Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3: Giải pháp

Phần 3: Giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đanh gia phat triên con ngươi 2000-2014- Cải cách thủ tục trong khám chữa bệnh cho bớt rườm rà, đồng thời hồn thiện

luật Bảo hiểm y tế. Chính phủ cần tăng chi cho ngành y tế kết hợp huy động

nguồn lực kinh tế, xã hội hóa cơng tác phòng và khám chữa bệnh nhằm chia sẻ

với nhà nước tăng thêm dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt đảm bảo bảo hiểm y tế cho

các đối tượng chính sách và người nghèo.

- Làm tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Dân số gia tăng nhanh tại các

khu vực dân trí còn thấp cũng là một sự cản trở đến phát triển kinh tế và phát

triển con người. Nhiều gia đình nghèo nhưng lại sinh nhiều con, con cái sinh ra

khơng có đủ điều kiện phát triển, khơng được đi học, thậm chí phải lao động từ

nhỏ để phụ giúp gia đình, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của các

em trong tương lai. Làm tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình

cũng đóp góp khơng nhỏ vào mục tiêu của chiến lược phát triển con người.

3.2. Giải pháp về giáo dục

- Nâng cao chất lượng dạy và học bằng cách đổi mới phương thức dạy và học, để

học sinh nhận thức nhanh hơn, sáng tạo và có tính tự giác chủ động hơn trong

quá trình tham gia bài học. Ngồi ra còn tăng cường tập huấn mở các lớp bồi

dưỡng cho cán bộ giáo viên để tăng hiệu quả giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm.

- Đối với các đối tượng đã quá tuổi đi học và các đối tượng ở độ tuổi vàng (16-24

tuổi) nên mở thêm các lớp bổ túc cho họ và tạo điều kiện để họ có thể hồn

thành hết bậc học của mình cũng như phổ cập cho các đối tượng chưa biết chữ

(đặc biệt với các đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa

và người dân tộc thiểu số).

- Ngồi ra chính phủ cần tăng ngân sách cho giáo dục nhằm cải thiện cơ sở vật

chất và hỗ trợ những đối tượng khó khăn cũng như nâng cao chất lượng giảng

dạy. Hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài để nâng cao chất lượng

giáo dục cũng như đào tạo thêm đội ngũ tri thức chất lượng cao như thạc sĩ, tiến

sĩ, tuy nhiên không nên ồ ạt mà phải đề cao vấn đề chất lượng.

26Đanh gia phat triên con ngươi 2000-20143.3. Giải pháp về thu nhập

- Giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động, thất nghiệp là

vấn đề nan giải của cả các nước đang phát triển và các nước phát triển. Cần

nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề của người lao động, xây dựng cơ cấu

lao động vào các ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, có các

biện pháp tăng năng suất lao động.

- Phấn đấu gia tăng thu nhập bình quân đầu người một cách bền vững,

tăng cường chun mơn hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua các chính sách

kinh tế vĩ mơ.

- Trong chính sách tăng trưởng kinh tế, Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn,

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút

vốn đầu tư và kĩ thuật của các quốc gia tiên tiến.

- Muốn thu hẹp khoảng cách thu nhập giàu nghèo, cần có các chính sách

ưu tiên củng cố hệ thống an sinh xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ phổ

cập đến mọi người dân, để nhiều hộ nghèo có mức thu nhập chi cho tiêu dùng ở

ngay sát trên chuẩn nghèo được bảo vệ trước tác động của các cú sốc trong bối

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; cần phải có giải pháp đồng bộ, quy định chặt chẽ

cho người có thu nhập thấp trong vấn đề nhà ở như chính sách bán trả góp với

thời gian dài hạn khơng tính lãi suất…

- Trước những khó khăn và thách thức của "bẫy thu nhập trung bình",

Việt Nam cần có các chính sách đa dạng hố loại hình bảo hiểm nhằm tăng

cường khả năng tiếp cận của các nhóm dân số, thúc đẩy các hình thức hoạt động

kinh tế cho người có thu nhập thấp nhằm đảm bảo thu nhập và các điều kiện về

đời sống…

Ngoài ra, để chiến lược phát triển con người có thể bền vững và có tác

động tích cực thì cần tạo điều kiện cho người dân tham gia và có tiếng nóitrong

27Đanh gia phat triên con ngươi 2000-2014các sự kiện và quá trình định hình nên cuộc sống của họ. Vì chính họ là đối

tượng của chiến lược phát triển con người và cũng chính họ hiểu rõ nhất những

khó khăn và những gì họ mong muốn. Tại Việt Nam, việc người dân tham gia

đòi hỏi cơ hội và quyền lợi cho mình như là các phúc lợi xã hội cơ bản vẫn chưa

thực sự lan tỏa sâu rộng. Ở các nước phát triển, người dân thường có những

phản ứng mạnh mẽ khi xảy ra tình trạng thất nghiệp kéo dài hay khi chính phủ

hoạt động kém hiệu quả.Tiếng nói của người dân sẽ có tác động nhất định tới

chính sách của chính phủ và đặc biệt là tới sự phát triển của chính họ.

Tiếp theo là giải pháp cấp thiết liên quan đến môi trường. Một nước đang

phát triển như Việt Nam đóng góp khơng nhiều vào tình trạng biến đổi khí hậu

nhưng lại là một trong những nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong

tương lai mà đối tượng chịu tổn thất nhiều nhất lại là những người dân nghèo.

Sự phát triển thậm chí là cơ hội sống của họ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng bởi

những vấn nạn môi trường cũng như những thiệt hại về hệ sinh thái mà biến đổi

môi trường gây ra. Những năm gần đây diễn biến về khí hậu ở Việt Nam vơ

cùng khó lường, nó gây thiệt hại tới sản xuất nông nghiệp và đời sống người

dân, và sẽ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo cũng như cách biệt về sự phát

triển con người giữa các vùng miền. Cần phải có những biện pháp kịp thời để

ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của

nó, như là chiến lược tăng trưởng xanh, giảm phát thải công nghiệp, tiết kiệm

năng lượng, tuyên truyền người dân về biến đổi khí hậu, đặc biệt với những nơi

chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu thì cần phổ biến tới họ những

cách thức ứng phó cũng như hỗ trợ họ kịp thời khi có thiệt hại.

Tiếp tục thực hiện cơng tác xóa đói giảm nghèo. Tạo cơ hội tiếp cận các

dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông vận tải công bằng giữa người dân các vùng

miền, đẩy mạnh các chương trình đưa giáo viên, bác sỹ về các thôn bản, bảo

hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các địa phương

miền núi khó khăn, đặc biệt là hệ thống giao thơng, giao thơng có vai trò vơ

28Đanh gia phat triên con ngươi 2000-2014cùng quan trọng vì nó kết nối các vùng miền và là điều kiện không thể thiếu để

người dân tiếp cận các dịch vụ khác. Để thực hiện được những giải pháp này

đòi hỏi sự hỗ trợ thiết thực đối với những người tình nguyện đi làm việc tại

những nơi hồn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn; đặc biệt là một nguồn vốn lớn

để nâng cấp cơ sở hạ tầng như xây dựng trường học, bệnh viện, đường sá, phủ

sóng mạng lưới điện,…29Đanh gia phat triên con ngươi 2000-2014KẾT LUẬN

Chúng ta nhận thức rằng vấn đề phát triển con người ở Việt Nam là q

trình khơng đơn giản ngày một ngày hai. Phát triển con người khơng chỉ dừng

lại ở tiêu chí thu nhập mà bên cạnh đó là các tiêu chí giáo dục, tuổi thọ, y tế….

Vì vậy, phát triển con người là một tiêu chí khách quan để đánh giá sự phát triển

của một quốc gia.

Trong khoảng thời gian từ 2008 – 2012 suy thối kinh tế tồn cầu ảnh

hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam do đó chỉ số phát triển con người ở nước ta

những năm gần đây có xu hướng suy giảm ngồi sự mong đợi. Vì thế để cải

thiện chỉ số phát triển con người thì bên cạnh các chính sách kinh tế Nhà nước

cần có các chính sách phát triển xã hội đúng mức và hợp từng thời điểm từ đó

có ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển con người.

Bất cứ một giai đoạn nào trong quá trình phát triển, con người ln là

nhân tố quyết định. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước cần phải luôn thận trọng

trong mỗi bước đi của minh đểđảm bảo cho quá trình phát triển con người bền

vững và đuổi kịp sự phát triển của các nước trong khu vục nói riêng và các quốc

gia trên thế giới nói chung.

Áp dụng ngun tắc tồn diện để phân tích thực trạng và giải pháp phát

triển con người ở Việt Nam theo tiêu chí HDI giúp chúng ta có được cái nhìn

tổng qt và khách quan vềthực trạng phát triển con người tại Việt Nam, từ đó

đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại của quốc gia.30Đanh gia phat triên con ngươi 2000-2014Tài liệu tham khảo

• Giáo trình “Kinh tế phát triển”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm

2012.

• Tổng cục thống kê ( từ năm 2000 – 2014), Niên giám thống kê, Nhà

xuất bản thống kê.

• Website Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn

• Báo cáo phát triển con người 2013, UNDP

Và nhiều nguồn tài liệu tham khảo khác.31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3: Giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×