât đơ thấp) và DWDM (Ghép kênh theo

bước sóng mât đơ cao)

– Sự phân chia các băng tần bước sóng sử dụng• Original Band (O-Band): 1260-1360 nm• Conventional Band (C-Band): 1530-1565 nm• Extended Band (E-Band): 1360-1460 nm• Long Band (L-Band): 1565-1625 nm• Short Band (S-Band): 1460-1530 nm• Ultra-long Band (U-Band): 1625-1675 nm2/25/1939Nguyên lý ghép kênh WDM

- CWDM: Các khuyến nghị ITU-T G.694.2 và G.69518 bước sóng từ O- đến L-Band

Sử dụng cho các ứng dụng mạng truy nhập/LAN/MAN

Khoảng cách bước sóng rộng: 20 nm

Dung sai độ dịch phổ đối với nguồn quang rộng hơn:  2 nmCác bước sóng 1310,

1490 và 1550 nm cơ

bản sử dụng cho FTTP2/25/1940Nguyên lý ghép kênh WDM

- DWDM: Khuyến nghị ITU-T G.694.1

• Sử dụng cho các dịch vụ tốc độ cao MAN/WAN trong các dải

S/C/L Bands

• Khoảng cách kênh (bước sóng) hẹp: 100 tới 12.5 GHz (0.8 –

0.1nm tại 1550 nm)

• Các nguồn quang đòi hởi nghiêm ngặt ổn định nhiệt độ và bước

sóng

• Dung sai độ dịch phổ đối với nguồn quang:  0.02 nm (cho

khoảng cách kênh 25 GHz)2/25/1941Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2- Nguyên lý ghép kênh WDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×