Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các điểm giống nhau giữa ISO 14001 và OHSAS 18001:

Các điểm giống nhau giữa ISO 14001 và OHSAS 18001:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.4.3.1 Truyền thông4.4.3 Truyền thông4.4.3.2 Sự tham gia và tham vấn

4.4.4 Tài liệu4.4.4 Tài liệu4.4.5 Kiểm soát tài liệu4.4.5 Kiểm soát tài liệu4.4.6 Kiểm soát hoạt động4.4.6 Kiểm soát hoạt động4.4.7 Tình trạng khẩn cấp và đáp ứng4.4.7 tình trạng khẩn cấp và đáp ứng4.5 Kiểm tra4.5 Kiểm tra4.5.1 Đo lường hiệu suất và Giám sát4.5.1 Giám sát và đo lường4.5.2 Đánh giá tuân thủ4.5.2 Đánh giá tuân thủ4.5.3 Kiểm tra sự cố, không phù hợp, hành động

khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.3.1 Kiểm tra sự cố

4.5.3.2 Sự khơng phù hợp, khắc phục và hành

động phòng ngừa4.5.3 Sự khơng phù hợp, khắc phục và

hành động phòng ngừa4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ4.5.4 Kiểm soát hồ sơ4.5.5 Kiểm toán nội bộ4.5.5 Kiểm toán nội bộ4.6 Quản lý nhận xétIV.6 Quản lý nhận xétHệ thống quản líOHSAS 18001ISO 14001Dựa trên cơ sở quản lý rủi roNgun tắc hoạt động kiểu vòng xốy 4 bướcSự tham gia của người lao độngTự nguyện áp dụngÁp dụng cho mọi doanh nghiệpChứng chỉ của nhà tư vấn, hiệp hộiMức độ phổ biến quốc tế3. Một số điểm khác biệt chính

- Điểm khác biệt đầu tiên có trong các định nghĩa; trong đó ISO 14001 có định nghĩa về các

khía cạnh mơi trường, các u cầu của OHSAS 18001 bao gồm các định nghĩa về sức khỏe

và an toàn lao động như nhận dạng nguy cơ, sự cố và suy giảm sức khỏe. Những định nghĩa

này là cần thiết để xác định tiêu chuẩn áp dụng cho sức khỏe và an toàn lao động.

- Điểm khác biệt thứ hai Trong khi ISO 14001 có chính sách mơi trường thì OHSAS 18001

có chính sách về OH & S (hệ thống quản lý an toàn sức khỏe & nghề nghiệp), các yêu cầu

pháp lý về môi trường trở thành các yêu cầu pháp lý của OH & S, v.v. Do các cơng ty có

nhiều cam kết về quản lý mơi trường và an tồn, như luật tn thủ để xác định và quản lý rủi

ro, các yêu cầu này có thể được diễn đạt tương tự với sự thay đổi trong ứng dụng từ môi

trường sang OH & S.

- Điểm khác biệt thứ ba là trong quy hoạch của hệ thống quản lý. Trong khi ISO 14001 nói

về việc xác định các khía cạnh và tác động mơi trường, các yêu cầu của OHSAS 18001 đối

phó với việc xác định các nguy cơ và rủi ro của OH & S. Cũng giống như với ISO 14001,

các mối nguy này cần được xác định và đánh giá rủi ro của chúng, và chúng cần phải có các

điều chỉnh khi cần thiết.

- Điểm khác biệt cuối cùng là trong các yêu cầu chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp. Trong khi các

yêu cầu gần như giống nhau, chúng xử lý với các trường hợp khẩn cấp khác nhau, và như

vậy, những rủi ro khác nhau. Ngoài ra, OHSAS 18001 bao gồm các yêu cầu về đề xuất các

bên bên ngoài như phòng cháy chữa cháy trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp, khơng có trong

ISO 14001.

4. Tích hợp

- Tích hợp liên quan đến việc đưa vào các yếu tố EMS (Hệ thống quản lý môi trường) và

OHSAS vào một QMS (Hệ thống quản lý chất lượng). Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết về

những điểm giống nhau và khác biệt giữa các quy trình chất lượng hiện tại và các hoạt động

khác có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của EMS và OHSAS bất cứ khi nào có thể.

Khi các tiêu chuẩn khác nhau một chút, IMS (Hệ thống quản lý tích hợp) phải tuân thủ các

yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Ví dụ, QMS yêu cầu rằng công ty thiết lập một thủ tục tài liệu để

kiểm sốt hồ sơ trong khi đó các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của EMS không cần phải được

ghi lại. Trong một hệ thống tích hợp đầy đủ được thiết kế theo yêu cầu của cả hai tiêu chuẩn,

quy trình ghi chép phải được ghi lại hoặc nó sẽ không đáp ứng các yêu cầu của QMS. Người

ta cho rằng việc quản lý các vấn đề về chất lượng, an tồn và mơi trường được liên kết bởi

một cơ sở chung trong lý thuyết hệ thống (Grif, 1994) và mối liên hệ triết học và cấu trúc

mạnh mẽ tồn tại.

- Tích hợp có thể được thực hiện theo hai cách: tích hợp một phần hoặc tích hợp đầy đủ.

+ Một hệ thống tích hợp một phần giúp tách biệt việc quản lý chất lượng, quản lý môi trường

và hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, hướng dẫn sử

dụng khơng hồn tồn khác nhau. Những người có quy trình tương tự được tích hợp, ví dụ

như kiểm sốt tài liệu. Ngồi ra, các thủ tục QMS, với một số điểm tương đồng, có thể được

sửa đổi và nâng cao cho EMS và OHSAS. Việc chỉ định các số tài liệu EMS và OHSAS duy

nhất đảm bảo rằng các điều chỉnh chỉ áp dụng cho EMS và OHSAS, để nguyên tắc chất

lượng khơng thay đổi cho mục đích quản lý chất lượng và tránh các vấn đề về giám sát hoặc

đăng ký lại trong tương lai.+ Một hệ thống tích hợp đầy đủ chỉ chứa một sổ tay hướng đến ba yêu cầu quản lý khác

nhau. Các thủ tục QMS hiện có được điều chỉnh để nắm bắt các yếu tố cụ thể được ủy quyền

theo từng tiêu chuẩn quản lý. Để thực hiện một hệ thống tích hợp một phần hoặc toàn bộ sẽ

phụ thuộc vào cấu trúc của tổ chức, phong cách quản lý, mục tiêu và phạm vi của hệ thống.

Trong nghiên cứu này, hệ thống quản lý tích hợp đầy đủ được áp dụng vì nó phổ biến hơn và

có liên quan đến ngành xây dựng.

Nó khơng khả thi cho một cơng ty có ba hệ thống riêng biệt bởi vì các hoạt động sẽ bị gián

đoạn bởi các cuộc kiểm toán khác nhau được tiến hành trên một số cuộc xung đột riêng biệt.

Không khả thi cho một cơng ty có ba hệ thống riêng biệt bởi vì các hoạt động sẽ bị gián đoạn

bởi các cuộc kiểm toán khác nhau được tiến hành trong một số trường hợp riêng biệt. Có thể

có nguy cơ nhân viên làm việc cho kiểm tốn viên thay vì cho cơng ty, và không thể đáp ứng

nhu cầu của khách hàng vì họ q tập trung vào kiểm tốn của ba hệ thống riêng biệt

Chi phí và lợi ích của việc tích hợp

Một IMS sẽ có lợi thế về việc tiết kiệm đáng kể trong bốn lĩnh vực sau:

1. Thời gian

Thời gian cần thiết để xây dựng một IMS là gần một nửa so với làm ba hệ thống riêng biệt.

Thời gian giám sát quá, được giảm đi một nửa, giữ cho quá trình gián đoạn ở mức tối thiểu.

Những gián đoạn có thể phá hoại đặc biệt là cho các công ty cần phải đáp ứng thời hạn chặt

chẽ và không thể đủ khả năng để ngừng sản xuất của họ. Bởi chỉ có một kiểm tốn, sự gián

đoạn được giữ ở mức tối thiểu và điều này có thể giúp tăng năng suất. Thời gian là rất quan

trọng trong xây dựng vì bất kỳ sự chậm trễ có thể rất tốn kém cho các nhà thầu do các thiệt

hại thanh lý cao có thể được áp dụng đối với họ nếu họ đến trễ trong giao hàng.

2. Chi phí

Chi phí bảo trì (giám sát) có thể được giảm xuống thơng qua việc kiểm tra kết hợp IMS.

Ngồi ra, nó cũng cần ít tài ngun hơn để duy trì IMS. Hầu hết các công ty đã dành một số

tiền lớn thực hiện QMS. Thơng thường, khoảng 10-20% chi phí này là cho các chi phí như

đăng ký và đào tạo (Low và Yeo, 1998). Phần còn lại là để phân bổ lại các nguồn lực như

mọi người dành thời gian ra khỏi trách nhiệm chính của họ để xác định, tài liệu và thực hiện

hệ thống. Nếu loại nỗ lực này được nhân đôi mỗi khi hệ thống quản lý mới được triển khai,

chi phí sẽ rất lớn. Hiệu quả được cải thiện này giúp giảm chi phí. điều này sẽ giúp để đạt

được các giải pháp lâu dài-thắng-thắng có ý nghĩa thương mại hơn. Việc sử dụng các thủ tục

QMS hiện tại cũng tạo ra những khoản tiết kiệm đáng kể trong chi phí phát triển và triển

khai EMS và OHSAS.

3. Nhân lực

Có thể thực hiện nhiều tác vụ trong IMS; do đó tránh trùng lặp nhân lực cho từng hệ thống.

Những gì được sử dụng để có ba người để làm có thể chỉ cần một người. Điều này sẽ giải

phóng thêm nhân lực để làm những việc khác, do đó làm tăng năng suất của cơng ty. Khoảng

thời gian kiểm sốt quản lý hàng đầu cũng có thể được giảm xuống chỉ với một đại diện quản

lý chăm sóc ba hệ thống, để lại các chi tiết kỹ thuật kiểm tra cho các chuyên gia có thẩm

quyền. Các nhân viên cũng sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn về hướng dẫn và điều này sẽ giúp

giảm thiểu sự hiểu lầm ở mức tối thiểu.

4. Thủ tục giấy tờ

Các thủ tục giấy tờ đáng kể có thể được giảm bớt thơng qua quy trình tài liệu có thể là trong

Thủ tục hoặc Hồ sơ và đặc biệt, trên một phần của điều khiển hệ thống. Quản lý kém trongkiểm sốt tài liệu có thể dễ dàng hao phí tiền của cơng ty. Bằng cách có IMS, khả năng quản

lý kém được giảm đáng kể bởi vì các tài liệu được tích hợp để làm cho hệ thống dễ quản lý.

Ngồi bốn lĩnh vực chính ở trên, cũng có các lợi ích khác như tăng cường sự lưu hành của

khách hàng và hình ảnh thị trường tích cực. Điều này sẽ tạo cho công ty một lợi thế cạnh

tranh trong thị trường quốc tế. Phát triển và chuyển giao công nghệ trong công ty cũng sẽ

được cải thiện trong tương lai. Về lâu dài, chi phí hoạt động có thể được giảm, dẫn đến lợi

nhuận tốt hơn.Tài liệu tham khảo:

https://vietpat.vn/so-sanh-iso-14001-va-ohsas-18001/

Mark Hammar, ISO 14001 vs. OHSAS 18001: What is different and what is the same?

Low Sui Pheng a & Goh Kim Kwang b, 2011, ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

Management Systems: Integration, Costs and Benefits for Construction Companies

http://www.knacert.com/dich-vu/dao-tao-huan-luyen/dao-tao--chung-nhan-ohsas-180011204

http://chungnhanvietnam.com

http://iscvietnam.net

http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-xay-dung-ke-hoach-ap-dung-tieu-chuan-ohsas180012007-tai-cong-ty-co-phan-che-bien-hang-xuat-khau-cau-tre-62249/

https://123doc.org/document/3161938-de-tai-tinh-hinh-ap-dung-iso-14001-iso-9001-vaohsas-18001-tai-viet-nam.htmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các điểm giống nhau giữa ISO 14001 và OHSAS 18001:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×