Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu chức năng và giao diện người dùng:

Yêu cầu chức năng và giao diện người dùng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.Các đặc tả usecase và giao diện người dùng:

Use case name: Đăng ký

Area:Hệ thống quản lý rạp chiếu phimActors: Khách hàng

Level:

Description: Mô tả cách người dùng đăng ký tài khoản mới

Trigger:Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký thành viênTrigger Type: ExternalInput

Name Internal

OutputSourceNameDestination11Steps PerformedInformation for Steps1Hệ thống hiển thị danh mục đăng ký1Thông tin khách hàng2Khách hàng nhấp chọn đăng ký2Thông đăng nhập3Hệ thống hiển thị form mẫu cho người

3 Bảng xếp loại thành viên của

điền thông tin bao gồm : tên, ngày sinh,

khách hàng

tên tài khoản, mật khẩu, địa chỉ, giới tính,

sdt4Sau khi điền xong người dùng nhấp chọn

xác nhận5Hệ thống kiểm tra trong hệ cơ sở dữ liệu

tài khoản xem tài khoản của khách hàng

vừa đăng ký có trùng lắp hay khơng61Nếu có , hệ thống u cầu khách hàng

đổi tên tài khoản đến khi không trùng

lắp2Nếu không , xác nhận đăng ký thành

côngGửi tin nhắn đến mail của người dùng

xác nhận tài khoản đã đăng ký thành

côngPreconditions:Khách hàng nhấp chọn danh mục cần thao tácPostconditions: Khách hàng thực hiện các thao tác thành công

Assumptions:Khách hàng thực hiện các yêu cầu121314Use case name: Đăng nhập

Area:Hệ thống quản lý rạp phimActors: Khách hàng, nhân viên rạp phim

Level:

Description: Mô tả cách người dùng đăng nhập vào hệ thống

Trigger:Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập vào hệ thốngTrigger Type: External InternalInputOutputNameSourceSteps PerformedNameDestinationInformation for StepsHệ thống hiển thị phần đăng nhập gồm tài

1 Thông tin xác thực khách hàng

khoản và mật khẩu

2 Mã khách hàng

2 Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu

3 Thông đăng nhập

3 Hệ thống kiểm tra trong hệ cơ sở dữ liệu tài 4 Loại thành viên

khoản xem tài khoản của người dùng vừa

nhập đúng hay sai

1 Nếu đúng: cho phép người dùng tiếp tục

sử dụng hệ thống

2 Nếu sai : hệ thống báo lỗi, hiển thị phần

đăng nhập cho người dùng nhập lại,

hiển thị thêm phần đăng ký, tìm lại mật

khẩu hoặc người dùng có thể huỷ đăng

nhập

Preconditions: Khách hàng nhấp chọn danh mục cần thao tác

1Postconditions: Khách hàng thực hiện các thao tác thành công

Assumptions:Khách hàng thực hiện các yêu cầu1516Use case name:

Area:Đặt véHệ thống quản lý rạp phim xem phimActors:Khách hàngLevel:

Description: Cho phép khách hàng đặt vé xem phim

Trigger:

Hệ thống hiển thị danh sách phim, khách hàng chọn phim, chọn rạp, ngày

giờ, ghế ngồi

Trigger Type:

InputOutputNameSourceSteps PerformedNameDestinationInformation for StepsHệ thống hiển thị danh sách các bộ phim đang

1 Danh sách phim

chiếu của rạp

2 Danh sách phim

2 Khách hàng chọn 1 bộ phim mà mình muốn xem 3 Thông tin phim

3 Hệ thống sẽ hiển thị thông tin phim và lịch chiếu 4 Thông tin rạp và giờ chiếu

5 Các tuỳ chọn đăng nhập

4 Khách hàng sẽ chọn rạp và giờ chiếu phù hợp

6 Sơ đồ rạp và ghế ngồi

7 Sơ đồ rạp và ghế ngồi

với mình

8 Xác nhận

5 Hệ thống đưa ra 3 tuỳ chọn cho khách hàng

11Đăng nhập vào tài khoản đã có

Hệ thống chuyển sang đăng nhập2Đăng ký tài khoản mới

Hệ thống chuyển sang đăng ký3

6

7

8

9Mua vé không cần tài khoảnHiển thị sơ đồ rạp và các ghế ngồi

Khách hàng chọn ghế ngồi

Hệ thống hiển thị xác nhận đặt vé

Hệ thống chuyển sang thanh toánPreconditions:Khách hàng nhấp chọn rạp và lịch chiếu của phim

17Postconditions: Khách hàng giữ chỗ thành cơng

Assumptions:Khách hàng có nhu cầu xem phim18Use case name: Thanh toán

Area:

Actors:Hệ thống quản lý rạp xem phim

Khách hàngLevel:

Description: Cho phép khách hàng thanh toán sau khi đã đặt vé thành công

19Trigger:Đặt vé thành côngTrigger Type:ExternalInput

NameOutput

SourceSteps PerformedNameDestinationInformation for StepsHệ thống hiển thị thông tin: tên phim, ngày giờ, 9 Thơng tin thanh tốn

rạp, số lượng vé đã đặt

10 Thông tin giảm giá

2 Hiển thị các phương thức giảm giá như :

11 Tổng tiền

voucher, coupon, điểm thưởng…

12 Các phương thức thanh toán

3 Hiển thị tổng tiền

4 Hiển thị các phương thức thanh tốn : có 4 cách

1 Dùng ví Momo

2 Thẻ Visa

3 Thẻ ATM

4 Thẻ Mastercard

5 Khách hàng nhấp chọn 1 trong 4 cách thanh toán

6 Khách hàng điền thơng tin tài khoản thanh tốn

7 Hệ thống gửi tổng tiền đến ngân hàng của số tài

khoản khách hàng cung cấp

1 Ngân hàng gửi xác nhận đến hệ thống đã trừ

tiền thành công

 Hệ thống gửi tin nhắn đến điện thoại

xác nhận đã đặt vé thành công

 Gửi vé điện tử (code QR hoặc dãy

code mã hoá chứa thông tin của vé)

đến email khách hàng

2 Ngân hàng thông báo tài khoản khách không

đủ tiền

 Hệ thống báo lỗi khơng đủ tiền, quay

lại các phương thức thanh tốn hoặc

cho khách huỷ vé đặt

Preconditions: Khách hàng nhấp chọn rạp và lịch chiếu của phim

1Postconditions: Khách hàng giữ chỗ thành cơng

20Assumptions:Khách hàng có nhu cầu xem phim21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu chức năng và giao diện người dùng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×