Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Vai trò của chủ nghĩa Mác về con người trong đời sống xã hội.

III. Vai trò của chủ nghĩa Mác về con người trong đời sống xã hội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

sâu lấy tư tương và chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, cũng như trên thế

giới ở nước ta chiến lược con người nó có một ý nghĩa hết sức quan trọng và

để phát triển đúng hướng chiến lược đó cần có một chính sách phát triển con

người, khơng để con người đi lệch tư tưởng tuy nhiên trong thực tế khơng ít

người sẽ ngang đi tìm khả năng phát triển nó trong chủ nghĩa tư bản. Nhiều

người trở về phục sinh và tìm sự hồn thiện con người trong các tôn giáo và

các hệ tư tưởng truyền thống. Có người lại sáng tạo ra tư tưởng tơn giáo mới

cho phù hợp với con người Việt Nam. Song nhìn lại một cdách khách quan

và khoa học sự tồn tại của chủ nghĩa Mác - Lênin trong xã hội Việt Nam có

lẽ khơng ai có thể phủ nhận được vai trò ưu trội và triển vọng cuả nó trong

sự nghiệp phát triển con người tạo đà cho bước phát triển tiếp theo của sự

nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố thì một nước đang còn ở tình trạng

kém phát triển như nước ta khơng thể khơng xây dựng một chính sách phát

triển lâu dài, có tầm nhìn xa trơng rộng phát triển con người nâng cao chất

lượng của người lao động. Hơn bất cứ một lĩnh vực nghiên cứu nào khác,

lĩnh vực phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất của toàn dân, đưa loài

người tới một kỷ nguyên mới, mở ra nhiều khả năng để tìm ra những con

đường tối ưu đi tới tương lai con đường khả quan nhất cho sự nghiệp phát

triển con người trong sự nghiệp cơng nghiệp hố hiện đại hố đất nước.

Trong đời sống xã hội thực tiễn cơ sở vận dụng khoa học và sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lênin về con người tại hội nghị lần thứ tư của ban chấp hành

trung ương Đảng khoá VII đề ra nghị quyết và thông qua nghị quyết về việc

phát triển con người Việt Nam toàn diện với tư cách là "Động lực của sự

nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội" Đó

là "con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất phong phú về

tinh thần, trong sáng về đạo đức". Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày càng

đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sựphát triển của nền kinh tế đất nước theo cớ chế thị trường, dưới sự quản lý

của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chất lượng của người lao

động là nhân tố quyết định nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

của Đảng đã khẳng định "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực

to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi cuả công cuộc

đổi mới đất nước". Thực tiễn đã chứng tỏ xã hội ta hiện nay tình trạng mất

hài hồ về mặt bản thể của mỗi cá nhân là chủ yếu, là tất cả bản thể cá nhân

phát triển toàn diện và hài hồ về đạo đức, trí tuệ, thể lực là mục tiêu xây

dựng con người trong chủ nghĩa xã hội nhưng mục tiêu cơ bản và quan trọng

hơn cả là vấn đề con người phải trở thành nhân tố quyết định lịch sử xã

hộivà lịch sử của chính mình.

Các nhà tư tưởng tư sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa

khơng có con người" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất

của ba bộ phận triết học nghiên cứu các quy luật của thế giới, giúp ta hiểu

bản chất, mới quan hệ tự nhiên - xã hội - con người, chính trị kinh tế vạch ra

quy luật đi lên của xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ ra con đường và

phương pháp nghiên cứu con người. Chủ nghĩa Mác là một chỉ nghĩ vì con

người, chủ nghĩa nhân đạo. Học thuyết đó khơng chỉ chứng minh bản chất

của con người ("tổng hoà của các quan hệ xã hội") và bản tính con người

("ln vươn tới sự hồn thiện") mà còn vạch hướng đưă con người đi đúng

bản chất và bản tính của mình, giải phóng, xố bỏ sự tha hoá, tạo điều kiện

phát huy mọi sức mạnh bản chất người, phát triển toàn diện, hài hoà cho

từng cá nhân. Sự phù hợp giữa tư tưởng Mác Xít với bản chất và bản tính

người đã thu phục và làm say mê những con người hằng mong vươn lên xây

dựng xã hội mới, mở ra mọi khả năng cho sự phát triển con người.

Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới có thẻ vạch rõ được hướng đi đúng cho

con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực tế cho thấy cùng với tưtưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam đã làm nên thắng

lợi cách mạng giải phòng dân tộc (1945), thống nhất đất nước (1975) thực

hiện ý chí độc lập tự do con người việt Nam điều mà bao nhiêu học thuyết

trước Mác khơng thể áp dụng được, và chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã làm

thay đổi, trở thành hệ tư tưởng chính thống của tồn xã hội, thay đổi nhanh

chóng đời sống tinh thần đại đa số nhân dân Việt Nam. Thực tiễn hoạt động

cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa nhanh chóng nâng cao trình độ nhận thức

tồn diện. Bằng hệ thống giáo dục với các hình thức đào tạo đa dạng, với các

hình thức khoa học thấm nhuần tinh thần cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

đã hình thành kế tiếp nhau những lớp người lao động mới ngày càng có tư

tưởng, trình độ chung, chun mơn cao ngày nay chúng ta đã có một đội ngũ

cán bộ văn hố khoa học cơng nghệ với trình độ lý luận và quản lý tốt đồng

đều trong cả nước.

Có thể nói chỉ trong một thời gian ngắn hệ tư tưởng Macxít đã thể hiện xu

hướng của mình đối với nền văn hoá dân dã, xoá bỏ dần dần sự thống trị của

các loại tư tưởng tự phát, lạc hậu, thấp kém trong con người cũ, mê tín dị

đoan, các niềm tin mù qng… Với sức mạnh có tính khoa học, học thuyết

Mác - Lênin đã vạch rõ được những yếu tố phi khoa học, phi nhân đạo, các

loại thế giới quan, nhân sinh quan sai lệch mà trước đó đã làm mai một trí

tuệ, tính tích cực trong con người của các hệ tư tưởng truyền thống. Mặt

khác, chủ nghĩa Mác - Lênin còn thể hiện rõ tính ưu việt trong con người đối

với các luồng tư tưởng tư sản ngoại nhập của Phương Tây, và các trào lưu tư

tưởng tư sản hiện tại đang làm lệch hướng đi của những con người chân

chính trong điều kiện đời sống vật chất khó khăn. Lần đầu tiên trong lịch sử

dân tộc xiềng xích của chân lý cổ truyền, của nền sản xuất tiểu nơng với tư

duy còn hạn chế, kinh nghiệm, phi khoa học trong con người thiếu văn hoá

do xã hội cũ để lại đã được tri thức khoa học Mác xít phá tan. Một ý thứctiên tiến ra đời. Các tín ngưỡng dần dần cũng phải nhường chỗ cho niềm tin

khoa học. Các yếu tố tư duy duy vật biện chứng hình thành trong đời sống

thường ngày, trong lao động, cũng như trong mọi hoạt động của xã hội. Thế

giới quan khoa học ngày càng ăn sâu ở những con người luôn phấn đấu cho

thắng lợi của chủ nghĩa xã hội nó nhìn thế giới, xã hội, con người trong sự

vận động và phát triển trong tính hiện thực và tiềm ẩn những khả năng, sự

tồn tại khách quan là điều kiện sống và sự phát triển con người.

Thế giới quan đó hàm chứa nhân sinh quan tiến bộ, khắc phục dần những

quan niệm sai lầm, phiến diện về con người của các hệ tư tưởng khác.

Sự chuyển đổi hệ tư tưởng dẫn đến chuyển đổi hệ giá trị của xã hội và giá trị

con người, con người từ chỗ phục tùng chuyển sang tự chủ, sáng tạo, từ chỗ

dựa trên tập quán chuyển sang lý trí, dân chủ, từ chí tìm cách hồ đồng

chuyển sang tơn trọng cả cá tính và bản lĩnh riêng. Các chuẩn mực mới của

con người đòi hỏi khơng chỉ phát triển từng mặt riêng lẻ mà phải là cá nhân

phát triển hài hồ tính cách mạng của học thuyết Mác xít khắc phục dần lối

sống thụ động, hẹp hòi, làm cơ sở cho lối sống tích cực, vì xã hội, phát triển

ý thức luôn vươn lên làm chủ và xây dựng cuộc sống mới xuất hiện những

nhân cách mới.

Tuy nhiên sự phát triển con người ngày nay không chỉ là sản phẩm của hệ tư

tưởng Mác xít vì ngay khi chủ nghĩa Mác xít trở thành hệ tư tưởng chính

thống ở Việt Nam thì các tơn giáo, các hệ tư tưởng và văn hố bản địa đã có

sức sống riêng của nó. Chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập, nó như một hệ tư

tưởng khoa học vượt hẳn lên cái nền văn hố bản địa, nhưng nó cũng chịu sự

chi phối tác động đan xen của các yếu tố sai - đúng, yếu - mạnh, mới - cũ,

v.v.. Các yếu tố tích cực đã thúc đẩy, còn các yếu tố tiêu cực thì kìm hãm sự

phát triển con người.Sự văn minh, phát triển hoá con người Việt Nam của chủ nghĩa Mác - Lênin

vừa có lợi thế song cũng khơng tránh khỏi những sai lầm. Sai lầm là sự

chống trả của tư tưởng văn hoá bản địa đã thành truyền thống. Lợi thế là văn

hố bản địa chưa có một hệ tư tưởng khoa học định hình vững chắc, nó

dường như đang thiếu một lý thuyết khoa học. Nếu như không có chủ nghĩa

Mác - Lênin xã hội Việt Nam phát triển hơn, đó là tư tưởng của những người

thiếu hiểu biết về một xã hội tiến bộ, luôn coi cái trước mắt mình là những

thứ vơ giá trị mà chỉ chạy theo trào lưu, điều đáng trách hơn là họ cần cho

rằng văn hoá Việt Nam sẽ phong phú hơn, đặc sắc hơn. Thực tế, từ khi xuất

hiện chủ nghĩa Mác - Lênin xã hội Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh,

phát triển có khoa học hơn, ở khía cạnh nào đó trình độ dân trí, trình độ năng

lực, văn hoá, khoa học, nghệ thuật… Con người Việt Nam không thua kém

con người của các nước văn minh khác.

Theo chủ nghĩa Mác - Lênin con người chỉ những cá thể, là sự thống nhất

giữa mặt sinh học và mặt xã hội của nó. Cái mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã

làm được đó là lý luận con người trong xã hội chứ không chỉ mặt sinh học

như trước đây. Và chính vậy mà nó đã được áp dụng vào xã hội Việt Nam,

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa con người là yếu tố quyết định vừa là

điểm xuất phát vừa là mục tiêu của mọi chính sách kinh tế - xã hội. Xây

dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng được một xã hội mà ở đó có đủ những

điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện trong thực tế nguyên tắc "Sự

phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả

mọi người" và ở một đất nước ta, một đất nước đang còn nghèo nàn thì việc

phát triển yếu tố con người là một vấn đề mà Đảng ta đã xác định đó là vấn

đề then chốt cho sự phát triển kinh tế đất nước lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là

kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Chúng ta cũng đã có những đổi mới rõ rệt, sự phát triển hàng hoá nhiều

thành phần theo cơ chế thị trường, sự phân hoá giàu nghèo sự phân tầng xã

hội, việc mở rộng dân chủ đối thoại trong sinh hoạt chính trị của đất nước,

việc mở cửa và phát triển giao lưu quốc tế về các mặt kinh tế, văn hố và

chính trị, trên thế giớ. Sự biến đổi nhanh chóng của tình hình chính trị quốc

tế, sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và cơng nghệ… Điều

đó đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng chủ nghĩa Mác một cách khoa học,

hợp lý và sáng tạo để đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội mới nếu muốn

tồn tại và vươn lên một tầm cao mới.IV. Kết luận

Bất chấp thăng chầm của lịch sử, từ khi ra đời đến nay,chủ nghĩa Mác-Lênin

luôn ln tỏ ra sức sống mãnh liệt của mình. Thực tiễn thành công và thất

bại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế

giới đã minh chứng hùng hồn: bản chất khoa học là nguồn gốc sức mạnh củachủ nghĩa Mác-Lênin. Từ khi ra đời cho đến nay, nhờ nắm vững và vận dụng

sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà đảng

ta đã dẫn dắc cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ nghĩa xã hội đổi mới Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của

mình và ngày càng thu được những thành tự to lớn. Điều đó trước hết bắt

nguồn từ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận

dụng một cách sáng tạo trong điều khiện củ thể của nước ta, vạch ra đường

lối đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với quyết tâm khắc

phục khó khăn, với tinh thần khiên trì và tích cực tìm tòi thử nghiệm, nhân

dân ta vẫn không nao núng trước những biến động khinh tế- xã hội. Đảng ta

vẫn quyết tâm làm chuyển biến tư duy, nhận thức và tư tưởng, xác định

nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới nhằm khác phục khủng hoảng

và tìm mội cách đưa đất nước phát triển theo con đường XHCN. Nhất định

đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dưng công chủ nghĩa xã hội của thời kỳ

đổi mới gắn với dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng.Mục lục

Trang

Lời mở đầu........................................................................................1

I.Nội dung về con người...................................................................4

II.Quan điểm chủ nghĩa mác về con người.......................................8

a.Bản chất con người.........................................................................8

b.Con người là chủ thể sinh động nhất củ xã hội..............................14

III.Vai trò của chủ nghĩa mác về con người trong đời sống xã hội..17

IV.Kết luận.......................................................................................22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Vai trò của chủ nghĩa Mác về con người trong đời sống xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×