Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động thanh toán

Hoạt động thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trangNâng cao các dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp giúp khách hàng và nhân

viên giảm tải thời gian không cần thiết khi làm việc.

Phát hành các loại giấy tờ có giá để thúc đẩy nguồn vốn cần huy động.23Tài liệu tham khảo

1. http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-tnhhmai-tien-dat-43974/

2. http://cmsbidv.stox.vn/medialib/BID/F/2016/2016-03/bidv1BIDV_BCTChopnhatkiemtoan2015_20160331092446.pdf

3. http://cmsbidv.stox.vn/medialib/BID/F/2017/2017-03/bidv1BTCThopnhatkiemtoan2016compressed_20170331151248.pdf

4. http://cmsbidv.stox.vn/medialib/BID/F/2018/2018-04//bidv1BCTChopnhatsaukiemtoan2017final_20180404153259.pdf

5. https://sapuwa.vn/index.php/tin-tuc/ke-toan-tai-chinh/chi-tieu-phan-tich-baocao-tai-chinh-doanh-nghiep.html

6. https://ub.com.vn/threads/phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cua-ngan-hangvietinbank-dua-tren-mo-hinh-camels.43807/

7. Giáo trình Ngân hàng thương mại Học viện Ngân Hàng2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×