Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (22 TCN220-95)

2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (22 TCN220-95)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5. Thuỷ văn cơng trình

Ap : Module đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế khi chưa xét đến ảnh hưởng của ao hồđược tra trong bảng 2.3 trong 22TCN 220-95 tùy thuộc vào s (phút), l và vùng mưa.

δ1= 1 : hệ số xét đến làm nhỏ lưu lượng đỉnh lũ do ao hồ, rừng cây trong lưu vực.Vùng đặt tuyến khơng có hồ ao hay đầm lầy.([1]bảng 2.7)F (km2) : diện tích lưu vực được xác định bởi giới hạn các đường phân thủy vàtuyến đường. Từ bình đồ, ta xác định được giá trị của F (Km2).

5.2.1.1 Diện tích lưu vực

Dựa vào hình dạng của đường đồng mức, ta xác định được các đường phân thủy và tụ

thủy giới hạn nước chảy vào cơng trình.Từ đó, xác định được diện tích lưu vực giới hạn

bởi tuyến đường, đường phân thủy, vị trí đường tụ thủy.

M2

F  Fbd � 10

10

Diện tích lưu vực thực tế được xác định như sau:

(km2)(5.3.1.1 [1])([5]Tr.9)Trong đó:

Fbd: Diện tích của lưu vực ở trên bản đồ (cm2)M: Hệ số tỷ lệ bản đồ. M = 100001010: Hệ số quy đồi đơn vị từ cm2 ra km2.5.2.1.2 Chiều dài lòng chính

Chiều dài lòng chính L (km) được đo từ chỗ bắt đầu hình thành lòng chủ đến vị trí cơng

trình.(1.5.2 [5])Trên các lưu vực khơng có lòng chính (lưu vực một sườn), chiều dài dòng chảy được

xác định theo chiều dài của rãnh đỉnh lưu vực đó.

Trên các lưu vực có lòng chính (lưu vực hai sườn), chiều dài dòng chảy được xác định

theo chiều dài dòng chính trong lưu vực, thường là đoạn sơng dài nhất và ít dốc hơn.

5.2.1.3 Chiều dài bình quân của lưu vực sườn dốcLưu vực 2 sườn :bs 1000 F

( m)

1,8( L  �l )SVTH: Trần Minh An-81000023-55-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình

bs Lưu vực 1 sườn :1000 F

( m)

0,9( L  �l )Trong đó:

L (km) : chiều dài lòng chính.�l (km) : tổng chiều dài lòng nhánh (chỉ tính những lòng nhánh có chiều dài lớnhơn 0,75B với B là chiều rộng bình quân của lưu vực).-Lưu vực 2 sườn :-Lưu vực 1 sườn :BF

2 L (Km)BF

L (Km)Bảng 5.32 Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực

CỐ

NGC1C2C3C4C5C6LƯU

VỰCFFL(m2)(km2)C1-A551760.055C1-B65825646.583B0.75BL(km)loại

sườn(km)(km)(km)0.4810.1150.0862.40921.3661.025bsChọnΣl0.000.000.00127.722.1632.1631.0381.0380.9340.0000.8550.0003.201651.870.8450.0000.9070.0000.7350.000(m)C2-A343060.0340.18210.1880.1410.0000.0000.000209.44C2-B1089350.1090.47810.2280.1710.0000.0000.000253.22C3-A759260.0760.40610.1870.1400.0000.0000.000207.79C3-B693550.0690.28210.2460.1840.0000.0000.000273.27C4-A1612760.1610.52910.3050.2290.0000.0000.000338.74C4-B860400.0860.13810.6230.4680.0000.0000.000692.75C4-C1192670.1190.17510.6820.5110.0000.0000.000757.25C4-D2617000.2620.52310.5000.3750.0000.0000.000555.98C5-A712030.0710.47110.1510.1130.0000.0000.000167.97C5-B1718730.1720.36820.2340.1750.0000.0000.000259.47C5-C1100550.1100.27610.3990.2990.0000.0000.000443.06C6-A1280610.1280.36610.3500.2620.0000.0000.000388.77SVTH: Trần Minh An-81000023-56-Chương 5. Thuỷ văn cơng trìnhC6-BC726465712.6471.93120.6850.5140.5370.5370.5220.5220.6050.6051.664408.99C6-C665950.0670.67310.0990.0740.0000.0000.000109.95C7-A1230490.1230.54110.2270.1710.0000.0000.000252.721.7691.7691.0261.0261.2931.2931.2291.2295.317550.620.7990.0000.7710.000C7-B82936508.2943.05121.3591.0195.2.1.4 Độ dốc trung bình lòng sơng chính

Z(m

)ZnhnZ3h2h3Z2h1Z1

Z0

l1l2l3lnL(m

)LHình 5.10 Mơ tả cách xác định độ dốc trung bình

Độ dốc trung bình của lòng sơng chính tính theo cơng thức:

J L ( 0 / 00 ) h1l1  (h1  h 2 )l 2  ...  (h n 1  h n )l n

�1000

L2Trong đó:

 h1, h2, …, hn: cao độ những điểm gãy khúc trên trắc dọc so với giao điểm của 2 đường

 l1, l2, …, ln: cự li giữa các điểm gãy.

Bảng 5.33 Bảng tính tốn độ dốc lòng sơng

Lưu vực1SVTH: Trần Minh An-8100002323456JL(0/00)-57-Chương 5. Thuỷ văn cơng trìnhC1-AC1-BC2-AC2-BC3-AC3-BC4-AC4-BC4-CC4-DC5-A

C5-BZi16.9020.0025.0030.0035.0035.93Li0.00161.5068.1169.72127.7654.34hi0.003.108.1013.1018.1019.03Zi16.9020.0025.0027.50Li0.00725.541116.92342.72hi0.003.108.1010.60Zi28.3630.0035.0036.15Li0.0051.0788.7337.17hi0.001.646.647.79Zi28.3630.0035.0037.81Li0.0033.67168.73273.39hi0.001.646.649.45Zi28.0030.0035.0037.81Li0.0044.64175.37193.56hi0.002.007.009.81Zi28.0030.0034.02Li0.0062.32216.99hi0.002.006.02Zi22.3025.0030.0034.02Li0.00146.34132.91364.64hi0.002.707.7011.72Zi22.3024.81Li0.00137.56hi0.002.51Zi22.3025.0027.47Li0.00103.2471.22hi0.002.705.17Zi22.3025.0030.0034.68Li0.00103.24206.89212.20hi0.002.707.7012.38Zi26.8130.0034.73Li0.00119.50351.96hi0.003.197.92Zi26.8130.0035.0040.0045.0050.00Li0.0086.06101.4663.5655.6956.55SVTH: Trần Minh An-8100002337.734.4343.2625.8528.7723.9021.3718.2527.5724.5319.31

52.09-58-Chương 5. Thuỷ văn cơng trìnhC5-CC6-AC6-BC6-CC7-AC7-Bhi0.003.198.1913.1918.1923.19Zi26.8130.0032.72Li0.00173.91102.88hi0.003.195.91Zi20.5025.0030.0032.72Li0.00151.87109.88103.47hi0.004.509.5012.22Zi20.5025.0030.0035.0040.0045.00Li0.001064.61145.35319.73111.46108.21hi0.004.509.5014.5019.5024.50Zi20.5025.0030.0035.0035.56Li0.00191.62114.62302.6172.30hi0.004.509.5014.5015.06Zi22.2025.0030.0035.0035.56Li0.0039.38131.92292.8573.69hi0.002.807.8012.8013.36Zi22.2025.0027.80Li0.001526.331525.22hi0.002.805.6019.4633.517.5325.5832.731.835.2.1.5 Độ dốc trung bình sườn dốc

Độ dốc trung bình của sườn dốc của tính theo cơng thức:

Js h1l1  (h1  h 2 )l 2  ...  (h n 1  h n )l n

L2Trong đó:

hi, li : có ý nghia tương tự như trong cơng thức tính J L nhưng ở đây là đo tại vịtrí đại diện của sườn dốc (dốc nhất, thoải nhất, độ dốc trung bình)

Bảng 5.34 Bảng tính tốn độ dốc trung bình của sườn dốc

L

ưS

TC

1A1C

1B120123456Zi35.040.045.050.055.060.062.0Li0.063.666.253.555.068.5339hi0.05.010.015.020.025.027.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.0Li0.024912279.1112122123119105hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.0SVTH: Trần Minh An-8100002378970.0101112JsJstb60.760.734.667.951.0-59-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình34561

C

2A

21C

2B231

C

3A

2C

3B12C1Li0.014583.077.687.494.285.686.587.790.7hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.0Li0.010395.796.181.058.357.484.6hi0.05.010.015.020.025.030.035.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.0Li0.069.357.054.436.735.033.830.429.728.129.931.2hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.0Li0.081.666.250.237.832.929.827.528.825.628.529.132.6hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.0Li0.067.680.279.083.959.740.9337.

437.842.445.7hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0Zi35.040.045.050.055.060.061.0Li0.037.943.548.049.878.811.0hi0.05.010.015.020.025.026.0Zi30.035.040.045.050.055.060.061.0Li0.036.834.933.339.855.177.813.4hi0.05.010.015.020.025.030.031.0Zi35.040.045.050.055.060.062.0Li0.037.741.341.052.282.782.6hi0.05.010.015.020.025.027.0Zi35.040.045.050.055.060.063.0Li0.052.147.554.559.389.654.7hi0.05.010.015.020.025.028.0Zi40.045.050.055.060.0Li0.070.067.967.2102hi0.05.010.015.020.0Zi35.040.045.050.055.0Li0.047.250.759.884.0hi0.05.010.015.020.0Zi30.035.040.045.050.055.060.0Li0.040.741.241.948.161.0101hi0.05.010.015.020.025.030.0Zi30.035.040.045.050.055.060.063.5Li0.043.640.940.040.650.370.2107hi0.05.010.015.020.025.030.033.5Zi35.040.045.050.055.0Li0.054.152.450.961.1hi0.05.010.015.020.0Zi35.040.045.050.055.0SVTH: Trần Minh An-8100002355.7105.4102.757.6109.1

116.6

124.1102.588.787.170.193.0

99.7

106.3104.999.393.660.063.564.163.8-60-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình4A231

C

4B

21

C

4C

21

C

4D

21

C

5A

2C

5B123C1Li0.083.293.966.253.663.494.6hi0.05.010.015.020.025.028.5Zi35.040.045.047.0Li0.083.2110113hi0.05.010.012.0Zi30.035.040.045.050.055.057.7Li0.049.265.975.370.072.137.5hi0.05.010.015.020.025.027.7Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.0Li0.058.547.842.134.836.840.235.439.944.479.3hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.076.0Li0.066.850.037.631.428.628.128.932.839.564.336.7hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.078.0Li0.077.254.838.131.427.926.927.528.734.461.0106hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.053.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.077.5Li0.085.071.142.938.734.430.829.129.834.559.989.3hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.052.5Zi30.035.040.045.050.055.060.0Li0.085.574.053.241.149.674.5hi0.05.010.015.020.025.030.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.070.0Li0.094.989.155.053.589.411598.084.8hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.0Zi35.040.045.0Li0.093.0118hi0.05.010.0Zi35.040.045.050.0Li0.086.413898.8hi0.05.010.015.0Zi30.035.040.045.0Li0.092.872.879.4hi0.05.010.015.0Zi55.060.065.070.075.080.085.090.0Li0.075.262.953.651.448.353.156.3hi0.05.010.015.020.025.030.035.0Zi40.045.050.055.060.065.070.075.0Li0.030.030.665.456.758.353.548.5hi0.05.010.015.020.025.030.035.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.048.678.8112.6

110.9

109.2112.0

104.9

97.774.5

67.7

60.950.2

48.9

47.759.0SVTH: Trần Minh An-8100002383.882.2110.170.075.080.085.090.0108.196.7-61-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình5C

2C

6A112C

6B3451

C

6C

21

C

7A

2C

7B123Li0.050.432.329.949.160.355.848.449.348.247.653.160.0hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.0Zi30.035.040.045.050.055.0Li0.071.644.150.166.761.7hi0.05.010.015.020.025.0Zi35.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.095.0Li0.067.970.469.763.952.548.244.942.344.249.252.479.5hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.0Li0.071.079.778.562.150.345.541.938.337.738.741.043.6hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.0Zi35.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.0Li0.077.556.247.137.534.627.229.629.926.828.632.2hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.0Zi40.045.050.055.060.065.070.075.080.085.0Li0.040.737.734.832.141.043.963.9100122hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.0Li0.062.646.253.738.536.636.037.046.251.151.9hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0Zi25.030.035.038.8Li0.011084.2125hi0.05.010.013.8Zi30.035.040.0Li0.0128173hi0.05.010.0Zi35.040.045.0Li0.0152132hi0.05.010.0Zi35.040.045.050.055.0Li0.065.763.068.0107hi0.05.010.015.020.0Zi30.035.040.045.050.055.060.0Li0.040.038.842.045.365.6141hi0.05.010.015.020.025.030.0Zi25.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.0Li0.055.042.037.641.961.660.856.362.058.157.774.4hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.0Li0.011283.878.572.474.873.846.648.764.3hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.070.085.384.384.381.7105.8109.090.0106.346.935.8

34.9

34.0SVTH: Trần Minh An-8100002372.9

87.3

101.897.565.460.447.3-62-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình456Li0.018610272.569.564.267.269.895.0hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.0Li0.084.460.353.949.459.655.178.7hi0.05.010.015.020.025.030.035.0Zi25.030.035.040.045.050.0Li0.010974.690.6127.

8129hi0.05.010.015.020.025.0Zi30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.0Li0.090.080.710694.679.776.469.865.963.984.8hi0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.078.250.458.35.2.1.6 Tính tốn các đặc trưng thủy văn

Bảng 5.35 Bảng tổng hợp các đặc trưng thủy văn (‰)

Lưu vựcF(km2)L(km)bs(m)JL(0/00)Js(0/00)C1-A0.0550.480127.7237.7360.66C1-B6.5832.409651.874.4367.86C2-A0.0340.182209.4443.26116.59C2-B0.1090.478253.2225.8587.12C3-A0.0760.406207.7928.7799.66C3-B0.0690.282273.2723.9099.25C4-A0.1610.529338.7421.3763.84C4-B0.0860.138692.7518.25110.91C4-C0.1190.175757.2527.57104.85C4-D0.2620.523555.9824.5367.67C5-A0.0710.471167.9719.3148.92C5-B0.1720.368259.4752.0983.77C5-C0.1100.276443.0619.4696.73C6-A0.1280.366388.7733.5184.29C6-B2.6471.931408.997.5389.95C6-C0.0670.673109.9525.5834.88C7-A0.1230.541252.7232.7387.35C7-B8.2943.051550.621.8365.35SVTH: Trần Minh An-81000023-63-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình

5.2.1.7 Thời gian tập trung nước trên sườn dốc

Thời gian tập trung nước trên sườn dốc s (phút) được tra trong 22TCN 220-95,

bảng 2.3 phụ thuộc vào hệ số địa mạo Φs và vùng mưa. Vùng Hồng Kim, tỉnh Bình

Thuận thuộc vùng mưa XIII.

Hệ số địa mạo thủy văn của sườn dốc, Φs được tính như sau:

s bs0.6

ms J s0.3 (.H p ) 0.4Trong đó: bs: chiều dài bình qn của sườn dốc lưu vực (m)

 ms: Thơng số tập trung dòng chảy trên sườn dốc, phụ thuộc vào tình hình bề mặt của

sườn lưu vực. Đối với sườn dốc có mặt đất bị cày xới, nhiều gốc bụi, vùng dân cư có

nhà cửa trên 20%, cỏ trung bình: ms = 0.15([1]bảng 2.5) Js: Độ dốc sườn tính theo o/oo

 Hp: Lượng mưa ngày (mm) ứng với tần suất thiết kế p = 4%. Hp = 140mm

 φ: Hệ số dòng chảy lũ tra (Bảng 2.1 [22TCN 220-95]) ứng với loại đất cấp III.

Bảng 5.36 Thời gian tập trung nước trên sườn dốc

2msJs(0/00)φ0.1560.66651.8

70.150.182209.4

40.1090.478C3-A0.076C3-BLưu

vực

C1-AF(km

)

0.055L(km)C1-B6.5832.409C2-A0.034C2-Bфs0.908Vùng

mưa

XIIIHp(mm

)

14067.860.620XIII14015.40

0132.000.15116.5

90.936XIII1405.61949.28253.2

20.1587.120.770XIII1407.43167.150.406207.7

90.1599.660.860XIII1406.06255.620.0690.282273.2

70.1599.250.877XIII1407.10065.50C4-A0.1610.529338.7

40.1563.840.767XIII1409.72887.82C4-B0.0860.138692.7

50.15110.9

10.838XIII14012.21

9101.82C4-C0.1190.175757.2

50.15104.8

50.769XIII14013.56

7113.06C4-D0.2620.523555.90.1567.670.761XIII14012.90107.560.480bs(m)

127.7

2SVTH: Trần Minh An-810000235.143ts(phút

)

42.15-64-Chương 5. Thuỷ văn cơng trình

87C5-A0.0710.471167.9

70.1548.920.872XIII1406.57060.70C5-B0.1720.368259.4

70.1583.770.766XIII1407.64397.93C5-C0.1100.276443.0

60.1596.730.769XIII14010.07

490.37C6-A0.1280.366388.7

70.1584.290.768XIII1409.71287.69C6-B2.6471.931408.9

90.1589.950.626XIII14010.65

593.28C6-C0.0670.673109.9

50.1534.880.884XIII1405.60949.14C7-A0.1230.541252.7

20.1587.350.769XIII1407.41967.10C7-B8.2943.051550.6

20.1565.350.620XIII14014.07

5117.295.2.1.8 Hệ số địa mạo thủy văn lòng sơng ΦL

Hệ số địa mạo thủy văn của lòng chính ΦLđược xác định theo công thức:

L 1000L

m J F (.H p )1/ 4

1/3 1/4

1 LTrong đó:

ml = 7 thơng số tập trung nước trong sơng ở vùng núi, lòng sơng có nhiều đá,quanh co, mặt nước khơng bằng phẳng.

JL: độ dốc của dòng sơng chính (‰)L: chiều dài dòng sơng chính (km)([1]bảng 2.6)Bảng 5.37 Hệ số địa mạo thủy văn lòng chính

Lưu vực

C1-AL(km)

0.480m1

7JL(0/00)

37.73F(km2)

0.055φ

0.908Hp(mm)

140ФL

12.56C1-B2.40974.436.5830.62014042.85C2-A0.182743.260.0340.9361405.09C2-B0.478725.850.1090.77014012.48C3-A0.406728.770.0760.86014010.88C3-B0.282723.900.0690.8771408.19SVTH: Trần Minh An-81000023-65-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (22 TCN220-95)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×