Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC CỌC TRONG ĐƯỜNG CONG ĐỨNG

4 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC CỌC TRONG ĐƯỜNG CONG ĐỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 10. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc

404710.4.2 Phương phap căm đương cong đưng va cac toa đô trung gian

Đường cong được cắm theo dạng Parabol. Các cọc đặc trưng được cắm của đường cong

đứng có ký hiệu là: DD(điểm đầu đường cong đứng), PG(điểm đỉnh Parabol của đường

cong đứng), DC(điểm cuối của đường cong đứng).

Bảng 10.69 Cơng thức tính tốn các thơng số trong đường cong đứng

Cac thông sô chung

RLDiLT;i 2  i1Đường cong đứng lồiL

2Đường cong đứng lõm2

X

Y  i1X 

2RX

; i Ci  Y '  i1 

RLTDD =LTDi –T; H DD =H Di –i1TLTDD =LTDi –T; H DD =H Di -i1TLTDC =LTDi +T; H DC =H Di +i 2 TLTDC =LTDi +T; H DC =H Di +i 2TLTPG =LTDD +|i1|T ; H PG  H DD Y  i1X 1 2

i R

2 1X22RX

; i Ci  Y '  i1 

RLTPG =LTDD +|i1|T ; H PG  H DD 1 2

i R

2 110.4.2.1 Đường cong đứng số 4KHO? NG CÁCH L?TÊN C? CC52TC213.350 .14

0 .200 .03Y = 3 2 .2 6 + 0 .00=32.260 .74

Y =3 1 .7 6 + 0 .08=31.84Y = 3 2 .1 7 + 0 .00=32.171 .28

Y =3 1 .5 2 + 0 .17=31.680 .231 .60

Y = 3 1 .3 7 + 0 .23=31.601.24%20.00C548.25C55D411.75C5620.0020.00C5712.36C583 2.40 3 2.26

3 2.50 3 2.303 2.20 3 2.173 1.80 3 2.033 1.10 3 1.843 0.40 3 1.683 0.00 3 1.602 9.80 3 1.552 9.30 3 1.4675.0020.00C53Y = 3 2 .0 1 + 0 .02=32.031 .75

Y =3 1 .3 7 + 0 .18=31.552 .60

Y =3 1 .3 7 + 0 .03=31.406.75 6.65DD42 8.80 3 1.402 8.60 3 1.382 8.50 3 1.372 8.40 3 1.37CAO Ð? T? NHIÊN2 .162 .780.00%

75.00Ð? D? C D? C

CAO Ð? THI? T K?Y =3 1 .3 7 + 0 .09=31.462 .87Y = 3 1 .3 7 + 0 .01=31.382 .97MSS:25.00Y = 3 1 .3 7 + 0 .00=31.37R=12097

L=150.00 Di=1.24%7.64 3.25X3DC4

C59Hình 10.25 Đường cong đứng số 4

Ta có các thơng số sau:

i1 = 0.00%; i2 = 1.24%

L =150m

RL

150 �100 12097(m)

i 2  i1

0  1.24SVTH: Trần Minh An-81000023-141-Chương 10. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc

Chi tiết phương pháp cắm đường cong đứng:

T-L 150 75(m)

2

2Bước 1: Xác định chiều dài đoạn T:

Bước 2: Xác định lý trình và cao độ của các đỉnh dốc.Theo (Bảng 10.5 Tọa độ các cọc tại các điểm đổi dốc), ta có:

LTD4 = Km1 + 108.25

HD4 = 31.37(m)

-Bước 3: Xác định lý trình, cao độ của các điểm DD, PG, DC của đường congđứng.LTDD4 = LTD4 – T = 1108.25 – 75 = 1033.25(m)

HDD4 = HD4 -i1T = 31.37 -0.00×75 =31.37 (m)

LTDC4 = LTD4 + T = 1108.25 + 75 = 1183.25(m)

HDC4 = HD4 + i2T = 31.37+ 0.0124×75 = 32.30(m)

LTPG4 = LTDD4 + |i1|R = 1108.25 + 0.00×12097= 1108.25(m)

1

1

H PG 4  H DD4  i12 R  31.37  �0.002 �12097  31.37(m)

2

2-Bước 4: Xác định cao độ của các cọc trung gian trong đường cong đứng:Khi gốc tọa độ nằm ở điểm đầu của đường cong đứng, phương trình đường cong lõm:

Y  i1X X2

X2

 0.00X 

2R

2 �12097Cao độ của các cọc trung gian được xác định như sau:

H Ci  H DD4  Y  H DD4  i1X Ci 2

2

X Ci

X Ci

 31.37  0.00X Ci 

2R

2 �12097 với XCi = LTCi – LTDDĐộ dốc dọc thiết kế tại các cọc trung gian:i Ci  Y '(X Ci )  i1 X

RBảng 10.70 Bảng cắm các cọc trung gian trên đường cong đứng số 4

Tên cọc

DD4 (PG4)

C52

TC2

C53

C54

C55

D4

C56

C57

C58

X3Lý trình

Km 1 + 33.25

Km 1 + 40.00

Km 1 + 46.65

Km 1 + 60.00

Km 1 + 80.00

Km 1 + 100.00

Km 1 + 108.25

Km 1 + 120.00

Km 1 + 140.00

Km 1 + 160.00

Km 1 + 172.36SVTH: Trần Minh An-81000023Cộng dồn

(m)

1033.25

1040.00

1046.65

1060.00

1080.00

1100.00

1108.25

1120.00

1140.00

1160.00

1172.36X

(m)

0.00

6.75

13.40

26.75

46.75

66.75

75.00

86.75

106.75

126.75

139.10Y

(m)

0.00

0.00

0.01

0.03

0.09

0.18

0.23

0.31

0.47

0.66

0.80HCi

(m)

31.37

31.37

31.38

31.40

31.46

31.55

31.60

31.68

31.84

32.03

32.17iCi

(%)

0.00%

0.06%

0.11%

0.22%

0.39%

0.55%

0.62%

0.72%

0.88%

1.05%

1.15%-142-Chương 10. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc

C59

DC4Km 1 + 180.00

Km 1 + 183.251180.00

1183.25146.75

150.000.89

0.9332.26

32.301.21%

1.24%10.4.2.2 Đường cong đứng số 520.00C70

DD5C71

TC320.00C7220.00C7311.41C74

PG57.94 6.10NC3C75

D5 ND413.9020.00C7620.00C7716.10C783.901 .29

1 .29

3 5.80 3 4.51

3 5.703 6.00 3 4.98

3 5.90 3 4.913 6.10 3 5.243 6.40 3 5.493 6.70 3 5.673 6.70 3 5.763 6.70 3 5.783 6.60 3 5.813 6.40 3 5.783 6.20 3 5.67

17.94100.003 5.82

0 .65 33 6.50

6.50 3 5.82KHO? NG CÁCH L?3 5.48

2 .06 33 5.90

6.00 3 5.513 5.70 3 5.23C AO Ð? T? NHIÊNY = 3 5 .0 3 -0 .05=34.98

Y = 3 4 .9 4 -0 .04=34.91Y = 3 5 .3 8 -0 .15=35.24

2.19%100.00CAO Ð? THI? T K?1 .02

0 .990 .860 .91

Y = 3 5 .8 2 -0 .33=35.491 .03

Y = 3 6 .2 6 -0 .59=35.67Y = 3 6 .5 7 -0 .81=35.760 .790 .92

0 .92

0 .94

Y = 3 6 .7 0 -0 .92=35.780 .68

0 .68

.59=35.82

Y = 3 6 .4 1 -0 .60=35.82Y = 3 6 .5 8 -0 .78=35.810 .62

1.47%Ð? D? C D? CTÊN C? CY = 3 6 .1 1 -0 .33=35.78MSS:30.00Y = 3 5 .8 2 -0 .15=35.67Y = 3 5 .5 2 -0 .04=35.48

Y = 3 5 .5 5 -0 .04=35.510 .47

0 .470 .42

0 .490 .53R=5450

L=200.00 Di=3.67%20.00C79

TD4DC5

C80Hình 10.26 Đường cong đứng số 5

Bảng 10.71 Bảng cắm các cọc trung gian trên đường cong đứng số 5

ĐƯỜNG CONG ĐỨNG SỐ 5

Y = i1X - X2/(2R) = 0.0148X - X2/10900

iCi = Y'(Xci) = i1 - X/R = 0.0148 - X/5450

HCi = HDD5 + Y

i1 = 1.48%i2 = -2.19%LTD5= Km 1 + 500.00LTPG5= Km 1 + 480.65HD5 = 36.71 mHPG5 = 35.82 mLTDD5 = Km 1 + 400.00LTDC5 = Km 1 + 600.00HDD5 = 35.23 m

Tên cọcLý trìnhDD5 (C70)

C71

TC3

C72

C73

C74

PG5

NC3

D5

C75

ND4

C76

C77

C78Km 1 + 400.00

Km 1 + 420.00

Km 1 + 422.06

Km 1 + 440.00

Km 1 + 460.00

Km 1 + 480.00

Km 1 + 480.65

Km 1 + 492.06

Km 1 + 500.00

Km 1 + 500.00

Km 1 + 506.10

Km 1 + 520.00

Km 1 + 540.00

Km 1 + 560.00SVTH: Trần Minh An-81000023Cộng dồn

(m)

1400.00

1420.00

1422.06

1440.00

1460.00

1480.00

1480.65

1492.06

1500.00

1500.00

1506.10

1520.00

1540.00

1560.00X

(m)

0.00

20.00

22.06

40.00

60.00

80.00

80.65

92.06

100.00

100.00

106.10

120.00

140.00

160.00HDC5 = 34.51 m

Y

HCi

(m)

(m)

0.00

35.23

0.26

35.49

0.28

35.51

0.45

35.67

0.56

35.79

0.60

35.82

0.60

35.82

0.58

35.81

0.56

35.79

0.56

35.79

0.54

35.77

0.45

35.68

0.27

35.50

0.02

35.25iCi

(%)

1.48%

1.11%

1.08%

0.75%

0.38%

0.01%

0.00%

-0.21%

-0.35%

-0.35%

-0.47%

-0.72%

-1.09%

-1.46%-143-Chương 10. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc

TD4

C79

DC5 (C80)Km 1 + 576.10

Km 1 + 580.00

Km 1 + 600.001576.10

1580.00

1600.00176.10

180.00

200.00-0.24

-0.31

-0.7134.99

34.92

34.52-1.75%

-1.82%

-2.19%10.4.2.3 Đường cong đứng số 6TÊN C? C9.13TC414.05C865.95X41 .6 41 .6 4Y = 3 0 .7 4 + 0 .1 2 = 3 0 .8 6Y = 3 0 .7 4 + 0 .0 0 = 3 0 .7 4Y = 3 0 .7 4 + 0 .1 6 = 3 0 .9 01 .5 91 .6 01 .5 6.7 44 ++ 00 .3

.3 23 == 33 11 .0

.0 67

YY == 33 00 .7Y = 3 0 .7 4 + 0 .0 5 = 3 0 .7 91 .2 51 .3 7

1 .3 6Y = 3 0 .7 4 + 0 .4 1 = 3 1 .1 50 .8 9

Y = 3 1 .0 0 + 0 .2 9 = 3 1 .2 9

20.00C8711.67C888.3319.13C89

D6

NC45.7814.22C90

ND520.00C912 9 .1 0 3 0 .7 42 9.10 3 0.742 9 .2 0 3 0 .7 92 9.30 3 0.862 9 .3 0 3 0 .9 02 9 .9 0 3 1 .1 53 0.40 3 1.293 1 .4 0 3 1 .5 73 1 .7 0 3 1 .6 73 2 .3 0 3 1 .9 13 2.70 3 2.093.33 10.87DD6

C850 .8 7 22 99 ..77 00 33 11 ..00 76KHO? NG C ÁCH L?0 .00%

75.0075.003 3.40 3 2.39

3 3.30 3 2.31C AO Ð? T HI? T K?0 .1 70 .0 32.19%Ð? D? C D? CC AO Ð? T ? NHIÊNY = 3 1 .4 3 + 0 .1 4 = 3 1 .5 7Y = 3 1 .5 7 + 0 .1 0 = 3 1 .6 70 .6 10 .3 9

Y = 3 1 .8 7 + 0 .0 4 = 3 1 .9 1MSS:25.00Y = 3 2 .0 7 + 0 .0 1 = 3 2 .0 9Y = 3 2 .3 1 + 0 .0 0 = 3 2 .3 11 .0 1

0 .9 9R=6849

L=150.00 Di=2.19%6.67C92DC6Hình 10.27 Đường cong đứng số 6

Bảng 10.72 Bảng cắm các cọc trung gian trên đường cong đứng số 6

ĐƯỜNG CONG ĐỨNG SỐ 6

Y = i1X + X2/(2R) = -0.0219X + X2/13698

iCi = Y'(Xci) = i1 + X/R = -0.0219 + X/6849

HCi = HDD6 + Y

i1 = -2.19%

i2 = 0.00%

LTD6= Km 1 + 771.67

LTDG6= Km 1 + 846.67

HD6 = 30.74 m

HPG6 = 30.74 m

LTDD6 = Km 1 + 696.67

HDD6 = 32.38 m

Tên cọc

DD6

C85

TC4

C86

X4

C87

C88

D6

C89

NC4

C90

ND5

C91

C92

DC6 (PG6)Lý trình

Km 1 + 696.67

Km 1 + 700.00

Km 1 + 710.87

Km 1 + 720.00

Km 1 + 734.05

Km 1 + 740.00

Km 1 + 760.00

Km 1 + 771.67

Km 1 + 780.00

Km 1 + 780.87

Km 1 + 800.00

Km 1 + 805.78

Km 1 + 820.00

Km 1 + 840.00

Km 1 + 846.67SVTH: Trần Minh An-81000023Cộng dồn

(m)

1696.67

1700.00

1710.87

1720.00

1734.05

1740.00

1760.00

1771.67

1780.00

1780.87

1800.00

1805.78

1820.00

1840.00

1846.67X

(m)

0.00

3.33

14.20

23.33

37.38

43.33

63.33

75.00

83.33

84.20

103.33

109.11

123.33

143.33

150.00LTDC6 = Km 1 + 846.67

HDC6 = 30.74 m

Y

HCi

(m)

(m)

0.00

32.38

-0.07

-0.30

-0.47

-0.72

-0.81

-1.09

-1.23

-1.32

-1.33

-1.48

-1.52

-1.59

-1.64

-1.6432.31

32.09

31.91

31.67

31.57

31.29

31.15

31.06

31.06

30.90

30.86

30.79

30.74

30.74iCi

(%)

-2.19%

-2.14%

-1.98%

-1.85%

-1.64%

-1.56%

-1.27%

-1.10%

-0.97%

-0.96%

-0.68%

-0.60%

-0.39%

-0.10%

0.00%-144-Chương 10. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc

10.4.2.4 Đường cong đứng số 7T ÊN C? CTC5

C980 .0 30 .0 5

0 .0 20 .3 5Y = 3 1 . 5 3 + 0 .0 0 = 3 1 .5 3

Y = 3 1 . 5 5 + 0 .0 0 = 3 1 .5 50 .4 81 .0 8

Y = 3 0 . 9 7 + 0 .1 1 = 3 1 .0 8Y = 3 1 . 3 3 + 0 .0 2 = 3 1 .3 51 .6 3

1 .5 5

Y = 3 0 . 7 4 + 0 .1 9 = 3 0 .9 3

Y = 3 0 . 7 4 + 0 .2 1 = 3 0 .9 5Y = 3 1 . 2 5 + 0 .0 3 = 3 1 .2 82 .2 2

Y = 3 0 . 7 4 + 0 .0 8 = 3 0 .8 2

14.2420.00C993.4416.56C100

D720.00C1013 1 .0 03 1 .3 53 0 .8 03 1 .2 82 .6 75.7660.005.76NC5

C10214.241 . 8 7 33 11 .. 56 00 33 11 .. 55 35

1 .5 7 3 1 .6 03 1 .5 816.56DD71.39%3 0 .0 03 1 .0 8NHIÊNKHO? NG C ÁCH L?0.00%

60.002 9 .3 03 0 .9 3

2 9 .4 03 0 .9 5C AO Ð? T ?2 8 .1 03 0 .7 7C AO Ð? T HI? T K?2 8 .0 03 0 .7 62 7 .7 03 0 .7 4Ð? D? C D? C2 8 .6 03 0 .8 22 .7 6Y = 3 0 . 7 4 + 0 .0 3 = 3 0 .7 7MSS:25.00Y = 3 0 . 7 4 + 0 .0 2 = 3 0 .7 63 .0 4R=8633

L=120.00 Di=1.39%X5

C103

DC7Hình 10.28 Đường cong đứng số 7

Bảng 10.73 Bảng cắm các cọc trung gian trên đường cong đứng số 7

ĐƯỜNG CONG ĐỨNG SỐ 7

Y = i1X + X2/(2R) = 0.00X + X2/17266

iCi = Y'(Xci) = i1 + X/R = 0.00 + X/8633

HCi = HDD7 + Y

i1 = 0.00%

i2 = 1.39%

LTD7= Km 2 + 03.44

LTDG7= Km 1 + 943.44

HD7 = 30.74 m

HPG7 = 30.74 m

LTDD7 = Km 1 + 943.44

HDD5 = 30.74 m

Tên cọc

DD7 (PG7)

C98

TC5

C99

C100

D7

C101

C102

NC5

C103

X5

DC7Lý trình

Km 1 + 943.44

Km 1 + 960.00

Km 1 + 965.76

Km 1 + 980.00

Km 2 + 0.00

Km 2 + 3.44

Km 2 + 20.00

Km 2 + 40.00

Km 2 + 45.76

Km 2 + 60.00

Km 2 + 61.87

Km 2 + 63.44SVTH: Trần Minh An-81000023Cộng dồn

(m)

1943.44

1960.00

1965.76

1980.00

2000.00

2003.44

2020.00

2040.00

2045.76

2060.00

2061.87

2063.44X

(m)

0.00

16.56

22.32

36.56

56.56

60.00

76.56

96.56

102.32

116.56

118.43

120.00LTDC7 = Km 2 + 63.44

HDC7 = 31.57 m

Y

HCi

(m)

(m)

0.00

30.74

0.02

30.76

0.03

30.77

0.08

30.82

0.19

30.93

0.21

30.95

0.34

31.08

0.54

31.28

0.61

31.35

0.79

31.53

0.81

31.55

0.83

31.57iCi

(%)

0.00%

0.19%

0.26%

0.42%

0.66%

0.69%

0.89%

1.12%

1.19%

1.35%

1.37%

1.39%-145-Chương 11. Thiết kế trắc ngangCHƯƠNG 11.THIẾT KẾ TRẮC NGANG11.1 Tinh siêu cao

11.1.1 Phương phap quay siêu cao

Các yêu cầu trong đoạn nối siêu cao:(3.5.7-b [1]) Phần lề đất rộng 0.5m, được giữ nguyên hướng dốc (i ld = 6%) như ở đoạn thẳng để

giữa cho mặt đường được sạch sẽ.

 Độ dốc ngang mỗi bên của phần lề gia cố bằng độ dốc ngang hoặc độ dốc siêu cao

của phần mặt đường tương ứng ở mỗi bên phần xe chạy.

 Độ dốc dọc phụ thêm của mép mặt đường phía lưng đường cong phải thỏa mãn điều

kiện ip ≤ [ip] = 0.005.

Phương pháp quay siêu cao được lựa chọn là phương pháp quay phần xe chạy và lề gia

cố quanh tim đường. Áp dụng đối với đường cấp III hai làn xe không có dải phân cách

giữa.

Trình tự thực hiện như sau: Quay phần xe chạy và lề gia cố ở phía lưng đường cong

quanh tim đường đạt độ dốc ngang (in) nghiêng về phía tâm đường cong, sau đó tiếp tục

quay tồn bộ phần xe chạy và lề gia cố ở hai bên quanh tim đường đạt tới độ dốc siêu cao

(isc).

Chiều dài phần quay siêu cao được đặt hoàn toàn trong đường cong chuyển tiếp.

LCT = LNSC

Do đó yêu cầu về độ dốc dọc phụ thêm ip được đảm bảo. (Điều kiện 2 Lmin).

11.1.2 Tinh cao đô cac điêm đăc trưng trên măt căt ngang

Để vẽ mặt cắt ngang tại một cọc chi tiết, cũng như để kiểm tra các vị trí nh ư đã

nêu ở trên ta cần tính cao độ của các đi ểm đặc trưng 1,2,3,4,5,6 như trên hình vẽ.Hình 11.29 Mặt cắt ngang trong đoạn đường có quay siêu cao

SVTH: Trần Minh An-81000023-146-Chương 11. Thiết kế trắc ngang

 Các quy ước:

0: Cao độ thiết kế tại mép trong lề đất phần bên trái theo hướng tuyến.1: Cao độ thiết kế tại mép trong lề gia cố phần bên trái theo hướng tuyến.2: Cao độ thiết kế tại mép trong phần xe chạy bên trái theo hướng tuyến.3: Cao độ thiết kế tại tim đường.4: Cao độ thiết kế tại mép trong phần xe chạy bên phải theo hướng tuyến.5: Cao độ thiết kế tại mép trong lề gia cố phần bên phải theo hướng tuyến.6: Cao độ thiết kế tại mép trong lề đất phần bên phải theo hướng tuyến.i'n: Độ dốc ngang phần xe chạy và lề gia cố phía bên lưng đường cong.it: Độ dốc ngang phần xe chạy và lề gia cố bên trái tim đường.ip: Độ dốc ngang phần xe chạy và lề gia cố bên phải tim đường.in: Độ dốc ngang đường tại các vị trí khơng quay siêu cao. in = 2%ild: Độ dốc ngang của lề đất. ild = 6%.B: Bề rộng mặt đường chưa mở rộng. B = 6m.ew: Độ mở rộng phần xe chạy một bên được tính toán tại cọc.b: Bề rộng phần lề đất. b = 0.5m.

Quy ước về dấu: Độ dốc ngang dương (+) khi làm mép đường cao hơn tim đường vàâm (–) khi làm mép đường thấp hơn tim đường.

11.1.3 Cac đăc điêm cua phương phap quay siêu cao quanh tim đ ương:-inHình 11.30 Sự biến thiên của độ dốc ngang theo xCi

SVTH: Trần Minh An-81000023-147-Chương 11. Thiết kế trắc ngang

+ Tại các cọc NĐ: mặt đường nghiêng về hai phía với độ dốc ngang�i n+ Quy luật biến thiên của độ dốc ngang mặt đường phía lưng của đường cong

từ cọc NĐ (x = 0) đến cọc TĐ ( điểm có bán kính nhỏ nhất Rmin, x = L CT) là quy

luật tuyến tính. Do đó ta có phương trình tốn học mô tá sự thay đổi độ d ốc

i 'n  ax  btheo chiều dài như sau:

(7.1)

Tại x = 0:i 'n   i n �  i n  a �0  b � b  i n

ai  a �LCT  i n �

Tại x = LCT: i 'n  isc � sc1

 isc  in

LCTThế a và b vào phương trình ban đầu ta được:

i 'n   isc  i nx CiL inCT(7.2)Trong đó: xCi = LTCi - LTNĐ

+ Mặt đường phía lưng đường cong có độ dốc ngang đạt giá trị:

= 0 tại cọc Co

=intại cọc Cg+ Lý trình cọc Co được xác định theo phương trình 7.2 như sau:

0   i sc  i nx CoL inCTx Co LTCo  LTND  x Co  LTND iiin

scin

sc inLCT inL CT+Hoàn toàn tương tự, lý trình cọc Cg xác định theo phương trình 7.2 như sau:

i n   i sc  i nx CgL inCTx Cg LTCg  LTND  x Cg  LTND Trường hợp đặc biệt:ii2 in

sc in2 in

sc inL CTLCTisc  i n LTCg  LTND  LCT  LTTDSVTH: Trần Minh An-81000023:-148-Chương 11. Thiết kế trắc ngang

+ Mặt đường phía bụng đường cong trên đoạn từ cọc NĐ đến c ọc C g được giữ

nguyên độ dốc ngangin.i'n= 0+ Mặt đường phía bụng đường cong trên đoạn từ cọc Cg đến cọc TĐ bằng - i 'ni'n(%)

CAPinF

M

G- inO

LCois cN

S

BLT(m)Co

LCg

Cg

LNSC =LCT

Hình 11.31 Quá trình quay siêu cao tương ứng với từng lý trình

11.1.4 Trinh tự cac bươc tinh siêu cao như sau:

Bước 1. Xác định các thông số ban đầu:

LNSC =LCT

LTNĐ, LTTĐLTRmin

Độ dốc ngang mặt đường in

Phươngtrìnhi 'n   isc  i nx CiLđộdốcngangphíalưngđườngcong: inCTBước 2. Xác định các cọc trung gian: Co và Cg

x Co x Cg i

iin

sc in2 in

sc  i nL CT LTCo  LTND  x Co  LTND L CT LTCo  LTND  x Cg  LTND ;;iin

sci in2 in

sc  i nL CTL CTBước 3. Tính cao độ thiết kế của các điểm đặc trưng trên mặt cắt ngangSVTH: Trần Minh An-81000023-149-Chương 11. Thiết kế trắc ngang

11.1.4.1 Từ cọc NĐ đến trước cọc Cg:

Độ dốc ngang mặt đường phía lưng đường cong = i 'nĐộ dốc ngang mặt đường phía bụng đường cong =inH NÐ

TK3in>0

i0i'n=in2145i00Bmd/2+ewBmd/2+ewBmd/2+BLGCb6Bmd/2+BLGCbHình 11.32 Mặt cắt ngang tại cọc NĐ

H Co

TKin

i013i'n=020Bmd/2+ew

Bmd/2+BLGCbBmd/2+ew

Bmd/2+BLGCbHình 11.33 Mặt cắt ngang tại cọc C0

Ci

HTKin

i0 1i'n34i0521:mBmd/2+ew

Bmd/2+BLGCBmd/2+ew

Bmd/2+BLGC1:m0b6bHình 11.34 Mặt cắt ngang tại cọc Ci

H3  H TKi

�BmdCi

H Ci

 ew �

�i n

2  H3  �

�2�BH1Ci  H 3Ci  � md  BLGC �

�i n

�2

SVTH: Trần Minh An-81000023-150-Chương 11. Thiết kế trắc ngang

Ci

H Ci

0  H1  B LGC �i 0�BmdCi

H Ci

 ew �

�i 'n

4  H3  �

�2�BH 5Ci  H 3Ci  � md  BLGC �

�i 'n

�2Ci

H Ci

6  H 5  B LGC �i 011.1.4.2 Từ cọc Cg đến cọc Rmin:

Độ dốc ngang mặt đường phía lưng đường cong

= -Độ dốc ngang mặt đường phía bụng đường cong

HTKCgin= - i 'n

4i'n=in5i0 632

1:mi0 11:m0Bmd/2+ew

Bmd/2+BLGCbBmd/2+ew

Bmd/2+BLGCbHình 11.35 Mặt cắt ngang tại cọc Cg

TDHTKin=isc45i0 631:mi0 1i'n=isc21:m0bBmd/2+ew

Bmd/2+BLGCBmd/2+ew

Bmd/2+BLGCbHình 11.36 Mặt cắt ngang tại cọc TCH3  H TKi�BmdCi

H Ci

 ew �

�| i 'n |

2  H3  �

�2�BH1Ci  H 3Ci  � md  BLGC �

�| i 'n |

�2Ci

HCi

0  H1  b �i 0�BmdCi

H Ci

 ew �

�| i 'n |

4  H3  �

�2

SVTH: Trần Minh An-81000023-151-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC CỌC TRONG ĐƯỜNG CONG ĐỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×