Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Các yếu tố tạo ra tăng trưởng

d. Các yếu tố tạo ra tăng trưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Lao động: 103.263.388 người (2005); Mexico được coi là một quốc gia với dân số trẻ, với khoảng 50%

dân số có độ tuổi dưới 25; Một đặc điểm nổi bật của dân số México là mức gia tăng dân số rất nhanh.

Lực lượng lao động ước tính khoảng 38 triệu người, trong đó:18.00%58.00%24.00%nơng nghiệp

cơng nghiệp

Dịch vụ• TFP: Năng suất các yếu tố tổng hợp – Total Factor Productivity (TFP) phản ánh sự đóng góp của các yếu

tố vơ hình như kiến thức- kinh nghiệm- kỹ năng lao động, cơ cấu lại nền kinh tế hay hàng hoá – dịch vụ,

chất lượng vốn đầu tư mà chủ yếu là chất lượng thiết bị công nghệ, kỹ năng quản lýe. Tỉ trọng lao động làm việc trong nghành nông nghiệp trong tổng lực lao động xã hội

f. Vốn đầu tư (% của GDP)

Vốn đầu

tưnông

(% của

GDP) trong tổng lực lao động

Tỷ trọng lao động làm việc trong

ngành

nghiệp

14.924.44%14.3

23.47%23.39%13.5

13.122.30%2005200513.522.91%13.1

22.06%2006 2006200720072008

2008g. Tỉ lệ người lớn biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) năm 2010: 93,069%2009

20092010 2010h. Hệ số GINI

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43HỆ SÔ GINI51.11

48.0148.2348.1320062008201046.320042005i. Chỉ số phát triển con người năm 2010: 0,770

k. Tuổi thọ bình quân năm 2010: 76,85. SO SÁNH TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

Việt NamMexico- Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, phụ thuộc- Kinh tế Mexico là một trong những nền kinh tế lớncao vào xuất khẩu thơ và đầu tư trực tiếp nước ngồi;nhất thế giới, đứng thứ 11 đến 13 trên thế giới.- Nền kinh tế lớn thứ 6 ở Đông Nam Á trong số 11 quốc- Các ngành công nghiệp hiện đại và lĩnh vực dịch vụgia Đông Nam Á; lớn thứ 48 trên thế giới xét theo quyphát triển nhanh, và quyền sở hữu tư nhân ngày càngmô tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa (2013) và đứngđược tôn trọng.thứ 128 xét theo tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa bình - Gần đây, Quốc hội Mexico đã thơng qua các chương

• “Xét

về trình độ phát triển, Việt Nam đi chậm hơn Mexico khoảng trên

quân đầu người.

trình cải cách quan trọng về thuế, trợ cấp và tư pháp, cải

dưới

40 năm” ????

- Từ khi thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986, kinh tế cách về ngành công nghiệp dầu mỏ hiện đang được thảo

Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳluận.một nền kinh tế nào khác trừ Trung Quốc, với tốc độ- Theo Forbes Global danh sách 2000 công ty lớn nhấttăng trưởng GDP bình quân đầu người hàng năm làthế giới trong năm 2008, Mexico đã có 16 cơng ty trong5,3%.danh sách.- Trong thời gian từ năm 2005-2010, kinh tế Việt Nam tăng 7% mỗi năm.

 Câu 2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam thời gian

qua và cho nhận xét về xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành của Việt Nam.

1. Thực trạng cơ cấu ngành kinh tế của nền kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay.

1.1 Giai đoạn 1986-1990.

 19861987198819891990I. Tỷ lệ tăng GDP (%)2,333,645,984,695,11. Nông -lâm -ngư nghiệp2,39-0,523,946,771,572. Công nghiệp - xây dựng10,289,155,29-2,812,873. Dịch vụ-2,835,259,097,6110,81II. Cơ cấu ngành (%)1001001001001001. Nông -lâm -ngư nghiệp36,1140,5646,338,7438,742. Công nghiệp - xây dựng30,0628,3623,9622,6722,6733,3831,0829,7438,5938,593. Dịch vụ•Bảng 1.1: Tăng trưởng và cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 1986-1990Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Các yếu tố tạo ra tăng trưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×