Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ca sử dụng Duy trì thông tin sinh viên

Ca sử dụng Duy trì thông tin sinh viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

E-LEARNINGb. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xố một Sinh viên: CBtuyensinh: W_CBTS: W_CBTS_Them/Xoa: SinhVien: C_CBTSy/c chän c«ng viƯc

chän xoá sinh viên

hiển thị

y/c nhập mã SV

nhập mã sinh viên

kiemTra(maSV)

hiển thịTTSV

hiển thịTTSV

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn xoa(maSv)

xoa(maSv)

xoa(maSv)- 39 -E-LEARNINGc. Biu trình tự cho kịch bản Sửa thơng tin Sinh viên: CBtuyensinh: W_CBTS: SinhVien: C_CBTS: W_CBTS_Suay/c chän c«ng viƯc

chän sưa TTSV

hiĨn thị

y/c nhập mã SV

nhập mã SV

kiemTra(maSV)

hiển thịTTSV

hiển thịTTSV

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn suaTT(maSv)

suaTT(maSv)

suaTT(maSv)

kết quả

kết quảhiển thị- 40 -E-LEARNING6. Ca s dng Duy trì thơng tin mơn học

Với ca sử dụng Duy trì thơng tin mơn học, ta xác định được các kịch bản chính

như sau:

- Thêm một mơn học

- Xố một mơn học

- Sửa thơng tin mơn học

a. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Thêm một môn học: CBtuyensinh: W_CBTS: W_CBTS_Them/Xoa: MonHoc: C_CBTSy/c chọn công việc

chọn thêm MH

hiển thị

nhập TT môn học

chọn thêm 1 môn học

them(maMH)

them(maMH)

y/c tạo mã MH

y/c tạo mã MH

y/c tạo mã MH

taoMaMH()

kết quả

kết quảhiển thị- 41 -E-LEARNINGb. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xố một mơn hc: CBtuyensinh: W_CBTS: W_CBTS_Them/Xoa: C_CBTS: MonHocy/c chọn công việc

chọn xoá môn học

hiển thị

y/c nhập mã MH

nhập mã môn học

kiemTra(maMH)

hiển thịTTMH

hiển thịTTMH

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn xoa(maMH)

xoa(maMH)

xoa(maMH)- 42 -E-LEARNING

c. Biu trỡnh tự cho kịch bản Sửa thông tin môn học: CBtuyensinh: W_CBTS: W_CBTS_Sua: C_CBTS: MonHocy/c chọn công việc

chọn sửa TTMH

hiển thị

y/c nhập mã MH

nhập mã MH

kiemTra(maMH)

hiển thịTTMH

hiển thịTTMH

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn suaTT(maMH)

suaTT(maMH)

suaTT(maMH)

kết quả

kết quảhiển thịVII. V biu lp

Cn c vo biểu đồ trình tự và các lớp tìm được ở phần IV, ta xây dựng biểu đồ

lớp cho từng ca sử dụng như sau:- 43 -E-LEARNING1. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đăng kí mơn học

W_SV_Xem/In

hienThi()

chonLopGiang()

xemLich()

inLich()11LopGiang

maLop : String

lich : String

diaDiem : String1

1

C_SV

W_SVDKi

hocKygetmaLop()

setmaLop()

getLich()

setLich()

getdiaDiem()

setdiaDiem()

hienThi()

them()

xoa()

xemLich()

inLich()hienThi()

them()

xoa()

xemLich()

inLich()themMonHoc()

xoaLopGiang()

xemLich()

inLich()110..81

W_SV_Them/Xoa

hienThi()

chonMon()

kiemTraDK()

themMonHoc()

chonLopGiang()

themLopGiang()

xoaLopGiang()MonHoc

maMH : String

tenMH : String

soTC : Integer

loaiMH : String

hocKy : String0..40

SinhVien

maSV : Struct

tenSV : String

ngaySinh : Date

gioiTinh : String

soDT : Integer

email : String1getmaSV()

setmaSV()

gettenSV()

settenSV()

getngaySinh()

setngaySinh()

getgioiTinh()

setgioiTinh()

getsoDT()

setsoDT()

getemail()

setemail()

taoMaSV()

them()

xoa()

suaTT()

hienThi()- 44 -1..*1getMaMH()

setmaMH()

gettenMH()

settenMH()

getsoTC()

setsoTC()

getloaiMH()

setloaiMH()

gethocKy()

sethocKy()

taoMaMH()

them()

xoa()

suaTT()

hienThi()Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ca sử dụng Duy trì thông tin sinh viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×