Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Quản lý hàng tồn

b. Quản lý hàng tồn

Tải bản đầy đủ - 0trang

[Type here]+ Bước 2: Tính số lượng hàng tồn: Số dư đầu kỳ - số lượng đã bán trong kì.

+ Bước 3: Hiện thị số dư cuối kì.

+ Bước 4: Kết thúc.

Sơ đồ bài tốn:

BẮT ĐẦUSLcòn = SDĐK – SL đã bán trong kìHiện thị số dư cuối kìKết thúc

Hình 11: Sơ đồ thuật toán quản lý hàng tồn kho

2.2.2.5. Chức năng tìm kiếm

Ứng dụng: Khi cần biết thơng tin về sản phẩm.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm.

+ Bước 2: Kiểm tra thơng tin có tồn tại hay khơng.

 Có: Hiện ra thơng tin cần tìm kiếm

 Khơng: Thốt

+ Bước 3: Kết thúc.

 Sơ đồ bài tốn:

23[Type here]

BẮT ĐẦUNhập thơng tin cần tìm kiếm

Khơng

Thơng tin có tồn tại?Thơng báo khơng tìm thấy, nhập lạiKhơngHiện thị thơng tinKết thúc

Hình 12: Sơ đồ thuật tốn tìm kiếm dữ liệu24[Type here]

2.2.3. Thiết kế giao diện

2.2.3.1. Thiết kế giao diện chương trình quản lý

a. Form Chương trình chínhHình 13: Form chương trình chính

b. Form Đăng nhậpHình 14: Form đăng nhập

Người dùng nhập thông tin Tài khoản và Mật khẩu, nhấn chọn Đăng nhập để

chương trình được thực thi.

25[Type here]

c. Form Danh mục đơn vị tínhHình 15: Form danh mục đơn vị tínhNút Thêm (btnThem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thơng tin của đơn vịtính

Nút Xóa (btnXoa): nhấn nút xóa sau khi chọn trường thơng tin đơn vị tính mà

muốn hủy đi

Nút Sửa (btnSua): chọn trường thơng tin cần sửa và tiến hành sửa

Nút Lưu (btnLuu): lưu dữ liệu thơng tin đơn vị tính sau khi sửa hoặc thêm

Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua đơn vị tính đã chọn

Nút Đóng (btnDong): cho phép đóng giao diện danh mục đơn vị tínhd. Form Danh mục nhà cung cấp

Nút Thêm (btnThem): Nhấn nút thêm để thêm thông tin của nhà cung cấp

Nút Xóa (btnXoa): nhấn nút xóa sau khi chọn trường thông tin nhà cung cấp màmuốn xố đi

Nút Sửa (btnSua): chọn trường thơng tin nhà cung cấp cần sửa và tiến hành sửa

Nút Lưu (btnLuu): lưu dữ liệu thông tin nhà cung cấp sau khi sửa hoặc thêm

Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): nhập điều kiện tìm kiếm, hệ thống cho sẽ hiển thị

thông tin nhà cung cấp cần tìm.

Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua nhà cung cấp đã chọn

Nút Đóng (btnDong): cho phép đóng giao diện danh mục nhà cung cấp26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Quản lý hàng tồn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×