Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định hướng công việc, mô tả bài toán, xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ, xác định các yêu cầu hệ thống, xác định các tác nhân của hệ thống. Tham gia phân tích và thiết kế các ca sử dụng, các lớp.

Định hướng công việc, mô tả bài toán, xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ, xác định các yêu cầu hệ thống, xác định các tác nhân của hệ thống. Tham gia phân tích và thiết kế các ca sử dụng, các lớp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

E-LEARNING

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, e-Learning ngày càng được ứng dụng

nhiều ở các trường Đại học, Cao đẳng. Với những ưu điểm vượt trội cùng với sự phát triển

của hệ thống internet chất lượng cao, e-learning ngày càng phổ biến, phát triển và chiếm

một vị trí khơng nhỏ trong nền giáo dục tại mỗi quốc gia.

Qua q trình tham gia học liên thơng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chúng

em nhận thấy rằng: việc áp dụng e-Learning vào quá trình đào tạo trong trường là một kế

hoạch cần thiết và khả năng thành cơng cao. E-Learning sẽ rất hữu ích cho sinh viên, đặc

biệt là đối với sinh viên hệ liên thông và tại chức (những người vừa đi học vừa đi làm). Vì

vậy, chúng em đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu về E-learning” cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Qua đồ án này, chúng em hi vọng kế hoạch xây dựng một hệ thống e-Leaning cho

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là khoa Công nghệ thông tin (Khoa học máy

tính) được triển khai và thành cơng.

Trong đồ án này, chúng em tập trung vào nghiên cứu các nội dung sau:

1. E-Learning là gì?

2. Cấu trúc hệ thống e-Learning.

3. Một số giải pháp xây dựng hệ thống e-Learning.

4. Các chuẩn của hệ thống e-Learning.

5. Một số công cụ (tools)E-LEARNING

MỤC LỤCI. Giới thiệu chung.......................................................................................................1

1. Mơ tả bài tốn......................................................................................................1

2. Xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ.........................................................3

3. Xác định các yêu cầu của hệ thống......................................................................3

II. Xác định các tác nhân của hệ thống........................................................................4

III. Xác định các ca sử dụng của hệ thống...................................................................5

IV. Đặc tả các ca sử dụng.............................................................................................7

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống..........................................................................7

2. Ca sử dụng Đăng kí mơn học...............................................................................8

3. Ca sử dụng Chọn mơn học để giảng dạy...........................................................10

4. Ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên............................................................13

5. Ca sử dụng Duy trì thơng tin sinh viên..............................................................15

6. Ca sử dụng Duy trì thơng tin mơn học...............................................................18

7. Ca sử dụng Lập bản giới thiệu các mơn học......................................................20

V. Tìm lớp..................................................................................................................22

1. Xác định các lớp dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng.......................22

2. Xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng..................................................24

VI. Xây dựng biểu đồ trình tự....................................................................................28

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống........................................................................28

2. Ca sử dụng Đăng kí mơn học.............................................................................29

3. Ca sử dụng Chọn mơn học để giảng dạy...........................................................33

4. Ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên............................................................38

5. Ca sử dụng Duy trì thơng tin Sinh viên.............................................................41E-LEARNING

6. Ca sử dụng Duy trì thơng tin môn học...............................................................44

VII. Vẽ biểu đồ lớp....................................................................................................46

1. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đăng kí mơn học...................................................47

2. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy..................................48

3. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên..................................49

4. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thơng tin Sinh viên....................................50

5. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thơng tin mơn học.....................................51

6. Các lớp chính của hệ thống đăng kí mơn học....................................................52

VIII. Xây dựng biểu đồ thành phần...........................................................................53

1. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy.....................53

2. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Đăng kí mơn học.......................................54

3. Biểu đồ thành phần cho các ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên, sinh viên

và mơn học.............................................................................................................54

IX. Biểu đồ triển khai của hệ thống Đăng kí mơn học theo tín chỉ...........................55

X. Thiết kế cơ sở dữ liệu............................................................................................55

1. Ánh xạ các lớp sang bảng..................................................................................55

2. Ánh xạ các liên kết.............................................................................................55

3. Ánh xạ mối liên quan khái quát hoá..................................................................56

4. Cơ sở dữ liệu của hệ thống Đăng ký môn học theo tín chỉ................................56

XI. Thiết kế giao diện................................................................................................59

1. Trang chủ...........................................................................................................59

2. Màn hình đăng nhập..........................................................................................60

3. Trang đăng ký hoc phần.....................................................................................60

4. Trang thống kê...................................................................................................61

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................62E-LEARNINGE-LEARNINGI. Giới thiệu chung

E-learning (Electronic Learning) là thuật ngữ mới. Hiện nay, theo các quan điểm và

dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về E-Learning. Theo quan điểm hiện

đại, E-learning là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như

máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được

từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay TV; người dạy và

người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận

trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video…Hình 1.1: Mơ hình E-learning (TLTK1)

Hình 1.1 mơ tả một cách tổng quát khái niệm E-learning. Trong mô hình này, hệ

thống đào tạo bao gồm 4 thành phần, được chuyển tải tới người học thông qua các phương

tiện truyền thông điện tử.

- Nội dung: Các nội dung đào tạo, bài giảng được thể hiện dưới dạng các phương tiện

truyền thơng điện tử, đa phương tiện. Ví dụ: một file hướng dẫn sử dụng thiết bị viễn thông

được tạo lập bằng phần mềm adobe pdf, bài giảng CBT viết bằng phần mềm công cụ

Toolbook, Director, Flash,...

- Phân phối: Việc phân phối các nội dung đào tạo được thực hiện thơng qua các

phương tiện điện tử. Ví dụ tài liệu được gửi cho học viên bằng e-mail, học viên học trên

website, học qua đĩa CD-ROM multimedia,…

- Quản lý: Quá trình quản lý học tập, đào tạo được thực hiện hoàn tồn nhờ phương

tiện truyền thơng điện tử. Ví dụ như việc đăng ký học qua mạng, bằng bản tin nhắn SMS,-1-E-LEARNING

việc theo dõi tiến độ học tập (điểm danh), thi kiểm tra đánh giá được thực hiện qua mạng

Internet,...

- Hợp tác: Sự hợp tác, trao đổi của người học trong q trình học tập cũng được

thơng qua phương tiện truyền thơng điện tử. Ví dụ như việc trao đổi thảo luận thơng qua

email, chatting, forum trên mạng,…

Tóm lại, E-learning được hiểu một cách chung nhất là q trình học thơng qua các

phương tiện điện tử như internet, intranet... Ngày nay, với sự hội tụ của máy tính và truyền

thơng, E-learning được hiểu một cách trực tiếp hơn là quá trình học thông qua mạng

Internet và công nghệ Web.1. Mô tả bài toán

Trường Đại học Tây Bắc áp dụng chế độ học theo tín chỉ và cho phép sinh viên

có quyền lựa chọn mơn học cho mỗi học kì.

Dựa vào kế hoạch đào tạo và dựa vào chương trình khung của từng ngành, hệ

thống lập thời khoá biểu dự kiến cho từng môn học của từng ngành trong một học

kỳ.

Trước khi bước vào học kì mới các giảng viên đăng ký các mơn (tối đa là 4

mơn) mà mình có thể dạy trong học kì đó. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và thời khoá

biểu dự kiến đã lập, hệ thống hỗ trợ việc hiển thị lịch học dự kiến cho từng Ngành

trong từng học kì, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề

cương chi tiết, điều kiện tiên quyết, số tín chỉ, thời gian học, thời lượng học, số

lượng sinh viên tối đa được phép, số lượng sinh viên hiện tại đã đăng kí để Sinh viên

có căn cứ lựa chọn.

Sinh viên chọn từ 6 đến 8 mơn (tối đa 20 tín chỉ) cho mỗi học kì và việc đăng

ký được thực hiện trong vòng một tuần. Nếu việc đăng kí của sinh viên không được

chấp nhận (trong trường hợp lớp học q đơng hoặc q ít) thì phải thơng báo cho

những sinh viên đó để họ đăng kí lại. Khi chấp nhận đăng ký của sinh viên, hệ thống

kiểm tra được các ràng buộc sau:

 Số tín chỉ đăng ký có nằm trong khoảng tín chỉ tối đa và tín chỉ tối thiểu cho

phép.

 Các mơn tự chọn có thể khơng nằm trong khung chương trình của ngành.

 Đối với sinh viên học 2 ngành, các môn bắt buộc sẽ nằm trong khung chương

-2-E-LEARNING

trình của 2 ngành.

Các mơn được cung cấp cho sinh viên là các môn mà nhà trường dự kiến đào

tạo nằm trong khung chương trình của Ngành.Việc đăng ký các môn học cho từng

học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của

mỗi chương trình cụ thể.

2. Xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ

Dựa vào mơ tả bài tốn ở trên, có thể thấy hệ thống E-learning sẽ đem lại một

số lợi ích sau:

a. Quan điểm của cơ sở đào tạo:

Cơ sở đào tạo là một tổ chức thiết kế và cung cấp các khóa học trực tuyến E-learning.

- Giảm chi phí đào tạo: Sau khi đã phát triển xong, một khố học E-learning có thể

dạy 1000 học viên với chi phí chỉ cao hơn một chút so với tổ chức đào tạo cho 20 học viên.

- Rút ngắn thời gian đào tạo: Việc học trên mạng có thể đào tạo cấp tốc cho một

lượng lớn học viên mà không bị giới hạn bởi số lượng giảng viên hướng dẫn hoặc lớp học.

- Cần ít phương tiện hơn: Các máy chủ và phần mềm cần thiết cho việc học trên

mạng có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với phòng học, bảng, bàn ghế, và các cơ sở vật chất

khác

- Giảng viên và học viên không phải đi lại nhiều.

- Tổng hợp được kiến thức: Việc học trên mạng có thể giúp học viên nắm bắt được

kiến thức của giảng viên, dễ dàng sàng lọc, và tái sử dụng chúng.b. . Quan điểm của người học:

Người học là cá nhân hoặc tổ chức tham gia các khố học E-learning.

- Có thể học bất cứ lúc nào, tại bất kỳ nơi đâu.

- Không phải đi lại nhiều và khơng phải nghỉ việc: Học viên có thể tiết kiệm chi phí

đi lại tới nơi học. Đồng thời, họ có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian học phù hợp với thời

gian làm việc của mình.

- Có thể tự quyết định việc học của mình. Học viên chỉ học những gì mà họ cần.

- Khả năng truy cập được nâng cao. Việc tiếp cận những khoá học trên mạng được

thiết kế hợp lý sẽ dễ dàng hơn đối với những người khơng có khả năng nghe, nhìn; những-3-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định hướng công việc, mô tả bài toán, xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ, xác định các yêu cầu hệ thống, xác định các tác nhân của hệ thống. Tham gia phân tích và thiết kế các ca sử dụng, các lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×