Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐƯỜNG CONG TRÒN

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐƯỜNG CONG TRÒN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

L5CT

L9CT

L13CT

 ...

40C2 3456C4 599040C6

705

709

7013

x 0 �70 

�69.79(m)

40 �140002 3456 �14000 4 599040 �140006

x 0  L CT L3CT

L7

L11CT

 CT 3 

 ...

6C 336C 42240C5

703

707

7011

y0 �

�4.07(m)

6 �14000 336 �140003 42240 �140005

y0 t AB  y0 cot g0  4.07 �cot g1001'36"  23.04(m)

 x 0  R sin 0

2

58018' 20"

T0  (200 �cos1001'36" 4.07)tg

 69.79  200 �sin10 01'36"

2

T0  147.09(m)

T0  (R cos 0  y 0 )tgt  x 0  R sin 0  69.79  200 �sin1001'36"  34.96(m)

R 1  y 0  R cos 0  4.07  200 �cos1001'36"  201.02(m)Chi tiết các bước cắm đường cong chuyển tiếp:

-Bước 1: Kiểm tra điều kiện φ0 ≤ α/2.

0  1001'36" - 58018'20" 2909 '10"

2

2(Thỏa)Bước 2: Xác định giá trị T0, x0, y0.

x 0  69.79(m)

y0  4.07(m)

T0  147.09(m)-Bước 3: Đo từ Đ theo hướng tuyến một đoạn T0 ta xác định điểm 0 (ND).-Bước 4: Từ điểm 0 đo ngược lại Đ một đoạn x0 ta xác định điểm A.-Bước 5: Tại A đo theo hướng vng góc với OĐ một đoạn y 0 ta xác định được

điểm O’ (TD).-Bước 6: Xác định tọa độ của các cọc chi tiết C n (xn, yn) được đóng trong giai

đoạn khảo sát chi tiết của đường cong chuyển tiếp, theo các công thức sau:

S5n

S9n

S13

n

 ...

40C 2 3456C4 599040C6

S3

S7n

S11

n

yn  n  ...

3

6C 336C 42240C5x n  Sn SVTH: Trần Minh An-81000023-120-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

Trong đó: Sn là cự ly của điểm thứ n tính từ điểm đầu đường cong chuyển tiếp (ND). S1

là cự ly của điểm thứ nhất tính từ điểm đầu của đường cong chuyển tiếp. Cự ly từ điểm

thứ nhất đến cọc chi tiết ở ngoài đường cong chuyển tiếp gần nhất là ΔS.

Sn  S1  (n  1)S  LTCn  LTNDΔS là cự ly giữa hai cọc chi tiết gần nhất ở trong đường cong chuyển tiếp được chọn

theo quy định của quy trình khảo sát đường ơtơ. Khi khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật

giá trị của ΔS được quy định bằng 20m.

Chi tiết các bước cắm đường cong tròn:

-Bước 1: Xác định hệ trục tọa độ (x’O’y’)Đo từ A theo hướng tuyến tới O một đoạn tAB = 23.04(m) ta xác định được B.

Nối B với điểm O’ (TD) và kéo dài ta được trục O’x’, từ đó xác định được trục O’y’.

-Bước 2: Xác định cự ly của các điểm thuộc đường cong trònCự ly của các điểm được chọn theo quy định của quy trình khảo sát thiết kế đường

ơtơ giống như đã trình bày ở phần cắm đường cong chuyển tiếp. ΔS = 20m.

Góc βn chắn cung tròn có chiều dài ln:

với:βn = ln / Rln = l1 + (n-1) ΔS = LTCn – LTTD: Cự ly của cọc Cn đến điểm đầu đường congtròn TD (O’).

Tọa độ của các điểm trong hệ tọa độ (x’O’y’) được xác định theo công thức:

x�

n  R sin( n )

y�

n  R[1  cos( n )]Chuyển tọa độ các cọc từ hệ trục (x’O’y’) về hệ trục (xOy):

 n  0   n   0 x n  t  R sin nln

Ry n  R1  R cos nBảng 9.57 Cắm đường cong tròn số 3 theo hệ trục (x’O’y’) trong hệ tọa độ vng góc

Tên cọcLý trìnhCộng dồnTD3

C65

C66

C67

P3

C68

C69Km1 + 288.54

Km1 + 300.00

Km1 + 320.00

Km1 + 340.00

Km1 + 355.30

Km1 + 360.00

Km1 + 380.001288.54

1300.00

1320.00

1340.00

1355.30

1360.00

1380.00SVTH: Trần Minh An-81000023ln

(m)

0.00

11.46

31.46

51.46

66.76

62.06

42.06R

(m)

200

200

200

200

200

200

200βn

(m)

0.000

0.057

0.157

0.257

0.334

0.310

0.210x'n

(m)

0.00

11.45

31.33

50.89

65.53

61.07

41.76y'n

(m)

0.00

0.33

2.47

6.58

11.04

9.55

4.41-121-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

C70

C71

TC3Km1 + 400.00

Km1 + 420.00

Km1 + 422.061400.00

1420.00

1422.0622.06

2.06

0.00200

200

2000.110

0.010

0.00022.02

2.06

0.001.22

0.01

0.00Bảng 9.58 Bảng cắm đường cong số 3 theo hệ trục (xOy) trong hệ tọa độ vng góc

Tên

cọcLý trìnhND3Km1 + 218.54C61Km1 + 220.00C62Km1 + 240.00C63Km1 + 260.00C64Km1 + 280.00TD3Km1 + 288.54C65Km1 + 300.00C66Km1 + 320.00C67Km1 + 340.00P3Km1 + 355.30C68Km1 + 360.00C69Km1 + 380.00C70Km1 + 400.00C71Km1 + 420.00TC3Km1 + 422.06C72Km1 + 440.00C73Km1 + 460.00C74Km1 + 480.00NC3Km1 + 492.06Cộng

dồn

1218.5

4

1220.0

0

1240.0

0

1260.0

0

1280.0

0

1288.5

4

1300.0

0

1320.0

0

1340.0

0

1355.3

0

1360.0

0

1380.0

0

1400.0

0

1420.0

0

1422.0

6

1440.0

0

1460.0

0

1480.0

0

1492.0

6Đường cong chuyển

tiếp

S

x

y

(m)

(m)

(m)

0.00

0.00

0.00Đường cong tròn

ln

(m)φn

(m)x

(m)y

(m)Bán

kính

(m)

1.461.460.009589.0

421.4621.460.12652.3841.4641.440.85337.6761.4661.352.76227.7970.0069.794.070.000.175069.794.07200.0011.460.232381.016.39200.0031.460.3323100.2111.96200.0051.460.4323118.7619.42200.0066.760.5088132.3926.35200.0062.060.4853128.2624.11200.0042.060.3853110.1415.68200.0022.060.285391.269.11200.002.060.185371.824.44200.000.000.175069.794.07200.0070.0069.794.0752.0652.021.68268.9032.0632.060.39436.6212.0612.060.021160.4

00.000.000.00SVTH: Trần Minh An-81000023-122-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

9.3.1.2 Đường cong số 4

ND4C77C76C78Hình 9.21 Cắm đường cong nằm số 4 trong hệ tọa độ vng gócSVTH: Trần Minh An-81000023-123-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

Các thơng số được xác định trong sơ đồ cắm cong:

0 L CT

70 0.140(rad)  801'17"

2R 2 �250C  A 2  LCT R  70 �250  17500(m 2 ) � A  132(m)L5CT

L9CT

L13CT

x 0  L CT 

 ...

40C2 3456C 4 599040C 6

705

709

7013

x 0 �70 

�69.86(m)

40 �175002 3456 �175004 599040 �17500 6

L3CT

L7

L11CT

 CT 3 

 ...

6C 336C 42240C5

703

707

7011

y0 �

�3.26(m)

6 �17500 336 �175003 42240 �175005

y0 t AB  y 0 cot g0  3.26 �cot g801'17"  23.15(m)

 x 0  R sin 0

2

46055'50"

T0  (250 �cos 801'17" 3.26)tg

 69.86  250 �sin 801'17"

2

T0  143.85(m)

T0  (R cos 0  y 0 )tgt  x 0  R sin 0  69.86  250 �sin 801'17"  34.98(m)

R 1  y 0  R cos 0  3.26  250 �cos801'17"  250.82(m)Các bước cắm đường cong chuyển tiếp và cắm đường cong tròn tương tự như đường

cong số 3.

Bảng 9.59 Bảng cắm đường cong tròn số 4 theo hệ trục (x’O’y’) trong hệ tọa độ vng

góc

Tên cọcLý trìnhCộng dồnTD4

C79

C80

C81

C82

P4

C83

C84

C85

TC4Km 1 + 576.11

Km 1 + 580.00

Km 1 + 600.00

Km 1 + 620.00

Km 1 + 640.00

Km 1 + 643.49

Km 1 + 660.00

Km 1 + 680.00

Km 1 + 700.00

Km 1 + 710.881576.11

1580.00

1600.00

1620.00

1640.00

1643.49

1660.00

1680.00

1700.00

1710.88ln

(m)

0.00

3.89

23.89

43.89

63.89

67.39

50.88

30.88

10.88

0.00R

(m)

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250βn

(m)

0.000

0.016

0.096

0.176

0.256

0.270

0.204

0.124

0.044

0.000x'n

(m)

0.00

3.89

23.86

43.67

63.20

66.57

50.53

30.80

10.88

0.00y'n

(m)

0.00

0.03

1.14

3.84

8.12

9.03

5.16

1.90

0.24

0.00Bảng 9.60 Bảng cắm đường cong số 4 theo hệ trục (xOy) trong hệ tọa độ vng góc

SVTH: Trần Minh An-81000023-124-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hìnhTên

cọc

ND4

C76

C77

C78

TD4

C79

C80

C81

C82

P4

C83

C84

C85

TC4

C86

C87

C88

C89

NC4Lý trìnhCộng

dồnKm 1 +

506.11

Km 1 +

520.00

Km 1 +

540.00

Km 1 +

560.00

Km 1 +

576.11

Km 1 +

580.00

Km 1 +

600.00

Km 1 +

620.00

Km 1 +

640.00

Km 1 +

643.49

Km 1 +

660.00

Km 1 +

680.00

Km 1 +

700.00

Km 1 +

710.88

Km 1 +

720.00

Km 1 +

740.00

Km 1 +

760.00

Km 1 +

780.00

Km 1 +

780.881506.1

1

1520.0

0

1540.0

0

1560.0

0

1576.1

1

1580.0

0

1600.0

0

1620.0

0

1640.0

0

1643.4

9

1660.0

0

1680.0

0

1700.0

0

1710.8

8

1720.0

0

1740.0

0

1760.0

0

1780.0

0

1780.8

8Đường cong chuyển

tiếp

S

x

y

(m)

(m)

(m)

0.00

0.00

0.00Bán kínhĐường cong tròn

ln

(m)φn

(m)x

(m)y

(m)(m)

13.8913.890.031259.5633.8933.890.37516.3253.8953.861.49324.7170.0069.863.260.000.140069.863.26250.003.890.155673.713.84250.0023.890.235693.337.72250.0043.890.3156112.5713.16250.0063.890.3956131.3120.12250.0067.390.4095134.5321.49250.0050.880.3435119.1815.42250.0030.880.2635100.109.45250.0010.880.183580.605.01250.000.000.140069.863.26250.0070.0069.863.2660.8860.812.15287.4540.8840.870.65428.0920.8820.880.09838.140.880.880.0019898.1

50.000.000.00SVTH: Trần Minh An-81000023-125-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

9.3.1.3 Đường cong số 5ND5C92C91C94C93TD5C95P5C97C96

C ONG

3TC5

C98C99C10

0C10

1C10

2

NC

5Hình 9.22 Cắm đường cong nằm số 5 trong hệ tọa độ vng góc

Các thơng số được xác định trong sơ đồ cắm cong:

0 L CT

80 0.100(rad)  50 43' 46"

2R 2 �400C  A 2  LCT R  80 �400  32000(m 2 ) � A  179(m)L5CT

L9CT

L13CT

x 0  L CT 

 ...

40C 2 3456C4 599040C6

805

809

8013

x 0 �80 

�79.92(m)

40 �320002 3456 �320004 599040 �320006

L3CT

L7

L11CT

 CT 3 

 ...

6C 336C 42240C5

803

807

8011

y0 �

�2.66(m)

6 �32000 336 �320003 42240 �320005

y0 t AB  y0 cot g0  2.66 �cot g50 43'46"  26.56(m)

 x 0  R sin 0

2

22054 '54"

T0  (400 �cos 50 43' 46" 2.66)tg

 79.92  400 �sin 5043'46"

2

T0  121.19(m)

T0  (R cos 0  y 0 )tgt  x 0  R sin 0  79.92  400 �sin 50 43' 46"  39.99(m)

R1  y 0  R cos 0  2.66  400 �cos 50 43' 46"  400.67(m)SVTH: Trần Minh An-81000023-126-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

Các bước cắm đường cong chuyển tiếp và cắm đường cong tròn tương tự như đường

cong số 3.

Bảng 9.61 Bảng cắm đường cong tròn số 5 theo hệ trục (x’O’y’) trong hệ tọa độ vng

góc

1885.79ln

(m)

0.00R

(m)

400βn

(m)

0.000x'n

(m)

0.00y'n

(m)

0.00Km 1 + 900.001900.0014.214000.03614.200.25C96Km 1 + 920.001920.0034.214000.08634.161.46P5Km 1 + 925.781925.7839.994000.10039.922.00C97Km 1 + 940.001940.0025.774000.06425.750.83C98Km 1 + 960.001960.005.774000.0145.770.04TC5Km 1 + 965.771965.770.004000.0000.000.00Tên cọcLý trìnhCộng dồnTD5Km 1 + 885.79C95Bảng 9.62 Bảng cắm đường cong số 5 theo hệ trục (xOy) trong hệ tọa độ vng góc

Tên

cọcLý trìnhND5Km 1 +

805.79C91Km 1 + 820.00C92Km 1 + 840.00C93Km 1 + 860.00C94Km 1 + 880.00TD5Km 1 +

885.79C95Km 1 + 900.00C96Km 1 + 920.00P5Km 1 +

925.78C97Km 1 + 940.00C98Km 1 + 960.00TC5Km 1 +

965.77C99Km 1 + 980.00C100Km 2 + 0.00C101Km 2 + 20.00C102Km 2 + 40.00Cộng

dồn

1805.7

9

1820.0

0

1840.0

0

1860.0

0

1880.0

0

1885.7

9

1900.0

0

1920.0

0

1925.7

8

1940.0

0

1960.0

0

1965.7

7

1980.0

0

2000.0

0

2020.0

0

2040.0Đường cong chuyển

tiếp

S

x

y

(m)

(m)

(m)

0.00

0.00

0.00Đường cong tròn

ln

(m)φn

(m)x

(m)y

(m)Bán

kính

(m)

14.2114.210.012252.6

234.2134.200.21935.5254.2154.190.83590.3474.2174.152.13431.2380.0079.922.660.000.100079.922.66400.0014.210.135594.034.33400.0034.210.1855113.777.53400.0039.990.2000119.448.64400.0025.770.1644105.466.06400.005.770.114485.663.28400.000.000.100079.922.66400.0080.0079.922.6665.7765.741.48486.5445.7745.770.50699.1325.7725.770.095.775.770.00SVTH: Trần Minh An-810000231241.7

0

5544.7-127-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hìnhNC5Km 2 + 45.770

2045.7

79

0.000.000.009.4 ĐẢM BẢO TẦM NHÌN Ở ĐOẠN ĐƯỜNG CONG

Xác định phạm vi đảm bảo tầm nhìn bằng phương pháp dựng đường bao tầm nhìn.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp cần hạn chế tối thiểu chi phí cho việc đảm

bảo tầm nhìn.

Vị trí mắt người lái xe trên đường ôtô:

-Mắt người lái xe cao hơn mặt đường là 1.00m.-Quỹ đạo chuyển động của mắt người lái xe là một đường cong cách mép mặtđường đã mở rộng là 1.50m.

R1 = R – (3 + ew – 1.5) = R – (1.5 + ew)

-Tia nhìn cắt đường xe chạy tại điểm có cự ly theo chiều dài đường đến mắt ngườilái xe bằng tầm nhìn u cầu của tuyến đường.

Tầm nhìn tính tốn là tầm nhìn trước xe chuyển động ngược chiều. Giá trị này đã được

tính tốn trong (Chương 2 – Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu).S2 = 150m.Trên đường đắp chỉ cần loại bỏ các chướng ngại vật (cây cối, tường rào,…) cản trở

đường bao các tia nhìn.

Trên đường đào cần phải xác định phần đất cần đào bỏ nhằm đảm bảo khơng cản trở

đường bao các tia nhìn.

Xác định phần đất cần đào bỏ:

-Bề mặt của phần đất được đào bỏ có độ dốc ngang là 2% hướng về rãnh biên.-Điểm A là giao điểm của đường nằm ngang thấp hơn cao độ mắt người lài xe mộtkhoảng 0.30m với mái dốc đường đào. Dựa vào điểm A và hệ số mái dốc nền đào ta xác

định được phần đất cần phải đào bỏ để đảm bảo tầm nhìn ở đường cong nằm. Do lượng

đất cần đắp nhiều nên ta sẽ đào bỏ bắt đầu tại phần ngang với cao độ mép lề đất.

-Zi là khoảng cách theo phương ngang từ quỹ đạo của mắt người lái xe đến mépmái dốc đường đào ở mặt cắt Ci.

Bảo đảm tầm nhìn trong điều kiện khơng khó khăn được thực hiện như sau: (3.6.1-b [1])

-Trong đường cong tròn giới hạn vùng đảm bảo tầm nhìn cách đường quỹ đạo xechạy một khoảng là Zi.

SVTH: Trần Minh An-81000023-128-Chương 9. Thiết kế kỹ thuật tuyến đường trên bản đồ địa hình

-Ngồi đường cong tròn là hai đoạn quá độ đảm bảo tầm nhìn với điểm đầu có cựly đến điểm TD hoặc TC của đường cong tròn một khoảng bằng tầm nhìn u cầu.Hình 9.23 Sơ đồ xác định phần đào đảm bảo tầm nhìn ở đoạn đường cong

Giá trị của Zi được xác định theo hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chiều dài đường cong tròn nhỏ hơn chiều dài của tầm nhìn yêu cầu

(K < S):

Zi  R1 (1  cos0 1)  (S2  K 0 ) sin 0

2

2

2Trong đó:

-R1: Bán kính quỹ đạo của mắt người lái xe.-R: Bán kính của đường cong tròn.-α0 (rad): Góc chắn cung của đường cong tròn. α0 = α – 2φ0 = K0/RTrường hợp 2: Chiều dài đường cong tròn lớn hơn chiều dài của tầm nhìn yêu cầu

(K > S):Zi  R1 (1  cos )

2với: β là góc ở tâm chắn cung có chiều dài bằng tầm nhìn u cầu S.

S180 0

S

( )

(rad)

R 1

R1Giới hạn đường đảm bảo tầm nhìn: Z = Zi + (1.5 + ew)

Bảng 9.63 Kết quả tính tốn đảm bảo tầm nhìn trong đường cong tròn

STT

R

LCT

K0

K

S tầm nhìn

TH bố trí

SVTH: Trần Minh An-810000233

200

70

133.52

273.52

150

TH14

250

70

134.77

274.77

150

TH15

400

80

79.98

239.98

150

TH1

-129-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐƯỜNG CONG TRÒN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×